AMPRIL HL - AMPRIL HL pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

AMPRIL HL 2,5 mg/12,5 mg, 2,5 mg/12,5 mg tabletid
AMPRIL HD 5 mg/25 mg, 5 mg/25 mg tabletid

Ramipriil/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-    Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-    Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-    Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-    Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravimid on Ampril HL ja Ampril HD ning milleks neid kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Ampril HL ja Ampril HD võtmist

3.     Kuidas Ampril HL ja Ampril HD võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Ampril HL ja Ampril HD säilitada

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIMID ON AMPRIL HL JA AMPRIL HD JA MILLEKS NEID KASUTATAKSE

Ampril HL ja Ampril HD on kahe ravimi - ramipriil-nimelise ja hüdroklorotiasiid-nimelise – kombinatsioon.
Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitoriteks kutsutavate ravimite rühma.
See mõjub:

-vähendades teie organismis ainete tootmist, mis võivad tõsta teie vererõhku,
-lõõgastades ja laiendades teie veresooni,
-hõlbustades teie südame tööd vere pumpamisel organismis. Hüdroklorotiasiid kuulub tiasiid-diureetikumiteks või vett väljutavateks tablettideks kutsutavate ravimite rühma. See mõjub organismis toodetava vee (uriini) teket suurendades. See alandab teie vererõhku. Ampril HL´i ja Ampril HD´d kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks. Kaks toimeainet koos kasutatuna aitavad alandada teie vererõhku. Neid kasutatakse koos juhul kui nende kasutamine üksikult osutus ebapiisavaks.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMPRIL HL JA AMPRIL HD VÕTMIST

Ärge võtke Ampril HL ja Ampril HD
-kui te olete allergiline (ülitundlik) ramipriili, hüdroklorotiasiidi või Ampril HL või Ampril HD mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6),
-kui te olete allergiline (ülitundlik) Ampril HL´ile või Ampril HD’le sarnaste ravimite suhtes (teised AKE inhibiitorid või sulfoonamiidi derivaadid), Allergianähtude hulka võivad kuuluda lööve, neelamis- või hingamisprobleemid, teie huulte, näo, kõri või keele turse.
-kui teil on kunagi olnud tõsine allergiline reaktsioon, mille nimetus on „angioödeem“. Selle ilminguteks on sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased plekid kätel, jalgadel ja kõris, kõri ja keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ja neelamisraskus,
-kui te saate dialüüsi või muulaadset vere filtratsioonravi. Sõltuvalt kasutatavast masinast ei pruugi Ampril HL või Ampril HD teile sobida,
-    kui teil on rasked maksaprobleemid,
-    kui teie veres sisaldub ebatavaline kogus soolaineid (kaltsium, kaalium, naatrium), -kui teil on neeruprobleemid, mille puhul neerude verevarustus on vähenenud (neeruarteri
stenoos), -kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine“), -kui te imetate last rinnaga (vt allolev lõik „Rasedus ja imetamine).
Kui midagi ülalloetletust kehtib teie puhul, siis ärge võtke Ampril HL´i või Ampril HD´d. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Ampril HL´i või Ampril HD võtmist nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimitega Ampril HL ja Ampril HD
Enne oma ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
-    kui teil on südame, maksa või neeruprobleemid,

-    kui te olete kaotanud rohkesti sooli või kehavedelikku (olles haige (oksendades), kõhulahtisusega, higistades tavalisest rohkem, olles madala soolasisaldusega dieedil,võttes diureetikume (vee väljutajaid) pikka aega või dialüüsraviga),

-    kui teil on kavas ravida mesilase või herilase nõelamisest tingitud allergiat (desensitisatsioon),

-    kui teile on plaanis manustada anesteetikumi. Seda võidakse manustada operatsiooni tegemise või hambaravi jaoks. Võib osutuda vajalikuks katkestada ravi Ampril HL´i või Ampril HD´ga üks päev enne seda; küsige oma arstilt nõu,

-    kui teie veres on rohkesti kaaliumi (nähtub vereanalüüsist),

-    kui teil on veresoonte kollageenhaigus, nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus,

-    te peate informeerima oma arsti, kui te arvate et olete rase (või arvate et võite jääda rasedaks). Ampril HL´i või Ampril HD´d ei soovitata võtta raseduse alguses ning seda ei tohi võtta pärast esimest 3 raseduskuud, kuna sellel ajal kasutamine võib tõsiselt kahjustada teie beebit (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Lapsed
Ampril HL´i või Ampril HD´d ei soovitata laste ja alla 18-aastaste noorukite raviks, sest selle vanusegrupi ravi kohta ei ole andmeid.
Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Ampril HL´i või Ampril HD võtmist.

Ampril HL ja Ampril HD võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh taimseid ravimeid), sest Ampril HL või Ampril HD võib mõjutada mõnede teiste ravimite toimet. Mõned teised ravimid võivad samuti mõjutada Ampril HL´i või Ampril HD toimet.
Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Need võivad Ampril HL´i või Ampril HD toimet nõrgendada:
-    Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
-    Madala vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergia raviks kasutatavad ravimid, nagu efedriin, noradrenaliin või adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku.
Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Need võivad kasutamisel koos Ampril HL´i või Ampril HD´ga suurendada kõrvaltoimete tekke võimalust:
-    Ravimid, mida kasutatakse valu ja palaviku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, indometatsiin ja aspiriin).
-    Ravimid, mis võivad vähendada teie vere kaaliumisisaldust. Sinna hulka kuuluvad kõhukinnisuse vastased ravimid, diureetikumid (vett väljutavad tabletid), amfoteritsiin B (kasutatakse seeninfektsioonide vastu) ja AKTH (kasutatakse neerupealiste funktsiooni kontrolliks).


-    Vähivastased ravimid (keemiaravi).
-    Ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide ravis, sh südame rütmihäirete ravimid.
-    Siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid, nagu tsüklosporiin.
-    Diureetikumid (vett väljutavad ravimid), nagu furosemiid.
-    Ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen, amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (verevedeldaja).
-    Steroidravimid põletiku vastu, nt prednisoloon.
-    Kaltsiumilisandid.
-    Allopurinool (kasutatakse vere kusihappesisalduse vähendamiseks).
-    Prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim).
-    Kolestüramiin (kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks).
-    Karbamasepiin (epilepsiavastane ravim).
Palun öelge oma arstile, kui te võtate ükskõik millist alljärgnevat ravimit. Ampril HL või Ampril HD võib neid mõjutada:
-    Suhkurtõve ravimid, nagu suukaudsed veresuhkrut langetavad ravimid ja insuliin. Ampril HL või Ampril HD võib langetada teie vere suhkrusisaldust. Ampril HL´i või Ampril HD´d võttes peab hoolikalt kontrollima vere suhkrusisaldust.
-    Liitium (vaimse tervise häirete raviks). Ampril HL või Ampril HD võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima.
-    Ravimid, mis lõõgastavad teie lihaseid.
-    Kiniin (malaariavastane ravim).
-    Ravimid, mis sisaldavad joodi, mida võidakse haiglas kasutada skaneerimisel või röntgeniga läbivaatusel.
-    Penitsilliin (põletikuvastane ravim).
-    Suukaudselt manustatavad verd vedeldavad ravimid (suukaudsed antikoagulandid), nt varfariin.
Kui midagi ülaloetletust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage nõu oma arstiga enne Ampril HL´i või Ampril HD võtmist.
Analüüsid
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
-    Kui kontrollitakse teie kõrvalkilpnäärme funktsiooni. Ampril HL või Ampril HD võib mõjutada selle analüüsi tulemust.
-    Kui te olete tegevsportlane ja teile teostatakse dopingu analüüsi. Ampril HL´i või Ampril HD võib anda positiivse tulemuse.

Ampril HL ja Ampril HD võtmine koos toidu ja joogiga
-    Alkoholi tarvitamine koos Ampril HL´i või Ampril HD´ga võib põhjustada pearinglust või uimasust. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite juua ravi ajal Ampril HL´i või Ampril HD´ga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhku langetavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda.
-    Ampril HL´i või Ampril HD´d võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine
Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate et olete rase või kui planeerite rasedust. 
Esimesel 12 rasedusnädalal ei peaks te Ampril HL või Ampril HD võtma ning alates 13.
rasedusnädalast ei tohi te seda ravimit võtta, sest nende kasutamine raseduse ajal võib last kahjustada. 
Kui rasestute Ampril HL või Ampril HD ravi ajal, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Üleminek
sobivale alternatiivsele ravile tuleb teha enne planeeritud rasedust.

Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Ampril HL´i või Ampril HD´d võtta.

Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teil on soovitatav mitte juhtida autot või töötada masinatega kuni te teate, kuidas Ampril HL või Ampril HD teile mõjub. Kui te võtate Ampril HL´i või Ampril HD´d, võib teil tekkida pearinglus.
Selle teke on tõenäolisem, kui te alustate Ampril HL´i või Ampril HD võtmist või pärast annuse suurendamist. Kui nii juhtub, siis ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme.

Oluline teave mõningate Ampril HL ja Ampril HD koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3. KUIDAS AMPRIL HL JA AMPRIL HD VÕTTA

Võtke Ampril HL ja Ampril HD alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Tavaliseks annuseks on 1 Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tablett hommikul. Vajadusel võib annust
suurendada vähemalt 3-nädalase intervalliga ühe Ampril HD 5 mg/25 mg tabletini hommikul.

Maksimaalne annus on 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Ravimi võtmine
Võtke seda ravimit suu kaudu iga päev samal ajal, tavaliselt hommikuti.
Neelake tabletid tervelt alla koos vedelikuga.
Ärge purustage ega närige tablette.

Kui palju võtta
Kõrgenenud vererõhu ravi
Teie arst kohandab teile võtmiseks vajaliku annuse, kuni vererõhk on kontrolli all.
Eakad
Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust järk-järgult.
Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui võtate rohkem Ampril HL ja Ampril HD kui ette nähtud
Öelge oma arstile või minge otsekohe lähima haigla esmaabi osakonda. Ärge ise juhtige autot teel haiglasse, vaid paluge kellelgi teisel end viia või kutsuge kiirabi. Võtke ravimipakend endaga kaasa. Siis teab arst, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Ampril HL ja Ampril HD võtta
Kui te unustate ravimit õigel ajal võtta, siis võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võivad ka Ampril HL ja Ampril HD põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga sage:  Mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st 
Sage:  Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st 
Aeg-ajalt:  Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st 
Harv:  Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000-st 
Väga harv:  Mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000-st 
Teadmata:  Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 


Lõpetage Ampril HL´i või Ampril HD võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate ükskõik millist alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiresti ravi:
-    Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist ja hingamist, samuti sügelus ja lööve. Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Ampril HL´ile või Ampril HD´le.
-    Rasked nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse halvenemine, punetus, villid või naha irdumine (nagu Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs või multiformne erüteem).

Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekivad:
-    Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindkeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud südameatakk ja insult.
-    Hingamisraskus, köha, palavik kestusega 2...3 päeva ja näljatunde vähenemine. Need võivad olla kopsukahjustuse ilmingud, sh põletik.
-    Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonid tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud.
-    Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) ilming.
-    Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, halb enesetunne, naha või silmade värvumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksakahjustuse, nt hepatiidi (maksapõletik) ilmingud.

Teised kõrvaltoimed
Palun öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgnevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest
päevast kauem.
Sage (mõjutab vähem kui 1 inimest 10-st):

-    Peavalu, nõrkustunne või väsimustunne.
-    Pearinglus. See on tõenäolisem, kui te alustate Ampril HL´i või Ampril HD võtmist või pärast annuse suurendamist.
-    Kuiv ärritusköha või bronhiit.
-    Kõrgenenud veresuhkrusisaldus teie vereanalüüsis. Kui teil on diabeet, võib diabeet süveneda.
-    Kõrgenenud kusihappesisaldus või tavalisest kõrgem rasvasisaldus teie vereanalüüsis.
-    Valulikud, punetavad ja tursunud liigesed.
Aeg-ajalt (mõjutab vähem kui 1 inimest 100-st)
-    Nahalööve koos tursega või ilma.
-    Kuumahood, minestamine, hüpotensioon (ebatavaliselt madal vererõhk), eriti püsti tõustes või järsult istudes.
-    Tasakaaluhäired (vertigo).
-    Sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, kipitus, torkimine, põletus või judin nahal (paresteesia).
-    Maitsetundlikkuse kadumine või muutus.
-    Unehäired.
-    Depressioonitunne, ärevus, tavalisest närvilisem tunne või rahutus.
-    Ninakinnisus, nina kõrvalurgete põletik (sinusiit), hingeldus.
-    Igemete põletik (gingiviit), suuturse.
-    Punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad.
-    Helin kõrvades.
-    Hägune nägemine.
-    Juuste väljalangemine.
-    Valu rindkeres.
-    Lihasvalu.
-    Kõhukinnisus, mao- või soolevalu.
-    Seedehäired või iiveldus.
-    Urineerimise sagenemine.
-    Higistamine tavalisest rohkem või janutunne.
-    Söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia), näljatunde vähenemine.
-    Südame löögisageduse suurenemine või ebaregulaarseks muutumine.
-    Tursusnud käed ja jalad. See võib viidata ülemäärasele vedelikupeetusele teie organismis.
-    Palavik.
-    Seksuaalne võimetus meestel.
-    Punaste vererakkude, valgete vererakkude või trombotsüütide arvu vähenemine või hemoglobiini hulga muutus vereanalüüsis.
-    Muutused vereanalüüsides, mis näitavad muutusi maksa, pankrease või neerude töös.
-    Kaaliumi tavalisest väiksem sisaldus teie vereanalüüsis.
Väga harv (mõjutab vähem kui 1 inimest 10000-st)
-    Halb enesetunne, kõhulahtisus või kõrvetised.
-    Punetav tursunud keel või suukuivus.
-    Kaaliumi tavalisest suurem sisaldus teie vereanalüüsis.
Teised teatatud kõrvaltoimed
Öelge oma arstile, kui ükskõik milline alljärgenevate hulgast muutub tõsiseks või kestab mõnest päevast kauem.
-    Kontsentreerumisraskus, rahutus või segasus.
-    Sõrmed ja varbad muudavad külma tundes värvi ja pärast ülessoojenemist torgivad või tunduvad valulikud. See võib olla Raynaud’ fenomen.
-    Rindade suurenemine meestel.
-    Veretrombid.
-    Kuulmishäire.
-    Tavalisest kuivemad silmad.
-    Asjad paistavad kollastena.
-    Veetustumine.
-    Põse turse, valulikkus ja punetus (süljenäärmete põletik).
-    Sooleturse, mida kutsutakse soole angioödeemiks, mille korral ilmnevad sümptomid nagu kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus.
-    Tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes.
-    Naha raskekujuline ketendus või irdumine, sügelus, koldeline lööve või muud nahareaktsioonid nagu punetav lööve näol või otsaesisel.
-    Nahalööve või verevalumite teke.
-    Laigud nahal ja külmad jäsemed.
-    Küüne probleemid (nt küüne vabanemine või irdumine küünevallist).
-    Lihas-skeleti jäikus või võimetus liigutada lõuga (tetaania).
-    Lihasnõrkus või lihaskrambid.
-    Seksuaalse iha vähenemine meestel või naistel.
-    Veri uriinis. See võib olla neeruprobleemi (interstitsiaalne nefriit) ilming.
-    Tavalisest suurem suhkrusisaldus teie uriinis.
-    Teatavate valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia) teie vereanalüüsis.
-    Vererakkude arvu vähenemine teie vereanalüüsis (pantsütopeenia).
-    Soolade, nagu naatrium, kaltsium, magneesium ja kloriid, sisalduse muutus teie vereanalüüsis.
-    Aeglustunud või puudulikud reaktsioonid.
-    Lõhnataju muutus.
-    Hingamisraskus või astma süvenemine.


5. KUIDAS AMPRIL HL JA AMPRIL HD SÄILITADA
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Ärge kasutage Ampril HL´i ja Ampril HD´d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ampril HL ja Ampril HD sisaldavad
-Toimeained on: ramipriil ja hüdroklorotiasiid.
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid: üks tablett sisaldab 2,5mg ramipriili ja 12,5 mg
hüdroklorotiasiidi.
Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid: üks tablett sisaldab 5 mg ramipriili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

-Abiained on: naatriumvesinikkarbonaat, laktoosmonohüdraat, kroskarmelloosnaatrium,
preželatiniseeritud tärklis, naatriumstearüülfumaraat.


Kuidas Ampril HL ja Ampril HD välja näeb ja pakendi sisu
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid,
mille ühel küljel on poolitusjoon ja märge „12,5“. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks,
et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.
Ampril HD 5 mg/25 mg, tabletid: valged kuni valkjad kapslikujulised katmata lamedad tabletid, mille
ühel küljel on poolitusjoon ja märge „25“. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ampril HL ja Ampril HD tabletid on saadaval 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 või 100 tableti kaupa
blisterpakendis ja PP-konteinerites on 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia.

TootjadKRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia või Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 222 Hafnarfjösdur, Island Actavis Ltd., B16 Blulebel Industrial Estate, Zejtung ZTN 08, Malta
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Tel. 6671658
Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2010