Ammily - Ammily pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Ammily 2 mg/0,03 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Dienogest, etünüülöstradiool.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-    Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-    Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
-    Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. 
-    Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. 

Infolehes antakse ülevaade: 
1.     Mis ravim on Ammily ja milleks seda kasutatakse 

2.     Mida on vaja teada enne Ammily võtmist 

3.     Kuidas Ammily't võtta 

4.     Võimalikud kõrvaltoimed 

5.     Kuidas Ammily't säilitada 

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIM ON AMMILY JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ammily on suukaudne rasestumisvastane preparaat, mis sisaldab kahe hormooni kombinatsiooni. 
Ammily sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni, etünüülöstradiooli (sellel on östrogeeni-sarnane toime) ja dienogesti (progesteroon, sellel on sarnane toime luteiniseerivale hormoonile). Väikese hormoonisisalduse tõttu kuulub see madala hormoonisisaldusega suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide hulka. Kuna see sisaldab kahte hormooni, siis nimetatakse seda kombineeritud pilliks ja kuna kõik tabletid sisaldavad samas koguses samu toimeaineid, nimetatakse seda ka monofaasiliseks tabletiks. 
Kõrgenenud meessuguhormooni tasemetega naistel esinevad "androgeensed toimed" (akne teke) on Ammily kasutamisel väiksemad.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE AMMILY VÕTMIST

Üldised märkused
Selles patsiendi infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, kus te peate Ammily kasutamise lõpetama või kus Ammily usaldusväärsus on vähenenud. Neil juhtudel tuleb hoiduda seksuaalvahekorrast või kasutada lisaks mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid (näiteks kondoom) või barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuurimeetodeid, kuna suukaudsed kontratseptiivid muudavad need meetodid ebausaldusväärseks. 
Ammily, nagu teisedki kombineeritud suukaudsed kontratseptiivid, ei kaitse HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest. 
Suukaudsed kontratseptiivid ja tromboos
Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoone sees, mis võib veresoone ummistada. See võib mõnikord aset leida jala süvaveenides (süvaveenide tromboos). Kui sellisest verehüübest rebeneb tükk lahti, võib see liikuda kopsuarteritesse ja need ummistada, põhjustades "kopsuemboolia". 
Embooliat ja tromboosi kokku nimetatakse trombembooliaks. Süvaveenide tromboos on harv nähtus ja võib tekkida ka sõltumata pillide võtmisest, näiteks raseduse ajal. 
Vere hüübimise risk on mõnevõrra suurem pillide kasutajatel, võrreldes mittekasutajatega. Venoosse trombemboolia (VTE) risk on suurim esimesel aastal, mil naine kasutab kombineeritud tablette, kuid see risk on väiksem kui raseduse ajal, mis on hinnanguliselt 60 juhtu 100 000 raseduse kohta. Venoosne trombemboolia võib lõppeda surmaga 1...2% juhtudest.
Madala östrogeenisisaldusega (<50 mikrogrammi etünüülöstradiooli) suukaudsete kontratseptiivide kasutajatel jääb VTE esinemissagedus vahemikku 20...40 juhtu 100 000 naiseaasta kohta, kuid sagedus varieerub sõltuvalt progestageenist. Mittekasutajatel on VTE esinemissagedus 5...10 juhtu 100 000 naiseaasta kohta.  Epidemioloogilised uuringud on seostanud KSK-de kasutamist ka arteriaalse trombemboolia (müokardiinfarkt, transitoorne isheemiline atakk) riski tõusuga. 
Tromboos võib esineda arterites (arteriaalne tromboos) harva. Näiteks südame veresoontes võib see põhjustada müokardiinfarkti, aju veresoontes ajurabanduse või transitoorse isheemilise ataki (TIA, see on ajurabandus ilma püsivate jääknähtudeta). Väga harvadel juhtudel võivad verehüübed tekkida teistes kohtades, nagu maksa, soolestiku, neeru või silma veresoontes. Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või surma.  Arteriaalse trombemboolia suurenenud risk on seotud kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamisega. 
Riskifaktorite olemasolu (nagu veresoonte laienemine, kaugelearenenud flebiit ja tromboos, südamehaiguste esinemine, ülekaalulisus, verehüübehäired) või positiivse pereanamneesi esinemisel (st trombemboolia esinemine õdedel-vendadel või vanematel suhteliselt noores eas) tuleb ohte arutada oma arstiga.
Müokardiinfarkti või ajurabanduse risk tõuseb, kui te saate vanemaks. Kui pillide kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada nende kasutamine lõpetada. 
Süvaveenide tromboosi oht suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima haiglas operatsioonil või olete pikemat aega voodiravil (näiteks kipsis jalg või jalg on veenilaiendite ravi ajal sidemetes). Väga oluline on oma arstile öelda, et te kasutate pille. Arst soovitab teil Ammily võtmise peatada neli nädalat enne planeerinud suuremat operatsiooni või pikemaaegset voodiravi ja jätkata selle kasutamist kaks nädalat pärast taastumist.
Suukaudsed kontratseptiivid ja vähirisk
Pille kasutavatel naistel on pisut sagedamini täheldatud rinnanäärmevähki võrreldes mittekasutajatega,
kuid ei ole teada, kas seda põhjustab ravi. Pille kasutavaid naisi kontrollitakse sagedamini ja vähk
avastatakse varasemas staadiumis. 
See väike erinevus kaob 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõppu. 

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid.
Sellised kasvajad võivad põhjustada sisemist (kõhuõõnesisest) verejooksu. Tugeva kõhuvalu
esinemisel võtke koheselt ühendust oma arstiga. 

Mõnede uuringute kohaselt on pikaajalistel pillide kasutajatel suurenenud emakakaelavähi risk. Siiski
ei ole selge, mil määral on see põhjustatud pilli kasutamisest, sest emakakaelavähi riski mõjutavad ka
muud tegurid, näiteks seksuaalkäitumine (sagedane partnerite vahetamine). 


Ärge võtke Ammily't
-kui te olete allergiline (ülitundlik) etünüülöstradiooli, dienogesti või Ammily mõne koostisosa
suhtes. -kui teil on või on eelnevalt olnud tromboos (vt eestpool).  -kui teil on või on eelnevalt olnud arterite haiguseid, nagu müokardiinfarkt või ajurabandus.  -kui teil on või on eelnevalt olnud seisundeid, mis võib viidata tekkivale südameinfarktile (tugev
valu rindkeres, mis ulatub kaelani) või ajurabandusele (transitoorne isheemiline atakk, TIA, see
on ajurabandus ilma püsivate jääknähtudeta).
-kui teil esinevad tõsised trombemboolia riskifaktorid (vt nimekiri allpool). -kui teil on raske maksahaigus või ikterus praegu või anamneesis. Iikterus või üle keha
sügelemine võivad olla maksahaiguse esmasteks tunnusteks.  -kui teil on maksakasvaja (hea- või pahaloomuline) praegu või anamneesis.  -kui teil on või kahtlustatakse suguorganite või rinnanäärmevähki.  -kui teil on ebaselge etioloogiaga vaginaalne verejooks. -kui teil on fokaalsete neuroloogiliste sümptomitega migreeni esinemine anamneesis.  -kui te põete pankreatiiti praegu või anamneesis, kui see on seotud raske
hüpertriglütserideemiaga.  -kui teil on raske neerufunktsiooni häire või äge neerupuudulikkus. 
Trombemboolia risk on suurem järgnevate tegurite olemasolul: 
-kui teil on suhkurtõbi veresoonte kahjustusega. 
-kui teil on väga kõrge vererõhk. 
-kui teil on lipiidide metabolismi raske häire (düslipideemia). 
-kui teil on või on eelnevalt määratud biokeemilisi näitajaid, mis näitavad vere hüübimise häirete

eelsoodumust, kaasaarvatud aktiveeritud proteiin C (APC) resistentsus, antitrombiin-III puudulikkus, proteiin C puudulikkus, proteiin S puudulikkus, aminohappe homotsüsteiini kõrged tasemed veres (hüperhomotsüsteineemia) või kui esinevad harvad valk-tüüpi antikehad, nagu antifosfolipiidide antikehad. 
Kui mõni ülaltoodud häiretest esineb Ammily võtmise ajal, lõpetage koheselt pillide võtmine ja võtke ühendust oma arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid. 
Kui teil esineb mõni ülaltoodud seisunditest, informeerige sellest oma arsti enne Ammily kasutamise alustamist. Arst soovitab tõenäoliselt teist tüüpi suukaudseid kontratseptiive või teisi mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ammily
Mõningatel juhtudel võib kombineeritud kontratseptiive võtta ainult hoolika meditsiinilise järelevalve
all. Kui teil esineb ükskõik milline järgmistest seisunditest, informeerige sellest oma arsti enne
Ammily kasutamise alustamist: 
-kui teil on suhkurtõbi. 
-kui te olete ülekaaluline (kehamassiindeks >30 kg/m²). 
-kui te ei ole veel saavutanud lõplikku täiskasvanu pikkust. 
-kui teil on kõrge vererõhk.
-kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired. 
-kui teil on veenide põletik (pindmine tromboflebiit). 
-kui teil on veenilaiendid. 
-kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud tromboos, müokardiinfarkt või ajurabandus.
-kui teil on migreen. 
-kui teil on krambid (Sydenham'i korea). 
-kui teil või kellelgi teie lähedastest sugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (vere

rasvühendid) tase veres.  -kui teil on maksa või sapipõie haigus.  -kui teil on põletikuline jämesoole haigus (Crohni tõbi või haavandiline koliit).  -kui teil on ikterus ja/või kogu keha sügelus.  -kui teil on mõningad immuunsüsteemi häired (süsteemne erütematoosluupus).  -kui teil on harvaesinev verehüübehäire koos neeruhaigusega (hemolüütilis-ureemiline
sündroom).  -kui teil on harvaesinev hemoglobiini metabolismi häire (porfüüria). -kui teil esineb pärilik angioödeem.  -kui teil on endogeenne depressioon. -kui teil esines raseduse viimases staadiumis villiline nahalööve (herpes gestationis). -kui teil on kuulmislangus (otoskleroos). -kui teil on või on eelnevalt esinenud kollakaspruune pigmendilaike, eriti näol (kloasmid).
Sellisel juhul vältige otsest päikesevalgust või ultraviolettkiirgust. 
-kui te suitsetate. Suitsetamine suurendab suukaudsete kontratseptiivide tõsiste kõrvaltoimete, näiteks müokardiinfarkti ja ajurabanduse, riski. Sage suitsetamine ning vanuse tõus tõstab riski veelgi.
Pillide kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui te olete üle 35 aastane. Suitsetamisest mitteloobumise korral tuleks kasutada teisi rasestumisvastaseid vahendeid, seda eriti teiste riskifaktorite olemasolul. 
Millal peaksite pöörduma arsti poole
Teie arst võib teid pillide võtmise ajal regulaarselt läbi vaadata. Regulaarsete läbivaatuste sagedus ja tüüp sõltub teie üldtervislikust seisukorrast. 
Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil esineb ükskõik milline järgnevaist: -kui tunnete muutust oma üldtervislikus seisukorras (eriti käesolevas infolehes kirjeldatud
sümptomite osas) või teie lähiperekonnas tekib käesolevas infolehes kirjeldatud haigusi,  -kui tunnete rinnas mingit tükki,  -kui võtate teisi ravimeid,  -enne planeerinud suuremat operatsiooni või voodiravi (pöörduge arsti poole vähemalt 4 nädalat
varem),  -kui teil esineb ebatavaliselt tugev, ebaregulaarne vaginaalne vereeritus,  -kui unustasite esimese nädala jooksul võtta ühe või mitu pilli või kui teil oli seksuaalvahekord
eelnenud 7 päeva jooksul, 
-kui teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioonilaadne vereeritus või kui te kahtlustate rasedust (ärge jätkake kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide võtmist, kuni arst on seda lubanud). 
Lõpetage pillide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad järgnevad tromboosi
võimalikud sümptomid:
-ebatavaline jala või jalgade valu või turse, 
-kui teil esineb äkiline tugev valu rinnus, kiirgumisega või ilma kiirgumiseta vasakusse kätte,
-kui teil esineb äkiline õhupuudus,
-kui teil esineb äkiline püsiv köhahoog,
-kui teil esineb ebatavaliselt tugev, pikaleveninud peavalu, 
-kui teil esineb järsk osaline või täielik nägemise kaotus, 
-kahekordne nägemine, 
-kui teie kõne muutub segaseks või on raske rääkida, 
-pearinglus,
-kollaps fokaalsete krampidega või ilma,
-nõrkus või väga selgelt väljenduv tundetus, mis haarab äkki ühte kehapoolt või kehaosa, 
-motoorsed häired, 
-tugev kõhuvalu. 


Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. 
Mõned ravimid võivad vähendada kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide efektiivsust. Üks esimesi märke selleks võib olla läbimurdeveritsus. Nende ravimite hulka kuuluvad näiteks:  -epilepsia ravimid (näiteks fenütoiin, fenobarbitaal, primidoon, karbamasepiin, okskarbasepiin,
topiramaat, felbamaat),  -tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin),  -mõningate infektsioonide ravimiseks kasutatavad antibiootikumid (näiteks ampitsilliin,
tetratsükliin, griseofulviin), -ritonaviir, rifabutiin, efavirens, nevirapiin,nelfinaviir,  -naistepuna (Hypericum perforatum).
Kombineeritud suukaudsed kontratseptiivid võivad vähendada teiste ravimite toimet, näiteks
tsüklosporiini või lamotrigiini sisaldavad ravimid. 
Progestiini sisaldavad ühendid võivad mõjutada teatud vererõhku alandavate ravimite ja
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite toimet. 

Informeerige teisi ravimeid väljakirjutavaid arste ja isegi oma hambaarsti, et te kasutate Ammily't.
Arst otsustab, kas ja kui kaua peate kasutama teisi mittehormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. 

Naised, kes saavad lühiaegselt (maksimaalselt ühe nädala) mõnda eelpool mainitud ravimit, peavad
samaaegse ravi ajal ja 7 päeva jooksul pärast seda lisaks kasutama ka mõnda muud rasestumisvastast
meetodit, näiteks barjäärimeetodit (kondoom). 

Rifampitsiini kasutamise korral tuleb lisanduvat rasestumisvastast meetodit (näiteks barjäärimeetod)
kasutada samaaegse ravi ajal ja 28 päeva jooksul pärast ravi lõppu. Kui tablettide pakend lõpeb teiste
ravimite kasutamise ajal, tuleb uue pakendiga alustada ilma tavapärase tabletivaba intervallita. 

Küsige oma arstilt, kas te kasutate ravimeid, mis indutseerivad pikemat aega maksaensüüme (lugege
ka selle teise ravimi infolehte). Mõningatel juhtudel võib olla vajalik kasutada mittehormonaalset
rasestumisvastast vahendit.


Rasedus ja imetamine
Ärge võtke Ammily’t, kui te olete rase või arvate, et olete rase. Kui te rasestute Ammily kasutamise
ajal, lõpetage kohe tablettide võtmine. 
Ammily kasutamine imetamise ajal võib vähendada rinnapiima kogust ja muuta selle koostist. Ravimi
toimeainete ja/või abiainete väikesed kogused võivad erituda rinnapiima, omades võimalikku mõju
vastsündinule. Ammily võtmine ei ole soovitatav imetavatele emadele. 
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. 


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ammily ei oma toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. 

Oluline teave mõningate Ammily koostisainete suhtes
Ravim sisaldab laktoosi, glükoosi ja sojaletsitiini. Kui te teate, et teil esineb ülitundlikkus teatud suhkrute, pähkli või soja osas, võtke enne Ammily kasutamist ühendust oma arstiga.


3. KUIDAS AMMILY'T VÕTTA

Võtke Ammily't alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arstiga.
Iga Ammily pakend sisaldab 21, 3×21 või 6×21 õhukese polümeerikattega tabletti. Iga tablett on
pakendil märgistatud kindla nädalapäevaga, millal tablett tuleb võtta. 

Püüdke tablett sisse võtta iga päev ligikaudu samal ajal, vajadusel vähese vedelikuga. Võtke üks pill
päevas, järgides noole suunda pakendil, kuni pakend on lõpuni tarbitud. Järgmised 7 päeva tablette ei
võeta. Nende seitsme "tabletivaba" päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus.
Tavaliselt algab see 2…3 päeva pärast viimase pilli võtmist. 

Uue pakendiga alustage kaheksandal päeval pärast viimase pilli võtmist. Järgmise Ammily pakendiga
alustage isegi siis, kui vereeritus veel kestab. Seega alustate te uut pakendit eelmisega samal
nädalapäeval ja esimese tableti võtmist on lihtne meeles pidada. Lisaks algab ka menstruatsioon iga
kuu samal ajal. 

Juhiste järgimisel kaitsevad pillid soovimatu raseduse eest alates esimesest tableti võtmise päevast. 

Esimese Ammily pakendi võtmine 
Eelmisel kuul ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid preparaate kasutatud: Üks õhukese polümeerikattega tablett päevas, alates menstruaaltsükli esimesest päevast (menstruatsiooni esimene päev, loetakse päevaks 1). Võtke tablett blisterpakendi käesoleva nädalapäeva märgistuse alt.
Kui te lähete Ammily'le üle teiselt kombineeritud suukaudselt kontratseptiivilt (kombineeritud
suukaudne kontratseptiiv, tuperõngas, transdermaalne plaaster): Ammily esimene õhukese polümeerikattega tablett tuleb võtta pärast tavapärast tabletivaba intervalli või järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelnevalt kasutatud pakendist (ilma tabletivaba perioodita). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid (hormoonivabu) pille, siis tuleb Ammily võtmist alustada kohe pärast tavapärast platseebotableti intervalli või pärast viimase aktiivse (hormooni sisaldava) õhukese polümeerikattega tableti võtmist. Kui te ei ole kindel, millised õhukese polümeerikattega tabletid on aktiivsed, pöörduge arsti või apteekri poole.  Kui te lähete Ammily'le üle tuperõngalt või transdermaalselt plaastrilt, alustage Ammily võtmist vahendi eemaldamise päeval, kuid hiljemalt päeval, mil pidi toimuma järgmine manustamine. 
Kui te lähete Ammily'le üle ainult-progestageeni-meetodilt (minipill): Te võite ainult progestageeni sisaldavatelt tablettidelt Ammily'le üle minna ükskõik millisel päeval ja te võite Ammily võtta järgmisel päeval, tavapärasel ajal. Te peate esimese 7 päeva vältel kasutama lisakaitsevahendit näiteks barjäärimeetodit (kondoom). 
Kui te kasutasite kontratseptiivset süsti, implantaati või progestageeni vabastavat emakasisest süsteemi
(ESS): Implantaadi või emakasisese süsteemi kasutamisel võib alustada selle eemaldamise päeval. Süstitava vahendi kasutamisel võib õhukese polümeerikattega tablettide võtmist alustada päeval, millal peaks tehtama järgmine süst. Te peate esimese 7 päeva vältel kasutama lisakaitsevahendit näiteks barjäärimeetodit (kondoom). 
Pärast lapse sünnitamist: Pärast sünnitust võib arst soovitada teil Ammily kasutamist alustada pärast esimest menstruaaltsüklit. Mõningatel juhtudel võib alustada hormonaalse rasestumisvastase vahendi võtmist ka varem. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge oma arsti poole. Te ei tohi last rinnaga toita, välja arvatud, kui arst on nii käskinud.
Pärast aborti või raseduse katkemist: Järgige oma arsti nõuandeid.
Kui teil on tunne, et Ammily toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 

Kui te võtate Ammily't rohkem kui ette nähtud
Ammily üleannustamise kohta andmed puuduvad. Teiste kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide põhjal saadud informatsiooni põhjal on üleannustamise toksilisus nii täiskasvanutel kui lastel väike. Üleannustamise tagajärjel võib tekkida iiveldus, oksendamine ja noortel tüdrukutel tupekaudne veritsus. Kui te olete võtnud Ammily't rohkem kui ette nähtud, võtke ühendust oma arstiga. 
Kui märkate, et laps on tõenäoliselt võtnud mitu tabletti, võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Ammily't võtta
Kui möödunud on vähem kui 12 tundi, siis ei ole lisameetodi kasutamine vajalik. Võtmatajäänud tablett tuleb manustada niipea kui võimalik ning edasi tuleb tablette võtta tavalisel kellaajal. Ammily rasestumisvastane efektiivsus ei ole tõenäoliselt vähenenud. 
Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, on rasestumisvastane toime nõrgenenud. Eriti suur on risk rasestuda siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Sel juhul on vaja meeles pidada järgnevaid reegleid.
Kui te unustasite võtta ühe tableti esimesel nädalal: Vahelejäänud tablett tuleb sisse võtta, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist samal päeval. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel ajal. Järgneva 7 päeva jooksul tuleb kasutada lisakaitsemeetodit (näiteks kondoom). Kui eelnenud 7 päeva jooksul toimus suguline vahekord, tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Sel juhul võtke koheselt ühendust oma arstiga. 
Kui te unustasite võtta ühe tableti teisel nädalal: Vahelejäänud tablett tuleb sisse võtta, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist samal päeval. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel ajal. Kui unustatud tabletile eelnenud 7 päeva jooksul on korralikult tablette võetud, puudub raseduse vältimiseks lisakaitsemeetodi kasutamise vajadus. 
Kui te unustasite võtta ühe tableti kolmandal nädalal: Kui olete tabletile eelnenud 7 päeva jooksul korralikult tablette võtnud, kasutage järgnevaid reegleid. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada  Teil on kaks võimalust: 
1.     Vahelejäänud õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta, isegi kui see tähendab kahe tableti võtmist samal päeval. Edasi tuleb tablette võtta tavalisel ajal. Järgmise pakendiga tuleb alustada kohe peale eelmise lõpetamist, st pakendite vahele ei jäeta intervalli. Menstruatsioonisarnast vereeritust ei teki tõenäoliselt enne teise pakendi ärakasutamist, tablettide võtmise ajal võib esineda määrivat või läbimurde verejooksu. 

2.     Teine võimalus on poolelioleva pakendi tablettide võtmise katkestamine. Seejärel tuleb pidada 7-päevane tabletivaba intervall (tabletivaba perioodi sisse arvatakse ka unustatud tableti päevad) ja edasi alustada uue pakendiga. Kui soovite uut pakendit alustada tavapärasel nädalapäeval, võite tabletivaba perioodi ka lühendada!


Kui unustasite võtta rohkem kui ühe tableti: Pöörduge oma arsti poole. Pidage meeles, et sel juhul ei ole rasestumisvastane toime tagatud. Kui ühest pakendist jäi võtmata mitu tabletti ning sellele järgneval tabletivabal perioodil ei esinenud menstruatsioonilaadset vereeritust, tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Soovitatav on enne uue Ammily pakendiga alustamist pöörduda arsti poole. 
Seedetrakti häired Kui 3...4 tundi pärast õhukese polümeerikattega tableti võtmist esineb oksendamine või kõhulahtisus, ei pruugi tableti imendumine seedetraktist olla täielik. See on sarnane olukord sellega, kui unustate tableti võtmata. Sel juhul tuleb võtta uus tablett niipea kui võimalik, võimalusel 12 tunni jooksul. Kui möödub rohkem kui 12 tundi, tuleb järgida jaotises "Kui te unustate Ammily't võtta" toodud vahelejäänud tablette puudutavaid juhiseid. 
Menstruatsiooni alguse edasilükkamine Vereerituse alguse edasilükkamiseks jätkake eelmise Ammily pakendi lõpetamisel koheselt (ilma tabletivaba intervallita) järgmise pakendiga. Menstruatsioonilaadset vereeritust saab edasi lükata kuni teise pakendi lõpuni või vajadusel varasemale ajale. Teise pakendi kasutamise ajal võib tekkida määriv vereeritus või läbimurde verejooks. Teise pakendi lõpetamisel võib Ammily võtmist jätkata pärast 7päevase tabletivaba intervalli möödumist. 
Kui te soovite muuta menstruaaltsükli alguspäeva Tablettide võtmise juhiste järgimisel algab menstruaaltsükkel iga nelja nädala järel ligikaudu samal nädalapäeval. Kui soovite nihutada menstruatsiooni algust mõnele teisele nädalapäevale, tuleb tabletivaba intervalli lühendada vastavalt nii mitu päeva, kui soovitakse. Ärge mitte kunagi pikendage tabletivaba intervalli! Näiteks, kui teie menstruaaltsükkel algas siiani tavaliselt reedel ja te soovite, et see edaspidi algaks teisipäeval (seega 3 päeva varem). Selleks alustage järgmise pakendi tablettide võtmist kolm päeva varem. Kui tabletivaba periood on väga lühike (3 päeva või lühem), võib teil menstruatsioonilaadset vereeritust mitte tekkida. Läbimurde vereeritust või määrimist võib esineda järgmise pakendi kasutamise ajal. 
Kui teil tekib verejooks perioodide vahel Mõningatel juhtudel võib esimestel kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutuskuudel esineda vähest läbimurde vereeritust või määrimist. Sel juhul tuleb kasutada tampoone või hügieenisidemeid, kuid jätkata pillide võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad, kui teie organism on tablettidega harjunud (tavaliselt 3 tsükli jooksul). Kui veritsused jätkuvad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, siis pöörduge oma arsti poole. 
Kui menstruatsiooni ei tekkinud Kui te olete korrektselt, vastavalt juhistele tablette võtnud ja te ei ole oksendanud ning teil ei ole esinenud kõhulahtisust, siis on rasedus väga ebatõenäoline. Võtke Ammily't edasi tavapäraselt. Kui teil jäi vahele kaks järjestikust perioodi, võite te olla rase. Võtke koheselt ühendust oma arstiga. Te võite jätkata Ammily võtmist pärast rasedustesti tegemist, kui arst on nii soovitanud. 

Kui te soovite lõpetada Ammily võtmise
Te võite lõpetada Ammily võtmise ükskõik millal. Kui te ei soovi rasestuda, pöörduge oma arsti poole, et saada nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ammily põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.  Kõrvaltoimete sageduse määramiseks kasutati järgnevat klassifikatsiooni. 
Väga sage:  sagedamini kui ühel kasutajal 10-st  
Sage:  ühel kuni kümnel kasutajal 100-st  
Aeg-ajalt:  ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st  
Harv:  ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st  
Väga harv:  harvem kui ühel kasutajal 10 000-st, kaasaarvatud sporaadilised ja teadmata 
esinemissagedusega.  

Hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid võtvatel naistel esineb suurem trombemboolia esinemisrisk. Teatud faktorid võivad seda riski veelgi suurendada (vt lõik 2). 
Rasked kõrvaltoimed Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide võtmisega seotud raskete kõrvaltoimete kohta lugege lõiku "Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ammily". Vajadusel pöörduge koheselt arsti poole. 
Muud võimalikud kõrvaltoimed Järgnevas tabelis on Ammily kõrvaltoimed toodud esinemissageduse vähenemise järjekorras. Need on kliiniliste uuringute raames Ammily kasutamisega seostatud kõrvaltoimete sagedused. Mitte ükski kõrvaltoimetest ei esinenud "väga sageli".
Organsüsteemi klass  Kõrvaltoimete esinemissagedus 
Sage  Aeg-ajalt  Harv 
Närvisüsteemi häired  Peavalu  Migreen, jalakrambid 
Psühhiaatrilised häired  Meeleolu langus, närvilisus  Anoreksia, vähenenud libiido, agressiivsed reaktsioonid, ükskõiksus 
Silma kahjustused  Oftalmoloogilised kaebused  Nägemishäired, konjunktiviit, kontaktläätsede talumatus 
Kõrva ja labürindi kahjustused  Kuulmislangus 
Südame häired  Kõrge või madal vererõhk  Suurenenud südame löögisagedus, südamehäired 
Vaskulaarsed häired  Veenide häired  Tromboflebiit, 

tromboos/kopsuemboolia, hematoom, tserebrovaskulaarsed häired 
Vere ja lümfisüsteemi häired  Aneemia 
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired  Sinusiit, astma, ülemiste hingamisteede infektsioonid 
Seedetrakti häired  Kõhuvalud  Iiveldus, oksendamine  Kõhulahtisus 
Naha ja nahaaluskoe kahjustused  Akne/akne sarnane dermatiit, eksanteem, ekseem, nahahäired, kloasm, juuste väljalangemine  Mitmekujuline erüteem, sügelus 
Endokriinsüsteemi häired  Hüpertrihhoos, virilism 
Neerude ja kuseteede häired  Kuseteede infektsioon 
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired  Rindade valulikkus või hellus  Ebaregulaarsed veritsused, läbimurdeveritsuse puudumine, düsmenorröa, rindade suurenemine, munasarja tsüstide teke, düspareuunia, vaginiit / vulvovaginiit, tupeeritise muutused  Hüpomenorröa, rinnapõletik, fibrotsüstiline rinnahaigus, eritis rinnanäärmetest, leiomüoom, endometriit, salpingiit 
Infektsioonid ja infestatsioonid  Vaginaalne kandidoos või teised seeninfektsioonid 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid  Kuumahood, väsimus / nõrkus, haiglane enesetunne, seljavalud, muutused kehakaalus, söögiisu suurenemine, ödeem  Allergilised reaktsioonid, gripilaadsed sümptomid 

Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide võtmisega on seotud järgnevad kõrvaltoimed (vt lõik 2
"Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ammily"): 
-tromboos, 
-hüpertensioon, 
-maksakasvajad,
-kollakaspruunid pigmendilaigud näol ja kehal (kloasm), 
-kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamisega seotud, ebaselge patogeneesiga

haiguste teke või süvenemine: 
-põletikuline jämesoole haigus (Crohni tõbi või haavandiline koliit), 
-hemoglobiini metabolismi häire (porfüüria), 
-mõningad immuunsüsteemi häired (süsteemne erütematoosluupus),
-villiline nahalööve raseduse viimases staadiumis (herpes gestationis),
-konvulsioonid, Sydenham'i korea, 
-verehüübehäire koos neeruhaigusega (hemolüütilis-ureemiline sündroom), 
-pärilik angioödeem,
-ikterus.

Pill ja rinnanäärmevähk Suukaudsete kontratseptiivide kasutajatel on veidi suurem rinnanäärmevähi tekkerisk. Et rinnanäärmevähki esineb alla 40-aastastel naistel harva, on rinnanäärmevähi tekkerisk väike, võrreldes rinnavähi üldriskiga.  Suguhormoonid mõjutavad rinnanäärmeid. Hormonaalse keskkonna muutused (näiteks tänu hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisele) võivad suurendada rinnanäärmete vastuvõtlikkust teistele vähkisoodustavatele faktoritele, seega suureneb vähi tekkerisk. Mõnede uuringute põhjal on rinnanäärmevähi risk keskealistel naistel seotud kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamise varase alustamisega ja pikemaaegse kasutamisega. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5. KUIDAS AMMILY'T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 

Ärge kasutage Ammily't pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ammily sisaldab
-Toimeained on: dienogest ja etünüülöstradiooli. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2 mg dienogesti ja 0,03 mg etünüülöstradiooli.
-Abiained on: Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, maisitärklis, povidoon, talk.  Tableti kate: Opaglos 2 clear, mis sisaldab: kroskarmelloosnaatrium, glükoosmonohüdraat, maltodekstriin, naatriumtsitraat, sojaletsitiin. 

Kuidas Ammily välja näeb ja pakendi sisu
Ammily on valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. 
Ammily on saadaval pakendites, mis sisaldavad 21, 3×21 ja 6×21 õhukese polümeerikattega tabletti. 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: Orivas UAB J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius Leedu Vabariik
Tootja: Laboratorios León Pharma S.A. La Vallina s/n, Polígono Industrial Navatejera Villaquilambre 24008, León Hispaania
Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2011