Atg-Fresenius S - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ATG-Fresenius S, infusioonilahuse kontsentraat


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml ATG-Fresenius S infusioonilahuse kontsentraati sisaldab küüliku anti-T lümfotsütaatset
immuunglobuliini 20 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3.
RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.


4.
KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Transplantaadi äratõukereaktsioonide vältimine.
Ägeda, steroididele allumatu äratõukereaktsiooni ravi.
Aplastilise aneemia ravi.

4.2
Annustamine ja manustamisviis

Tavalised ATG-Fresenius S"i ööpäevased annused on järgmised:

Profülaktiline kasutamine pärast organtransplantatsiooni
0,1...0,25 ml (=2...5 mg) ATG-Fresenius S"i ühe kg kehakaalu kohta. Tavalised ööpäevased annused
jäävad vahemikku 3...4 mg/kg.
Sõltuvalt patsiendi seisundist, ravimi annusest ja teistest manustatavatest ravimitest on ravikuuri
kestus vahemikus 5...14 päeva, alustades transplantatsiooni päevast.

Ägeda steroidresistentse äratõukereaktsiooni ravi
0,15...0,25 ml (=3...5 mg) ATG-Fresenius S"i ühe kg kehakaalu kohta. Tavalised ööpäevased annused
jäävad vahemikku 3...4 mg/kg.
Ravi kestus sõltub siirdatud organi seisundist ja raviplaanist, mis tavaliselt kestab 5...14 päeva,
alustades äratõukereaktsiooni kriisi päevast.

Aplastilise aneemia ravi
0,25 ml (=5 mg) ATG-Fresenius S"i ühe kg kehakaalu kohta.
Ravikuuri kestus on vahemikus 5...7 päeva.

ATG-Fresenius S on hüpotooniline kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks, mille pH on 3,7.
Enne intravenoosset infusiooni tuleb kontsentraati lahjendada 250...500 ml 0,9 % naatriumkloriidi
lahusega, infusiooni kestus on vähemalt 4 tundi. Patsiendi seisundit tuleb esimese kolme ravipäeva
jooksul hoolikalt jälgida.


Manustada tuleb perifeerselt suurde veresoonde. On kindlaks tehtud, et süsteemne ja lokaalne taluvus
paraneb, kui enne infusiooni manustatakse hüdrokortikosteroide ja/või antihistamiine.

ATG-Fresenius S"i infusioonilahusele ei tohi lisada naatriumhepariini või manustada
naatriumhepariini sama manustamiskoha kaudu, sest alla pH=5,2 juures võib infusioonilahus
hägustuda.

4.3
Vastunäidustused

ATG-Fresenius S on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
-
allergia küüliku proteiinide suhtes;
-
trombotsütopeenia, vähem kui 50 000 trombotsüüti/µl (ATG-Fresenius S võib vähendada
trombotsüütide arvu ja seetõttu suurendada verejooksu riski);
-
bakteriaalne, seen- või viirusinfektsioon, mida ei ravita.
Rasedus või selle kahtlus (ATG-Fresenius S"i kasutamise kohta raseduse ajal puuduvad kliinilised
kogemused ja loomkatsed, mistõttu tuleb enne ATG-Fresenius S"i määrata alles pärast ravist oodatava
kasu ja võimaliku riski hoolikat kaalumist. On teada, et inimese IgG võib läbida platsentaarbarjääri).

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ATG-Fresenius S"i manustamist tuleb veenduda, et patsiendil ei esine allergiat küüliku
proteiinide suhtes (vt Allergia testimine). Esimestel ravipäevadel tuleb seetõttu patsiendi seisundit
hoolikalt jälgida.

ATG-Fresenius S"i manustatakse arsti ettekirjutuse järgi ja meditsiinilise järelevalve all. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata anafülaktilise soki sümptomitele. Samuti tuleb patsienti hoolikalt jälgida 30
minuti jooksul pärast infusiooni.

Vajalik varustus hädaolukorras anafülaktilise soki sümptomaatiliseks raviks tuleb käepärast hoida (vt
anafülaktilise ja anafülaktoidse reaktsiooni sümptomite raskusastmete tabelit).

Standardmeetodid, vältimaks inimpäritoluga ravimpreparaatide kasutamisel esineda võivaid
infektsioone, on doonorite valik, individuaalne doonorvere kontrollimine infektsioonspetsiifiliste
markerite suhtes ja viiruste inaktiveerimiseks/eemaldamiseks efektiivsete tootmisprotsesside
rakendamine.

Sellegipoolest tuleb arvesse võtta, et kui manustatakse ravimit, mille koostises on inimpäritoluga
aineid, siis ei saa infektsioossete organismide ülekandmise võimalust täielikult välistada.
Sama kehtib tundmatute, esineda võivate ja teiste patogeenide kohta.

ATG-Fresenius S"i tootmisel on kasutatud ettevaatusabinõusid, mis toimivad envelope"ga viirustele
nagu HIV, HBV ja HCV-viirus. Viirustele, mis ei oma envelope"i, nagu HAV ja parvoviirus B19 on
rakendatud piiratud ettevaatusabinõusid. Parvoviirus B19 tekitatud infektsioon võib põhjustada
tõsiseid sümptome last ootavatel emadel (loote infektsioonioht) ja immuunpuudulikkusega või
suurenenud erütropoeesiga (nt hemolüütiline aneemia) patsientidel.

Rangelt on soovitatav enne igat ATG-Fresenius S"i manustamist üles kirjutada patsiendi nimi ja
ravimi partii number, et vajadusel kindlaks teha, millist partiid on patsiendile manustatud.

Samuti on soovitatav märkida patsiendi vaktsineerimispassi, kui patsiendile on manustatud loomse
päritoluga immuunglobuliini.

Vajalikud protseduurid ülitundlikkusreaktsiooni korral


Pärast immuunsupressiooni suureneb risk bakteriaalse, seen- ja viirusinfektsiooni tekkeks, mida tuleb
ravida vastavate preparaatidega (antibiootikumid, viirus- ja seeninfektsioonide vastased ravimid või
immuunglobuliinid).

Eelnev või samaaegne immuunsupressiivne ravi võib põhjustada negatiivset nahatesti tulemust, kuigi
patsiendil võib esineda ülitundlikkust.

Järgnev tabel on abiks anafülaktilise ja anafülaktoidse reaktsiooni esinemisel:

Anafülaktilise ja anafülaktoidse reaktsiooni sümptomite raskusastmed
Raskusaste
0
I
II
III
IV
paikne
tagasihoidlik
mõõdukas
raske
organi
reaktsioon
generaliseerunud
generaliseerunud
generaliseerunud kahjustus
reaktsioon
reaktsioon
reaktsioon
Sümptomid Paikne
Dissemineerunud
Südameveresoon-
Sokk (raske
Hingamis-
piiratud
nahareaktsioonid
konna reaktsioonid
hüpotensioon,
peetus,
ulatusega
(nt punetus,
(vererõhu ja pulsi
kahvatus),
tsirkulatoorne
nahareakt-
generaliseerunud
muutus),
hingamisraskused kollaps
sioon
nõgestõbi,
hingamisraskused
koos raske
pruritus),
(kerge düspnoe,
düspnoega,
limaskestade ärritus algav
teadvusekaotus,
(nt nina, silma
bronhospasm),
millega võib
sidekest),
impulsiivne
kaasneda
generaliseerunud
defekatsioon või
defekatsioon või
reaktsioonid (nt
urineerimine
urineerimine
agiteeritus,
peavalu)
Anafülaktoidse reaktsiooni sümptomite ravi
Raskusaste
I
II
III
IV
Retsidiivi

profülaktika
Katehhoolamiinid:· Adrenaliin/-
Kuni treemori
Kuni treemori
adrenomimee-
ilmumiseni või/ja
ilmumiseni või/ja
tikum,
tahhükardia korral
tahhükardia korral
inhalatsioon
(soovitatav ravi:
(soovitatav ravi:

Adrenaline-
Adrenaline-Medihaler)
· Adrenaliin
Medihaler) 1 mg/10
1 mg/10 ml: 0,1

ml: 0,1 mg/minb
mg/min.
· Dopamiin
2,5...5 mg/70 kg/min,

vajadusel võib annust
· Noradrenaliin
10 minuti pärast
suurendada.
1 mg/10 ml: 0,05...1
mg/mind.
Glükokortiko-Iga 8...24 tunni
steroididjärel.
· Parenteraalne
50...125 mga
250...500 mg
1000 mg
80...100 mg
(prednisoloonile
suukaudselt või
vastavad annused)
parenteraalselt


Teofülliin


5 mg/kg kehakaalu

kohta,
edasi: 10 mg/kg/24
tunni jooksul
(ettevaatust:
tahhükardia oht)
Histamiini
Dimetindeen-
Dimetindeenmaleaat
Dimetindeenmaleaat
Iga 8...24 tunni
antagonistid
maleaat 8 mg
8 mgc
8 mgd
järel.
· H1-antagonistid
Klemastiin 4
Klemastiin 4 mg
Klemastiin 4 mg
Annustamine

mg


vastavalt II
raskusastmele
suukaudselt või
parenteraalselt.

· H
1. Tsimetidiin
1. Tsimetidiin 400
1. Tsimetidiin 400
Iga 8...24 tunni
2-antagonistid
400 mg
mgc
mgd
järel.
2. Ranitidiin
2. Ranitidiin 100 mg
2. Ranitidiin 100 mg
Annustamine
100 mg
vastavalt II
raskusastmele
suukaudselt või
parenteraalselt.
Veremaht:
· Kristalloidlahus
Ringeri laktaadi lahus Vajadusel mitu liitrit

500 ml
Ringeri laktaadi lahust.


· Kolloidlahus
nt HES: 1...2 l,
> 2 l Ringeri laktaadi
lahust.
a teadaolev allergia (nt hüposensibilisatsiooni ravi, allergia testimine)
b kui südameveresoonkonna sümptomid süvenevad ja veremahtu suurendava lahuse ja H1- ning H2-
antagonisti manustamisest ei ole kasu
c kui südameveresoonkonna sümptomid süvenevad ja veremahtu suurendava lahuse manustamisest ei ole
kasu
d kui pärast veremahtu suurendava lahuse ja adrenaliini manustamist saadi ebaadekvaatne ravitulemus

Allergia testimine
Allergia kontrollimiseks võib kasutada spetsiaalset küüliku immuunglobuliini sisaldavat nahatesti
(sisaldab immuunglobuliini 10 mg/ml) või ATG-Fresenius S"i kontsentraati.

Juhised nahasisese testi tegemiseks
Kui patsiendil teadaolevalt allergiat ei ole esinenud (kontrollida haigusloost), siis süstitakse
nahasiseselt 0,1 ml lahjendamata nahatesti seerumit, soovitatavalt käsivarre siseküljele.

Ülitundlikkuse kahtluse korral küüliku immuunglobuliini suhtes on soovitatav lahjendada nahatesti
seerumit 0,9 % naatriumkloriidi lahusega 1:100.

Kui nahatesti seerumi asemel kasutatakse ATG-Fresenius S"i kontsentraati, siis on soovitatav 0,1 ml
asemel võtta 0,05 ml. Ülitundlikkuse kahtluse korral lahjendada kontsentraati 0,9 % naatriumkloriidi
lahusega 1:100.

Võrdluseks tehakse 0,9 % naatriumkloriidi lahuse nahasisene süst teisele käsivarrele samasse kohta.

Testi hindamine


Kui süstimiskohal esineb 15 minuti jooksul pärast manustamist nahareaktsioon ja kontrollsüsti kohas
teises käsivarres ei ilmne mingit reaktsiooni, siis on patsient tundlik küüliku proteiinidele, sh ATG-
Fresenius S"i kontsentraadile.

Nahareaktsioonid mõlemal käsivarrel näitavad patsiendi generaliseerunud ülitundlikkust.

4.5
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kombinatsioon teiste immuunsupressiivsete ravimitega (glükokortikosteroidid, asatiopriin,
tsüklosporiin A) suurendab riski infektsioonide, trombotsütopeenia ja aneemia tekkele. Sellist ravi
saavaid patsiente tuleks hoolikalt jälgida. Vajadusel on soovitatav kohaldada samaaegselt manustatava
immuunsupressiivse ravimi annust.

Nõrgestatud viirust sisaldava vaktsiini manustamine on immuunsupressiivset ravi saavatele
patsientidele vastunäidustatud. Teiste vaktsiinide manustamisel ei ole tagatud optimaalne
vaktsineerimistulemus.

4.6
Rasedus ja imetamine

ATG-Fresenius S"i kasutamise kohta raseduse ajal ja imetavatel emadel puuduvad andmed. ATG-
Fresenius S"i tohib rasedale naisele määrata alles pärast ravist oodatava kasu ja võimaliku riski
hoolikat kaalumist.

4.7
Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8
Kõrvaltoimed

Sagedasemad kõrvaltoimed on iiveldus, püreksia ja vertiigo. Harva tõuseb kehatemperatuur 40ºC-ni
või kõrgemale ja esineb külmavärinaid. Need nähud kaovad tavaliselt esimeste ravipäevade jooksul.

Seerumhaigust võib esineda 8...14 päeval ATG-Fresenius S"i ravi algusest. Ravi ei pea katkestama,
kui sümptomid on kerged ja taanduvad mõne aja pärast.

Üksikjuhtudel võib infusiooni alguses, ajal või vahetult pärast infusiooni esineda anafülaktilist
reaktsiooni. Tavalised sümtpomid on kehatemperatuuri tõus, generaliseerunud nahalööve (erüteem),
turse, hingamishäired, hingamispeetus ja hüpotensioon. Anafülaktilise soki risk on suurem esimese 3
ravipäeva jooksul. Kui anafülaktilise soki sümptomid on tagasihoidlikud, võib ATG-Fresenius S"i
manustada edasi, vajadusel koos sümptomaatilise raviga (nt antihistamiinid). Kui sümptomid on
rasked ja patsiendi elu ohus, tuleb ravi lõpetada ja teha sokivastast ravi.

Kui pärast ATG-Fresenius S"i manustamist on lümfotsüütide arv tugevasti vähenenud (eriti T-
lümfotsüütide arv), siis võib selle põhjuseks olla immuunsupressiivne toime, mis on ravimspetsiifiline.
Soovitatavate annuste manustamisel on ravi lõpetamine trombotsütopeenia või granulotsütopeenia
tõttu harvaesinev.

Infektsioossete organismide ülekandmise võimalikkust vt 4.4.

4.9
Üleannustamine

Üleannustamise korral on soovitatav manustada laia toimespektriga antibiootikume,
seeninfektsioonide ja viiruste vastaseid ravimeid. ATG-Fresenius S"i manustamine tuleb lõpetada ja
kasutada teisi immuunsupressiivseid ravimeid vastavalt hemogrammi tulemustele (eriti jälgida
leukotsüütide ja lümfotsüütide arvu).Hoolikalt tuleb jälgida trombotsüütide arvu ja vajadusel alustada vastavat ravi.


5.
FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antitümotsüütne immunoglobuliin (küülik), ATC-kood: L04AA04

ATG-Fresenius S on kõrgetiitriline ja anti-T-lümfotsüüte sisaldav immuunseerum, millel on
immuunsupressiivne toime.

ATG-Fresenius S on isoleeritud inimese T-lümfoblastidega immuniseeritud küüliku seerumist. ATG-
Fresenius S on polüklonaalne anti-T-lümfotsüütide antikehade lahus, millel on otsene toime T-
lümfotsüütidele, mille tulemusena väheneb T-lümfotsüütide arv.


5.2
Farmakokineetilised omadused

ATG-Fresenius S"i manustatakse intravenoosselt, mistõttu biosaadavus ulatub 100 %-ni.

ATG-Fresenius S metaboliseerub sarnaselt teiste kehaproteiinidega. Kehale mitteomaseid metaboliite
ei teki.

ATG-Fresenius S"i poolväärtusaeg on ligikaudu 14 päeva (4 mg/kg annuse manustamisel rohkem kui
7 päeva).

5.3
Prekliinilised ohutusandmed

Küülikutel ja reesusahvidel viidi läbi lühiajalised toksilisuse uuringud.

Küülikutel ei esinenud kuni 900 mg/kg annuse intravenoossel manustamisel patoloogilisi muutusi
kliinilises pildis ega hematoloogilistes näitajates.

100 mg/ml annuse manustamisel reesusahvidele täheldati esimesel 3 päeval kerget motoorika
pärssimist, hemogrammi näitajatest nihet neutrofiilsete granulotsüütide arvus ja ajutist retikulotsüütide
ja trombotsüütide arvu vähenemist.

Kroonilise toksilisuse uuringud viidi läbi reesusahvidel. 300 ja 500 mg/kg annuste intravenoosne
manustamine põhjustas 7. päeval (300 mg) ja 5. päeval (500 mg) katseloomade surma. Surma
põhjuseks oli anafülaktiline sokk koos tsirkulatoorse süsteemi kollapsiga.

Võrreldes kontrollgrupiga esines lümfotsüütide arvu langust kõikides erineva annusega gruppides.
Histoloogilised ja teised hematoloogilised leiud jäid lubatud piiridesse. Lümfaatilise süsteemi
aktivatsiooni ei täheldatud ühelgi katseloomal.

Teadvusel oleval kassil tehtud kliinilised uuringud välistavad ATG-Fresenius S"i mõju KNS-le.
Uinutatud kassiga läbiviidud uuringutel ei täheldatud kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid.

ATG-Fresenius S-l ei täheldatud mutageenset toimet 3 erinevas in vitro katses, mis viidi läbi nii ilma
kui koos ainevahetuse aktiveerimisega.


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED6.1

Abiainete loetelu

Naatriumdivesinikfosfaat x 2H2O, fosforhape (85 %), süstevesi.

6.2
Sobimatus

ATG-Fresenius S"i ei tohi segada glükoosi, verd, verederivaate, lipiide või naatriumhepariini
sisaldavate lahustega.

6.3
Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Pärast viaali avamist tuleb kontsentraat koheselt ära kasutada.

6.4
Säilitamise eritingimused

Hoida valguse ja niiskuse eest kaitstult temperatuuril 2ºC...8ºC (külmkapis).

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml viaal, 10 tk pakendis.

6.6
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Enne intravenoosset infusiooni tuleb kontsentraati lahjendada 250...500 ml 0,9 % naatriumkloriidi
lahusega.


7.
MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Biotech GmbH
Am Haag 6-7
82166 Gräfelfing
Saksamaa


8.
MÜÜGILOA NUMBER

431004


9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

6.02.2004/13.03.2009


10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2009