Anastrozol-ratiopharm 1 mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Anastrozol-ratiopharm 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Anastrosool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

• Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,

isegi kui haigussümptomid on sarnased.

• Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Anastrozol-ratiopharm 1 mg ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutamist

3. Kuidas Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Anastrozol-ratiopharm 1 mg säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG JA MILLEKS SEDA

KASUTATAKSE

Anastrozol-ratiopharm 1 mg kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. See

ravim mõjutab kehas toodetavat aromataasi, mis langetab naissuguhormoonide (nt östrogeenide) sisaldust

organismis.

Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutatakse rinnanäärmevähi ravis menopausijärgses eas naistel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG KASUTAMIST

Ärge kasutage Anastrozol-ratiopharm 1 mg

• kui te olete ülitundlik (allergiline) anastrosooli või Anastrosol-ratipharm 1 mg’i mõne koostisosa suhtes

(vt lõik 2 "Oluline teave mõningate Anastrozol-ratiopharm 1 mg koostisainete suhtes" ja lõik 6 „Mida

Anastrozol-ratiopharm 1 mg sisaldab”);

• kui te olete menopausieelses eas;

• kui te olete rase;

• kui te toidate last rinnaga;

• kui teil on raske neerukahjustus või haigus, mis mõjutab maksa- või neerude talitlust;

• kui te kasutate tamoksifeeni (vt lõik 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega”);

• kui te kasutate östrogeeni sisaldavaid ravimeid, saate näiteks hormoonasendusravi (vt lõik 2

"Kasutamine koos teiste ravimitega").

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Anastrozol-ratiopharm 1 mg

Anastrosool ei ole mõeldud kasutamiseks menopausieelses eas naistel või lastel.

Kontrollige, kas nimetatud hoiatused kehtivad teie puhul hetkel või on kehtinud varasemal ajal.

Pidage viivitamatult nõu oma arstiga järgmistel juhtudel:

• Kui te pole kindel, kas olete juba menopausijärgses eas Arst peaks kontrollima hormoonide sisaldust

teie veres.

• Kui te olete põdenud või põete haigust, mis mõjutab luude tugevust. Anastrozol-ratiopharm 1 mg

alandab naissuguhormoonide sisaldust veres ning selle tagajärjel võib väheneda luu mineraalaine sisaldus

ning luud võivad muutuda nõrgemaks. Ravi ajal võib olla vajalik läbida luutiheduse uuring. Arst võib

määrata teile ravimi, mis aitab luukoe kadu ennetada või ravida.

• Kui te kasutate LHRH analooge (rinnanäärmevähi, teatud günekoloogiliste haiguste ja viljatuse

ravimid, näiteks gosereliin). LHRH analoogide ja anastrosooli kombinatsiooni ei ole uuritud. Seetõttu ei

tohi anastrosooli ja LHRH analooge koos kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Anastrosool võib mõjutada teiste ravimite toimet. Ka teised ravimid võivad mõjutada anastrosooli toimet.

Anastrosoolil võib tekkida koostoimeid järgmiste ravimitega:

• tamoksifeen (rinnanäärmevähi ravim),

• östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi.

Need ravimid võivad vähendada anastrosooli toimet. Neid ravimeid ei tohi võtta koos anastrosooliga (vt

lõik “Ärge kasutage Anastrozol-ratiopharm 1 mg”).

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutamine koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta Anastrozol-ratiopharm 1 mg toimet

Rasedus ja imetamine

Anastrozol-ratiopharm 1 mg ei tohi kasutada imetamise ega raseduse ajal. Kui kahtlustate endal rasedust,

pöörduge viivitamatult arsti poole.

Anastrozol-ratiopharm 1 mg on mõeldud ainult rinnanäärmevähi raviks menopausijärgses eas naistele (vt

lõik 1 “Mis ravim on Anastrozol-ratiopharm 1 mg ja milleks teda kasutatakse” ja lõik 2 “Mida on vaja

teada enne Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutamist”).

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Anastrozol-ratiopharm 1 mg ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Siiski võib

aeg-ajalt tekkida nõrkus ja unisus, mille korral ei tohi te autot juhtida ega masinate või seadmetega

töötada.

Oluline teave mõningate Anastrozol-ratiopharm 1 mg koostisainete suhtes

Anastrozol-ratiopharm 1 mg sisaldab piimasuhkrut ehk laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu

teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG KASUTADA

Kasutage Anastrozol-ratiopharm 1 mg alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi

teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Tavaannus on üks tablett (1 mg anastrosooli) üks kord ööpäevas.

Eakatel patsientidel ja kerge kuni keskmise raskusega neeru- või maksakahjustuse korral ei ole vaja

annuseid kohandada.

Kui te kasutate Anastrozol-ratiopharm 1 mg rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud ettenähtust rohkem Anastrozol-ratiopharm 1 mg, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustate Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätke unustatud annus vahele ning

võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Anastrozol-ratiopharm 1 mg kasutamise

Ärge lõpetage ravi enne, kui arst on teid nii juhendanud. Ravi ei tohi ise lõpetada ka vaatamata sellele, et

teie enesetunne võib olla paranenud. Arst ütleb teile, kui kaua peate tablette kasutama. Ravi võib kesta viis

aastat.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Anastrozol-ratiopharm 1 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei

teki.

Kõrvaltoimed võivad tekkida:

• väga sage (enam kui ühel patsiendil 10st)

• sage (vähem kui ühel patsiendil 100st, kuid vähem kui ühel 10st)

• aeg-ajalt (vähem kui ühel patsiendil 1000st, kuid vähem kui ühel 100st)

• harv (vähem kui ühel patsiendil 10000st, kuid vähem kui ühel 1000st)

• väga harv (vähem kui ühel patsiendil 10000st)

Kaitsesüsteem (immuunsüsteemi häired)

Väga harv

Rasked allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad hingamisraskust või pearinglust (anafülaksia); rasked

allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo või kõriturset ja hingamisprobleeme (angioödeem); raske

haigus, mis kulgeb nahale, suu-, silmade piirkonda ja genitaalidele villikeste tekkega ning millega võib

kaasneda (kõrge) palavik ja liigesevalu (Stevens-Johnsoni sündroom); nõgestõbi (urtikaaria).

Kui teil peaks tekkima mõni neist sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole.

Toit (ainevahetus- ja toitumishäired)

Aeg-ajalt: isu kadu, kõrge kolesteroolisisaldus

Närvid (närvisüsteemi häired)

Sage: peavalu

Aeg-ajalt: unisus

Veresooned (vaskulaarsed häired)

Väga sage: kuumahood

Väga harv: verehüübimisproblemid (venoosne trombemboolia). Näiteks verehüübed, mis tekivad tavaliselt

jalaveresoontes ja mis põhjustavad valu, turset ning punetust (süvaveenitromboos) või trombide teke

kopsudes (kopsuemboolia).

Magu ja sooled (seedetrakti häired)

Sage: iiveldus, kõhulahtisus

Aeg-ajalt: iiveldustunne (oksendamine)

Nahk (naha ja nahaaluskoe häired)

Sage: juuste hõrenemine, lööve

Väga harv: tugev polümorfne nahalööve (multiformne erüteem)

Lihased (lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused)

Sage: liigeste valu või kangus

Anastrozol-ratiopharm 1 mg alandab naissuguhormoonide sisaldust veres ning selle tagajärjel võib

väheneda luu mineraalaine sisaldus ning luud võivad muutuda nõrgemaks (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on

vajalik ravimiga Anastrozol-ratiopharm 1 mg”). See võib põhjustada luumurde, näiteks lülisamba,

reieluukaela või randme piirkonnas.

Suguorganid ja rinnanäärmed (reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärmete häired)

Sage: tupekuivus

Aeg-ajalt: tupe verejooks (tavaliselt esimestel ravinädalatel)

Arsti tuleb kohe teavitada, kui teil tekib tavapäratu (püsiv) tupeverejooks või menstruatsioonitsükli häired.

Seda nii Anastrozol-ratiopharm ravi ajal kui ka hiljem.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: nõrkusetunne, meeleoluhäired

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles

infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ANASTROZOL-RATIOPHARM 1 MG SÄILITADA

• Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Anastrozol-ratiopharm 1 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kaks

esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Anastrozol-ratiopharm 1 mg sisaldab

• Toimeaine on anastrosool. Üks tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.

• Teised koostisained tableti sisus on laktoosmonohüdraat, naatriumtärklisglükolaat, povidoon (E1201) ja

magneesiumstearaat (E572).

Tableti katte koostisosad on makrogool, hüpromelloos (E464) ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Anastrozol-ratiopharm 1 mg välja näeb ja pakendi sisu

Anastrozol-ratiopharm 1 mg on valged polümeerikattega ümmargused tabletid, mille ühel poolel on

tähised “ANA” ja “1”.

Anastrozol-ratiopharm 1mg on saadaval blisterpakenditena, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,

84, 90, 98, 100 või 300 tabletti ja haiglapakenditena, mis sisaldavad 28, 50, 84, 98, 300 või 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Strasse 3,

89079 Ulm.

Saksamaa

Tootjad:

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Strasse 3,

89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen,

Holland

Synthon Hispania,

S.L., C/Castelló, 1,

Polígono Las Salinas,

08830 Sant Boi de Llobregat,

Barcelona,

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm

Akadeemia tee 19

12618 Tallinn

Tel: +372 683 8006

Infoleht on viimati kooskõlastatud novembris 2008.