Amoxicillinclavulanic acid ranbaxy - õhukese polümeerikattega tablett (875mg +125mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: J01CR02
Toimeaine: amoksitsilliin +klavulaanhape
Tootja: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy, 875 mg/125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1004,3 mg amoksitsilliintrihüdraati, mis vastab 875 mg amoksitsilliinile ja 148,9 mg kaaliumklavulanaati, mis vastab 125 mg klavulaanhappele.

INN. Amoxicillinum, acidum clavulanicum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy on valged kuni valkjad kapslikujulised õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud „RX509“ ja teisel küljel on poolitusjoon.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioon on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks täiskasvanutel ja lastel (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1):

 • äge bakteriaalne sinusiit (adekvaatselt diagnoositud);
 • äge keskkõrvapõletik;
 • kroonilise bronhiidi ägenemine (adekvaatselt diagnoositud);
 • olmetekkene pneumoonia;
 • tsüstiit;
 • püelonefriit;
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid, nt tselluliit, loomahammustused, raskekujuline hambaabstsess koos leviva tselluliidiga;
 • luu ja liigeseinfektsioonid, eriti osteomüeliit.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annused on esitatud amoksitsilliini/klavulaanhappe sisalduse alusel, välja arvatud juhul, kui annuse määramisel on lähtutud ravimi üksikkomponendist.

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy annuse määramisel vastava infektsiooni raviks tuleb arvestada järgmiste teguritega:

 • eeldatavad patogeenid ja nende tõenäoline tundlikkus antibiootikumide suhtes (vt lõik 4.4);
 • infektsiooni asukoht ja raskusaste;
 • patsiendi vanus, kehakaal ja neerufunktsioon (vt allpool).

Vajadusel tuleb kaaluda amoksitsilliini/klavulaanhappe teiste ravimvormide kasutamist (nt suuremat amoksitsilliini annust sisaldavad ja/või teistsuguse amoksitsilliini/klavulaanhappe vahekorraga ravimvormid) (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Käesoleva ravimvormi kasutamisel vastavalt allpool esitatud soovitustele on Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy ööpäevased koguannused täiskasvanutel ja lastel kehakaaluga ≥ 40 kg kaks korda ööpäevas manustades 1750 mg amoksitsilliini / 250 mg klavulaanhapet ja kolm korda ööpäevas manustades 2625 mg amoksitsilliini / 375 mg klavulaanhapet. Lastel kehakaaluga < 40 kg on Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy maksimaalsed ööpäevased koguannused 1000…2800 mg amoksitsilliini / 143…400 mg klavulaanhapet, kui käesolevat Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy ravimvormi manustatakse vastavalt allpool antud soovitustele. Kui leitakse, et on vajalik kasutada suuremaid amoksitsilliini ööpäevaseid annuseid, on soovitatav valida teine amoksitsilliini/klavulaanhappe preparaat, et hoida ära klavulaanhappe mittevajalikult suurte ööpäevaste annuste manustamist (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Ravi kestuse määramisel tuleb lähtuda patsiendi ravivastusest. Mõned infektsioonid (nt osteomüeliit) vajavad pikemaajalist ravi. Ravi kestus ei tohi ületada 14 päeva, ilma et patsiendi seisundit oleks uuesti hinnatud (pikaajalise ravi kohta vt lõik 4.4).

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga ≥ 40 kg

Soovitatavad annused:

 • standardannus (kõikide näidustuste korral): 875 mg/125 mg kaks korda ööpäevas;
 • suurendatud annus (eeskätt selliste infektsioonide korral nagu keskkõrvapõletik, sinusiit, alumiste hingamisteede infektsioonid ja kuseteede infektsioonid): 875 mg/125 mg kolm korda ööpäevas.

Lapsed kehakaaluga < 40 kg

Laste raviks saab kasutada amoksitsilliin + klavulaanhappe tablette, suspensioone või lastele mõeldud pulbreid.

Soovitatavad annused:

 • 25 mg/3,6 mg/kg ööpäevas kuni 45 mg/6,4 mg/kg ööpäevas, jagatuna kaheks annuseks;
 • mõningate infektsioonide (nt keskkõrvapõletik, sinusiit ja alumiste hingamisteede infektsioonid) korral võib kaaluda annuseid kuni 70 mg/10 mg/kg ööpäevas, jagatuna kaheks annuseks.

Kuna tablette ei saa osadeks jagada, ei tohi alla 25 kg kaaluvaid lapsi Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy tablettidega ravida.

Järgnev tabel näitab saadud annust (mg/kg kehakaalu kohta) lastel kehakaaluga 25 kuni 40 kg pärast 857/125 mg tableti ühekordset manustamist.

Kehakaal [kg]

Soovitatav ühekordne

 

 

 

 

 

annus [mg/kg kehakaalu

 

 

 

 

 

kohta] (vt ülal)

Amoksitsilliin [mg/kg kehakaalu kohta]

21,9

25,0

29,2

35,0

12,5…22,5 (kuni 35)

ühekordse annuse kohta (1 õhukese

 

 

 

 

 

polümeerikattega tablett)

 

 

 

 

 

Klavulaanhape [mg/kg kehakaalu kohta]

3,1

3,6

4,2

5,0

1,8…3,2 (kuni 5)

ühekordse annuse kohta (1 õhukese

 

 

 

 

 

polümeerikattega tablett)

 

 

 

 

 

Lapsi, kelle kehakaal on alla 25 kg, tuleks eelistatult ravida amoksitsilliini/klavulaanhappe suspensiooni või pulbriga.

Puuduvad kliinilised andmed Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy 875 mg/125 mg 7:1 ravimvormide 45 mg/6,4 mg/kg ööpäevas ületavate annuste kasutamise kohta alla 2 aasta vanustel lastel.

Puuduvad kliinilised andmed amoksitsilliini + klavulaanhappe 7:1 ravimvormide kasutamise kohta alla 2 kuu vanustel lastel. Seetõttu ei saa selle populatsiooni kohta annustamissoovitusi anda.

Eakad

Annust ei ole vaja kohandada.

Neerukahjustus

Patsientidel, kelle kreatiniini kliirens (CrCl) on üle 30 ml/min, ei ole annust vaja kohandada.

Patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min, ei soovitata kasutada Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy ravimvormi, milles amoksitsilliini/klavulaanhappe vahekord on 7:1, sest puuduvad soovitused annuste kohandamiseks.

Maksakahjustus

Annustage ettevaatusega ning jälgige regulaarselt maksafunktsiooni (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Manustamisviis

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy on mõeldud suukaudseks manustamiseks.

Ravimit manustatakse söögikorra algul, et vähendada võimalikke seedetrakti talumatuse nähte ja optimeerida amoksitsilliini/klavulaanhappe imendumist.

Ravi võib alustada parenteraalselt, vastavalt intravenoosse ravimvormi ravimi omaduste kokkuvõttele, ning jätkata suukaudse ravimvormiga.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete, mis tahes penitsilliini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Anamneesis raske kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon (nt anafülaksia) mõne muu beetalaktaami (nt tsefalosporiin, karbapeneem või monobaktaam) suhtes.

Anamneesis amoksitsilliin/klavulaanhappest tingitud ikterus/maksakahjustus (vt lõik 4.8).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist amoksitsilliini/klavulaanhappega tuleb patsienti hoolikalt küsitleda varasemate ülitundlikkusreaktsioonide kohta penitsilliinide, tsefalosporiinide või teiste beetalaktaamide suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Penitsilliinravi saavatel patsientidel on kirjeldatud tõsiseid ja mõnikord surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone (sh anafülaktoidsed ja rasked nahareaktsioonid). Need reaktsioonid esinevad tõenäolisemalt isikutel, kellel on varem esinenud ülitundlikkust penitsilliinide suhtes ning atoopilistel isikutel. Allergilise reaktsiooni tekkimisel peab ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega katkestama ning alustama sobivat alternatiivset ravi.

Kui on kindlaks tehtud, et infektsiooni tekitaja(d) on amoksitsilliinile tundlik(ud), tuleks kaaluda üleminekut amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamiselt ainult amoksitsilliinile, järgides kohalikke ravijuhiseid.

Käesolev Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy preparaat ei sobi juhul, kui eksisteerib kõrge risk, et arvataval haigustekitajal on beetalaktaamide suhtes resistentsus, mis ei ole põhjustatud klavulaanhappe inhibeerimise suhtes tundlike beetalaktamaaside poolt. Seda ravimit ei tohi kasutada penitsilliini suhtes resistentse S. pneumoniae ravis.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel või suurte annuste manustamise korral võivad tekkida krambid (vt lõik 4.8).

Amoksitsilliini/klavulaanhapet tuleks vältida, kui kahtlustatakse infektsioosset mononukleoosi, sest selle haiguse puhul on amoksitsilliini kasutamist seostatud leetritaolise lööbe tekkega.

Samaaegne allopurinooli kasutamine amoksitsilliinravi ajal võib suurendada võimalust allergiliste nahareaktsioonide tekkeks.

Pikaajaline kasutamine võib põhjustada mittetundlike mikroorganismide vohamist.

Ravi alguses koos palavikuga tekkiv mädavilliline generaliseerunud erüteem võib viidata ägedale generaliseerunud eksantematoossele pustuloosile (AGEP, acute generalised exanthemous pustulosis) (vt lõik 4.8). Sellisel juhul tuleb ravi Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy’ga katkestada ning igasugune edasine amoksitsilliini kasutamine on vastunäidustatud.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet tuleks maksakahjustusega patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.8).

Peamiselt meestel ja eakatel on teatatud maksa kõrvaltoimetest ning see on tõenäoliselt seotud pikaajalise raviga. Neist juhtudest on väga harva teatatud ka lastel. Kõigis populatsioonides tekivad nähud ja sümptomid tavaliselt ravi ajal või vahetult pärast ravi, kuid osadel juhtudel ei pruugi need ilmneda enne, kui ravist on möödunud mõned nädalad. Need muutused on tavaliselt pöörduvad. Maksa kõrvaltoimed võivad olla rasked ning äärmiselt harva on teatatud surmajuhtudest. Need on enamasti tekkinud patsientidel, kellel on raske põhihaigus või kes võtavad ravimeid, millel on teadaolev kahjulik toime maksafunktsioonile (vt lõik 4.8).

Antibiootikumidega seotud koliidist on teatatud peaaegu kõikide antibakteriaalsete ravimite puhul (sh amoksitsilliini kasutamisel) ning selle raskusaste võib olla kergest kuni eluohtlikuni (vt lõik 4.8). Seetõttu on oluline seda diagnoosi arvesse võtta, kui patsiendil tekib kõhulahtisus antibiootikumravi ajal või pärast seda. Kui peaks tekkima antibiootikumidega seotud koliit, tuleb ravi Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy’ga otsekohe katkestada, pidada nõu arstiga ning alustada sobivat ravi. Peristaltikat pärssivad ravimid on sellisel juhul vastunäidustatud.

Pikaajalise ravi korral on soovitatav perioodiliselt hinnata organsüsteemide funktsiooni, sh neeru- ja maksafunktsiooni ning vereloomet.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel on harva teatatud protrombiini aja pikenemisest. Kui samaaegselt määratakse antikoagulante, on vajalik asjakohane jälgimine. Soovitud antikoagulatiivse toime säilitamiseks võib olla vajalik muuta suukaudsete antikoagulantide annuseid (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsientidel tuleks annust kohandada vastavalt kahjustuse raskusastmele (vt lõik 4.2).

Patsientidel, kellel uriini teke on vähenenud, on väga harva täheldatud kristalluuriat, seda eelkõige parenteraalse ravi korral. Amoksitsilliini suurte annuste manustamisel on soovitatav juua piisavalt vedelikku, et tagada piisav uriini teke ning seeläbi vähendada võimalust amoksitsilliiniga seotud kristalluuria tekkeks. Põiekateetri puhul tuleks selle läbitavust regulaarselt kontrollida (vt lõik 4.9).

Amoksitsilliinravi ajal tuleb uriini glükoosisisalduse määramisel kasutada alati ensümaatilist glükoosi oksüdaasi meetodit, sest mitteensümaatilised meetodid võivad anda valepositiivseid tulemusi.

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy koostises olev klavulaanhape võib põhjustada IgG ja albumiini mittespetsiifilist seondumist vere punaliblede membraanidega, andes Coombsi testil valepositiivseid tulemusi.

Positiivsetest analüüsitulemustest on teatatud Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testi kasutamisel amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel, kes järgnevalt leiti olevat Aspergillus infektsiooni vabad. Teatatud on ristreaktsioonidest mitte-Aspergillus polüsahhariidide ning polüfuranooside vahel Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testis. Seetõttu tuleb amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel ilmnenud positiivset testitulemust tõlgendada ettevaatusega ning kinnitada mõne muu diagnostilise meetodiga.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid

Suukaudseid antikoagulante ja penitsilliinantibiootikume on praktikas laialt kasutatud ning koostoimetest ei ole teatatud. Kirjandusandmetel on siiski teatud juhtudel esinenud rahvusvahelise normaliseeritud suhte (INR, international normalised ratio) tõusu, kui patsiendid jätkasid atsenokumarooli või varfariini võtmist ning said lisaks ravikuuri amoksitsilliiniga. Kui neid ravimeid on vaja koos kasutada, tuleb amoksitsilliini lisamisel või ärajätmisel hoolikalt jälgida protrombiiniaega või INR-i. Peale selle võib olla vajalik muuta suukaudsete antikoagulantide annuseid (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Metotreksaat

Penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, mis suurendab ravimi toksilisust.

Probenetsiid

Samaaegne probenetsiidi kasutamine ei ole soovitatav. Probenetsiid vähendab amoksitsilliini tubulaarset sekretsiooni. Kasutamisel koos probenetsiidiga võib amoksitsilliini sisaldus veres suureneda ning püsida kauem, mis ei kehti klavulaanhappe kohta.

Mükofenolaatmofetiil

Mükofenolaatmofetiili (MPA) saavatel patsientidel on täheldatud aktiivse metaboliidi mükofenoolhappe (MPA) annuse manustamise eelse kontsentratsiooni vähenemist ligikaudu 50% võrra pärast ravi alustamist suukaudse amoksitsilliini pluss klavulaanhappega. Annuse manustamise eelse sisalduse muutus ei pruugi täpselt näidata muutusi MPA kogu ekspositsioonis. Seetõttu ei ole mükofenolaatmofetiili annuse muutmine tavaliselt vajalik juhul, kui puuduvad siiriku funktsioonihäire kliinilised ilmingud. Kuid kombineeritud ravi ajal ja vahetult pärast antibiootikumravi on vajalik hoolikas kliiniline jälgimine.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Olemasolevad vähesed andmed amoksitsilliini/klavulaanhappe raseduseaegse kasutamise kohta inimestel ei viita kaasasündinud väärarengute riski tõusule. Siiski näitas üks uuring sünnituseelse lootekesta enneaegse rebendiga naistel, et profülaktilist ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega võib seostada nekrotiseeriva enterokoliidi tekkeriski suurenemisega vastsündinutel. Raseduse ajal ei ole soovitatav ravimit võtta, kui see ei ole arsti hinnangul hädavajalik.

Imetamine

Mõlemad toimeained erituvad rinnapiima (ei ole teada klavulaanhappe mõju rinnaga toidetavale imikule). Seetõttu võib rinnapiimatoidul olevatel imikutel tekkida kõhulahtisus ja limaskestade seeninfektsioon, mistõttu tuleb imetamine katkestada. Amoksitsilliini/klavulaanhapet tohib rinnaga toitmise ajal kasutada ainult pärast seda, kui arst on hinnanud kasu/riski suhet.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Tekkida võivad aga kõrvaltoimed (nt allergilised reaktsioonid, pearinglus, krambid), mis võivad mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet (vt lõik 4.8).

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine.

Järgnevalt on loetletud kliinilistes uuringutes ja Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy turuletulekujärgse järelevalve jooksul kogutud kõrvaltoimed, mis on klassifitseeritud MedDRA organsüsteemi klasside järgi.

Kõrvaltoimete esinemissageduse klassifitseerimisel on kasutatud järgimist terminoloogiat. Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10) Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100) Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) Väga harv (< 1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Mukokutaanne kandidiaas

 

Sage

Mittetundlike organismide vohamine

 

Teadmata

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

 

Pöörduv leukopeenia (sh neutropeenia)

 

Harv

Trombotsütopeenia

 

Harv

Pöörduv agranulotsütoos

 

Teadmata

Hemolüütiline aneemia

 

Teadmata

Veritsusaja ja protrombiiniaja pikenemine

 

Teadmata

Immuunsüsteemi häired

 

 

Angioneurootiline ödeem

 

Teadmata

Anafülaksia

 

Teadmata

Seerumtõve sarnane sündroom

 

Teadmata

Ülitundlikkusest põhjustatud vaskuliit

 

Teadmata

Närvisüsteemi häired

 

 

Pearinglus

 

Aeg-ajalt

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Pöörduv hüperaktiivsus

 

Teadmata

Krambid

 

Teadmata

Aseptiline meningiit

 

Teadmata

Seedetrakti häired

 

 

Kõhulahtisus

 

Väga sage

Iiveldus

 

Sage

Oksendamine

 

Sage

Seedehäire

 

Aeg-ajalt

Antibiootikumidega seotud koliit

 

Teadmata

Karuskeel

 

Teadmata

Maksa ja sapiteede häired

 

 

ASAT ja/või ALAT aktiivsuse tõus

 

Aeg-ajalt

Hepatiit

 

Teadmata

Kolestaatiline ikterus

 

Teadmata

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

Nahalööve

 

Aeg-ajalt

Kihelus

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria

 

Aeg-ajalt

Multiformne erüteem

 

Harv

Stevensi-Johnsoni sündroom

 

Teadmata

Toksiline epidermaalne nekrolüüs

 

Teadmata

Villiline eksfoliatiivne dermatiit

 

Teadmata

 

 

Äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)

Teadmata

Eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)

Teadmata

Neerude ja kuseteede häired

 

Interstitsiaalne nefriit

Teadmata

Kristalluuria

Teadmata

 1. Vt lõik 4.4.
 2. Vt lõik 4.4.
 3. Iiveldust seostatakse sagedamini suurte suukaudsete annustega. Seedetrakti reaktsioonide tekkides saab neid vähendada, kui Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy’t võtta toidukorra alguses.
 4. Sh pseudomembranoosne koliit ja hemorraagiline koliit (vt lõik 4.4).
 5. Beetalaktaamantibiootikume saanud patsientidel on täheldatud ASAT ja/või ALAT aktiivsuse mõõdukat tõusu, kuid nende leidude tähtsus ei ole teada.
 6. Neid kõrvaltoimeid on täheldatud teiste penitsilliinide ja tsefalosporiinidega (vt lõik 4.4). 7 Mis tahes allergilise dermatiidi tekkides tuleb ravi katkestada (vt lõik 4.4).
 7. Vt lõik 4.9.
 8. Vt lõik 4.3.
 9. Vt lõik 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise nähud ja sümptomid

Tekkida võivad seedetrakti sümptomid ning vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu häired. Täheldatud on amoksitsilliiniga seotud kristalluuriat, mis osadel juhtudel on põhjustanud neerupuudulikkust (vt lõik 4.4).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel või suurte annuste manustamisel võivad tekkida krambid.

On teateid, et amoksitsilliin võib sadeneda põiekateetrisse, seda eelkõige suurte annuste intravenoossel manustamisel. Seetõttu tuleb põiekateetri läbitavust regulaarselt kontrollida (vt lõik 4.4).

Mürgistuse ravi

Seedetrakti sümptomeid ravitakse sümptomaatiliselt, pöörates tähelepanu vee ja elektrolüütide tasakaalule.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet saab vereringest eemaldada hemodialüüsi abil.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid, ATC- kood: J01CR02.

Toimemehhanism

Amoksitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin (beetalaktaamantibiootikum), mis pärsib ühte või enamat ensüümi (neid nimetatakse tihti penitsilliini siduvateks valkudeks, PBP-d, inglise k. penicillin-binding proteins) bakteriaalse peptidoglükaani biosünteesi rajal, mis on bakteri rakuseina lahutamatu ehituslik osa. Peptidoglükaani sünteesi pärssimine nõrgendab rakuseina, millele tavaliselt järgneb raku lagunemine ja surm.

Amoksitsilliin on tundlik resistentsete bakterite poolt toodetavate beetalaktamaaside lagundava toime suhtes ning seetõttu amoksitsilliin üksi ei toimi neid ensüüme tootvatesse haigustekitajatesse.

Klavulaanhape on penitsilliinidega ehituslikult sarnane beetalaktaam. See inaktiveerib osad beetalaktamaasi ensüümid, hoides seeläbi ära amoksitsilliini inaktiveerimise. Klavulaanhape üksi ei anna kliiniliselt kasulikku antibakteriaalset toimet.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

Peamine amoksitsilliini tõhususe hindaja on minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist suurem aeg (T>MIC).

Resistentsuse mehhanismid

Kaks peamist resistentsuse mehhanismi amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes on:

 • inaktiveerimine nende bakteriaalsete beetalaktamaaside poolt, mida klavulaanhape ei inhibeeri, sealhulgas klassid B, C ja D;
 • penitsilliini siduvate valkude muutumine, mis vähendab antibiootikumi afiinsust sihtmärgi suhtes.

Bakterite või väljavoolupumba (efflux pump) mehhanismide mitteläbitavus võib põhjustada või soodustada bakterite resistentsust, eeskätt gramnegatiivsete bakterite puhul.

Tundlikkusläved

Amoksitsilliini/klavulaanhappe MIC tundlikkusläved on pärit Antimikroobse Tundlikkuse Euroopa Analüüsikomitee (EUCAST, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) testidest.

Mikroorganism

 

Tundlikkusläved (mikrogrammi/ml)

 

 

Tundlikud

 

Mõõdukalt

Resistentsed

 

 

 

 

tundlikud

 

Haemophilus influenzae

≤ 1

 

-

> 1

Moraxella catarrhalis

≤ 1

 

-

> 1

Staphylococcus aureus

≤ 2

 

-

> 2

Koagulaasnegatiivsed stafülokokid

≤ 0,25

 

 

> 0,25

Enterococcus

≤ 4

 

> 8

Streptococcus A, B, C, G

≤ 0,25

 

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5

 

1…2

> 2

Enterobakterid1,4

-

 

-

> 8

Gramnegatiivsed anaeroobid

≤ 4

 

> 8

Grampositiivsed anaeroobid

≤ 4

 

> 8

Liigiga mitteseotud tundlikkusläved

≤ 2

 

4…8

> 8

Teatatud väärtused on amoksitsilliini kontsentratsioonide kohta. Tundlikkusetesti eesmärgil on

klavulaanhappe kontsentratsioon fikseeritult 2 mg/l.

 

 

 

Teatatud väärtused on oksatsilliini kontsentratsioonid.

 

Tabelis toodud tundlikkusläved põhinevad ampitsilliini tundlikkuslävedel.

 

Resistentsuse lävi R > 8 mg/l tagab, et kõik resistentsuse mehhanismidega isolaadid on loetud

resistentseteks.

 

 

 

 

Tabelis toodud tundlikkusläved põhinevad bensüülpenitsilliini tundlikkuslävedel.

 

Resistentsuse olemasolu konkreetse liigi osas võib varieeruda, sõltuvalt geograafilisest asukohast ja ajast. Juhinduda tuleks kohalikest resistentsust käsitlevatest andmetest, seda eriti raskete infektsioonide ravimisel. Vajadusel tuleb konsulteerida ekspertidega, kui kohalik resistentsuse levimus on selline, et ravimi mõju on vähemalt teatud infektsioonitüüpide puhul küsitav.

Enamasti tundlikud liigid

Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (metitsilliinile tundlikud)£

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes ja teised beetahemolüütilised streptokokid

Streptococcus viridans rühm

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeroobsed mikroorganismid

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.

Liigid, mille puhul võib tekkida omandatud resistentsus

Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid

Enterococcus faecium$

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Algselt resistentsed organismid

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Teised mikroorganismid

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumonia

$ Loomulik vahepealne tundlikkus omandatud resistentsusmehhanismi puudumisel.

Farmakokineetilised omadused

 1. £ Kõik metitsilliinile resistentsed stafülokokid on resistentsed amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes. 1 Käesolev amoksitsilliini/klavulaanhappe ravimvorm ei sobi penitsiliini suhtes resistentse Streptococcus pneumoniae vastaseks raviks (vt lõigud 4.2 ja 4.4).
 2. Osades EL riikides on teatatud vähenenud tundlikkusega tüvedest esinemissagedusega üle 10%.

Imendumine

Amoksitsilliin ja klavulaanhape lahustuvad füsioloogilise pH-ga vesilahuses täielikult. Mõlemad komponendid imenduvad suukaudsel manustamisel kiiresti ja hästi. Amoksitsilliini/klavulaanhappe imendumine on optimaalne, kui ravimit võetakse toidukorra alguses. Pärast suukaudset manustamist on amoksitsilliini ja klavulaanhappe biosaadavus ligikaudu 70%. Mõlema komponendi plasmaprofiilid on sarnased ning aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni (TMAX) püstitumiseks on mõlemal juhul ligikaudu üks tund.

Järgnevalt on esitatud farmakokineetilised tulemused uuringust, kus amoksitsilliini/klavulaanhapet (875 mg/125 mg tabletid kaks korda ööpäevas) manustati tühja kõhuga tervetele vabatahtlikele.

Keskmised (± SD) farmakokineetilised näitajad

Manustatud

Annus

CMAX

TMAX*

)H(0-24AUC

T1/2

toimeaine(d)

(mg)

(µg/ml)

(h)

(µg·h/ml)

(h)

 

 

Amoksitsilliin

 

 

AMX/CA

11,64 ± 2,78

1,50

53,52 ± 12,31

1,19 ± 0,21

875 mg/125 mg

 

 

(1,0…2,5)

 

 

 

 

Klavulaanhape

 

 

AMX/CA

2,18 ± 0,99

1,25

10,16 ± 3,04

0,96 ± 0,12

875 mg/125 mg

 

 

(1,0…2,0)

 

 

AMX – amoksitsilliin, CA – klavulaanhape

 

 

 

* Mediaan, sulgudes on toodud vahemik

 

 

 

Amoksitsilliini/klavulaanhappe puhul saavutatud amoksitsilliini ja klavulaanhappe sisaldused seerumis on samasugused kui nende ravimite samaväärsete suukaudsete annuste eraldi manustamisel.

Jaotumine

Ligikaudu 25% kogu plasmas leiduvast klavulaanhappest ja 18% kogu plasmas leiduvast amoksitsilliinist seondub valkudega. Näiv jaotusruumala on amoksitsilliinil ligikaudu 0,3…0,4 l/kg ja klavulaanhappel ligikaudu 0,2 l/kg.

Pärast intravenoosset manustamist on nii amoksitsilliini kui ka klavulaanhapet leitud sapipõies, kõhukudedes, nahas, rasvkoes, lihaskudedes, sünoviaal- ja peritoneaalvedelikes, sapis ja mädas. Amoksitsilliin ei jaotu piisaval määral liikvorisse.

Loomkatsetes ei ole kummagi komponendi puhul tõendatud ravimi metaboliitide olulist koeretentsiooni. Sarnaselt enamikule penitsilliinidele on amoksitsilliin tuvastatav rinnapiimas. Rinnapiimas on leitud ka klavulaanhappe jääke (vt lõik 4.6).

Nii amoksitsilliin kui ka klavulaanhape läbivad platsentaarbarjääri (vt lõik 4.6).

Biotransformatsioon

Amoksitsilliin eritub osaliselt uriini inaktiivse penitsillaanhappena kogustes, mis moodustavad algannusest kuni 10…25%. Klavulaanhape metaboliseeritakse inimorganismis ulatuslikult ning väljutatakse uriini ja väljaheidetega ning väljahingatava õhu kaudu süsinikdioksiidina.

Eritumine

Amoksitsilliin väljutatakse peamiselt neerude kaudu, klavulaanhape eritub nii renaalselt kui ka mitterenaalselt.

Amoksitsilliini/klavulaanhappe keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg tervetel isikutel on ligikaudu üks tund ning keskmine kogukliirens ligikaudu 25 l/h. Ligikaudu 60…70% amoksitsilliinist ja 40…65% klavulaanhappest väljutatakse muutumatul kujul uriiniga esimese 6 tunni jooksul pärast Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy 250 mg/125 mg või 500 mg/125 mg tablettide ühekordset manustamist. Erinevates uuringutes on leitud, et uriiniga väljub 24 tunni jooksul 50…85% amoksitsilliinist ning 27…60% klavulaanhappest. Klavulaanhappe puhul eritub suurim kogus ravimist esimese 2 tunni jooksul pärast ravimi manustamist.

Probenetsiidi samaaegsel manustamisel amoksitsilliini eritumine aeglustub, kuid klavulaanhappe eritumine neerude kaudu ei muutu (vt lõik 4.5).

Vanus

Amoksitsilliini eliminatsiooni poolväärtusaeg on 3 kuu kuni 2 aasta vanustel ja suurematel lastel ning täiskasvanutel sarnane. Väga väikestel lastel (sh enneaegsed vastsündinud) ei tohi esimesel elunädalal manustamise intervall olla suurem kui kaks korda ööpäevas, sest renaalne eritumistee ei ole veel küps. Et eakatel patsientidel on suurema tõenäosusega neerufunktsioon langenud, tuleb annuseid valida hoolikalt ning kasu võib olla neerufunktsiooni jälgimisest.

Sugu

Pärast amoksitsilliini/klavulaanhappe suukaudset manustamist tervetele meestele ja naistele ei olnud sool olulist mõju amoksitsilliini ega klavulaanhappe farmakokineetikale.

Neerukahjustus

Amoksitsilliini/klavulaanhappe kogukliirens seerumis langeb proportsionaalselt neerufunktsiooni langusega. Ravimi kliirensi langus on rohkem väljendunud amoksitsilliini kui klavulaanhappe suhtes, sest suurem osa amoksitsilliinist väljutatakse neerude kaudu. Seetõttu tuleks neerukahjustuse korral vältida amoksitsilliini põhjendamatut kuhjumist, säilitades piisavat klavulaanhappe taset (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel tuleks ravimit kasutada ettevaatusega ning regulaarselt kontrollida maksafunktsiooni näitajaid.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Amoksitsilliini/klavulaanhappega tehtud kroonilise toksilisuse uuringud koertel näitasid maoärritust, oksendamist ning keele värvuse muutust.

Amoxicillin/Clavulanic acid Ranbaxy’ga ega selle komponentidega ei ole kartsinogeensuse uuringuid teostatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Povidoon (K30)

Eudragit E100 (aluseline butüleeritud metakrülaadi kopolümeer)

Magneesiumstearaat

Tableti kate

Hüpromelloos

Titaandioksiid (E171)

Makrogool 400

Talk

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVdC/alumiinium blisterpakend taskukeses (polüesterkile/alumiiniumfoolium/polüesterkile/polüetüleen) koos 1 g pakikesega, mis sisaldab kuivatusainet (molekulaarsõel).

Ärge sööge kuivatusaine pakikest, mis on lisatud pakendisse.

Pakendis on 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132JH Hoofddorp

Holland

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.11.2012

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.11.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018