Angeliq - õhukese polümeerikattega tablett (2mg +1mg)

ATC Kood: G03FA17
Toimeaine: drospirenoon +östradiool
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

ANGELIQ
õhukese polümeerikattega tablett (2mg +1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Angeliq, 1 mg/2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Östradiool/drospirenoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Angeliq ja milleks seda kasutatakse.........................................................................

2.

Mida on vaja teada enne Angeliq’i kasutamist...............................................................................

 

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll..............................................................................

 

Ärge kasutage Angeliq’i.................................................................................................................

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud ......................................................................................................

 

Hormoonasendusravi ja vähk .........................................................................................................

 

HAR toime südamele ja vereringele...............................................................................................

 

Teised seisundid .............................................................................................................................

 

Muud ravimid ja Angeliq ...............................................................................................................

 

Laboratoorsed analüüsid.................................................................................................................

 

Rasedus ja imetamine.....................................................................................................................

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine.........................................................................................

 

Angeliq sisaldab laktoosi................................................................................................................

3.

Kuidas Angeliq’i kasutada..............................................................................................................

 

Kui te võtate Angeliq’i rohkem kui ette nähtud .............................................................................

 

Kui te unustate Angeliq’i võtta.......................................................................................................

 

Kui te lõpetate Angeliq’i võtmise...................................................................................................

 

Kui teid on vaja opereerida.............................................................................................................

4.

Võimalikud kõrvaltoimed...............................................................................................................

5.

Kuidas Angeliq’i säilitada ..............................................................................................................

6.

Pakendi sisu ja muu teave...............................................................................................................

1.Mis ravim on Angeliq ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Angeliq

Angeliq’i kasutatakse hormoonasendusravis (HAR). Angeliq sisaldab kahte tüüpi naissuguhormoone: östrogeeni ja progestageeni. Angeliq’i kasutatakse postmenopausaalsetel naistel, kellel on viimasest loomulikust menstruatsioonist möödunud vähemalt üks aasta.

Milleks Angeliq’i kasutatakse

Menopausi sümptomite leevendamine

Menopausi ajal langeb naise organismis toodetava östrogeeni hulk. See võib põhjustada näo, kaela ja rindkere kuumatunnet (kuumahood). Angeliq leevendab neid menopausi sümptomeid. Arst kirjutab teile välja Angeliq’i juhul, kui need sümptomid segavad tõsiselt teie igapäevaelu.

Osteoporoosi ennetamine

Mõnedel naistel tekib menopausi ajal luude hõrenemine (osteoporoos). Selle ravivõimalusi arutage oma arstiga.

Kui teil on suurenenud risk osteoporoosist tingitud luumurdude tekkeks ning teile ei sobi teised ravimid, võite Angeliq’i kasutada menopausi ajal osteoporoosi ennetamiseks.

2.Mida on vaja teada enne Angeliq’i kasutamist

Meditsiiniline anamnees ja regulaarne kontroll

HAR kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel kasutamise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HAR riskid olla erinevad. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne HAR alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonnas põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib hõlmata vajadusel ka rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Angeliq’i kasutamist, peaksite käima regulaarselt (vähemalt kord aastas) oma arsti juures kontrollis. Nendel visiitidel arutage oma arstiga Angeliq-raviga jätkamise kasu- ja riskitegureid.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarses rinnanäärmete kontrollis.

Ärge kasutage Angeliq’i

kui mõni allpool toodud seisunditest kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Angeliq’i võtmist oma arstiga.

Ärge võtke Angeliq’i:

-kui teil on või kahtlustatakse rinnanäärmevähki, või kui te olete seda varem põdenud;

-kui teil on või kahtlustatakse östrogeenidest sõltuvat kasvajat, nt emakalimaskesta (endomeetrium) kasvaja;

-kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset vereeritust;

-kui teil on ülemäärane emakalimaskesta paksenemine (endometriaalne hüperplaasia);

-kui teil on varem esinenud või esineb verehüüvete teke veresoonesiseselt (süvaveeni tromboos), nt jala- (süvaveenitromboos) või kopsuveresoontes (kopsuarteri trombemboolia);

-kui teil on vere hüübimishäired (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);

-kui teil on varem esinenud või esineb haigusi, mis on põhjustatud trombidest arterites, nt südameinfarkt, insult või stenokardia;

-kui teil on või on varem olnud maksahaigus ja teie maksafunktsiooni näitajad ei ole veel normaliseerunud;

-kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;

-kui teil on raske neeruhaigus või äge neerupuudulikkus;

-kui olete östrogeenide, progestageenide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui mõni neist seisunditest tekib teil esmakordselt Angeliq’i kasutamise ajal, lõpetage kohe Angeliq’i võtmine ja konsulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Angeliq’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enne ravi algust öelge oma arstile, kui teil on kunagi esinenud allpool loetletud probleeme, kuna need võivad Angeliq-ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate käima tihedamini arsti juures kontrollis:

-emaka fibrootilised muutused;

-emakalimaskesta esinemine väljaspool emakat (endometrioos) või varasem liigne emakalimaskesta vohamine (endometriaalne hüperplaasia);

-kõrgenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Trombid veenides (tromboos)”);

-östrogeensõltuva kasvaja suurenenud tekkerisk (nt teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk);

-kõrge vererõhk;

-maksahaigus, nt healoomuline maksakasvaja;

-suhkruhaigus;

-sapikivid;

-migreen või tugevad peavalud;

-immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus e SLE);

-epilepsia;

-astma;

-kuulmekile ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);

-väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres;

-südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus.

Lõpetage koheselt Angeliq’i võtmine ja kontakteeruge oma arstiga

Kui te märkate HAR kasutamise ajal järgmisi sümptomeid:

-ükskõik milline lõigus „Ärge kasutage Angeliq’i“ toodud seisunditest;

-naha või silmavalgete kollasus (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse tunnused;

-vererõhu järsk tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);

-migreenilaadse peavalu esmakordne esinemine;

-kui te rasestute;

-kui te märkate trombi sümptomeid nagu:

-jalgade valulik paistetus ja punetus;

-äkiline valu rinnus;

-hingamisraskus.

Lisainfot vt lõigust „Trombid veenides (tromboos)“.

Märkus: Angeliq ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, võib teil vajalikuks osutuda täiendav rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Küsige selle kohta nõu oma arstilt.

Hormoonasendusravi ja vähk

Liigne emakalimaskesta paksenemine (endomeetriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta vähk

(endomeetriumi vähk)

Emakalimaskesta liigse paksenemise (endometriaalne hüperplaasia) ja emakalimaskesta (endomeetriumi) vähi tekkerisk suureneb, kui kasutada ainult östrogeene sisaldavat HAR. Angeliq’is sisalduv progestageen kaitseb teid selle liigse riski eest.

Ebaregulaarne veritsus

Teil võib Angeliq-ravi esimese 3…6 kuu jooksul esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist. Kui ebaregulaarne veritsus:

-kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;

-tekib pärast 6 kuud kestnud Angeliq’i kasutamist;

-jätkub ka peale Angeliq’i võtmise lõpetamist; minge võimalikult ruttu arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et rinnanäärmevähi tekkerisk suureneb kombineeritud östrogeen-progestageenravi ja võimalik, et ka ainult östrogeen-HAR korral. Lisarisk sõltub HAR kasutamise kestusest - see ilmneb mõne aasta jooksul, kuid langeb tavapärasele tasemele mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdlus

1000-st 50…79-aastasest HAR mittekasutavast naisest diagnoositakse rinnanäärmevähk 5 aasta jooksul keskmiselt 9…17-l. 1000-st 50…79-aastasest naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR, diagnoositakse rinnanäärmevähk 5 aasta jooksul 13…23-l (st 4…6 lisajuhtu).

Kontrollige oma rindu regulaarselt. Kui te märkate mõnda allpool toodud muutustest, minge arsti vastuvõtule:

-lohud, kortsud nahal;

-rinnanibude muutused;

-nähtavad või tuntavad tükid rinnas.

Soovitame teil osaleda ka mammograafia (rindade röntgenuuring) sõeluuringutes. Kui teile teostatakse mammograafiat, siis informeerige kindlasti protseduuri läbi viivat meditsiiniõde/tervishoiutöötajat sellest, et kasutate HAR, kuna Angeliq võib suurendada rinnakoe tihedust ja mõjutada seeläbi mammogrammi ülesvõtet. Rinnakoe tihenemise korral ei pruugi mammograafia kõiki rinnas esinevaid tihendeid (tükke) avastada.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva – palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga.

Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50…54-aastastest naistest, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000-st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähi juhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuht).

HAR toime südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)

Hormoonasendusravi ajal, eriti esimesel raviaastal, suureneb risk verehüüvete tekkeks veenides ligikaudu 1,3…3 korda, võrrelduna HAR mittekasutajatega.

Sellised verehüübed võivad olla tõsised ning põhjustada kopsudesse jõudes valu rinnus, hingeldust, minestust või isegi surma.

Verehüüvete tekkimise tõenäosus suureneb vanuse tõustes, samuti juhul, kui teil esineb mõni allpool toodud seisunditest. Kui teil esineb mõni neist seisunditest, rääkige sellest oma arstile:

-te ei suuda pikka aega käia suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tagajärjel (vt ka lõik 3 „Kui teid on vaja opereerida“);

-te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m²);

-teil on vere hüübimise häired, mis vajavad pikaajalist hüübimisvastast ravi;

-kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud trombe jalgades, kopsus või mõnes muus organis;

-teil on süsteemne erütematoosne luupus (systemic lupus erythematosus, SLE);

-te põete vähktõbe.

Trombide sümptomeid on kirjeldatud lõigus „Lõpetage koheselt Angeliq’i võtmine ja kontakteeruge oma arstiga“.

Võrdlus

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt trombi veenides 5 aasta jooksul keskmiselt 4…7 naist. 1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad östrogeen-progestageen HAR vähemalt 5 aastat, diagnoositakse trombi 5 aasta jooksul keskmiselt 9…12-l (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigused (infarkt)

HAR ei hoia ära südameinfarkti tekkimist.

Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad HAR, on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste tekkeks, kui neil, kes ei saa HAR.

Insult

HAR kasutajatel on insuldi tekkerisk võrrelduna HAR mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HAR kasutavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

Võrdlus

1000-st 50-ndates aastates HAR mittekasutavast naisest saavad tõenäoliselt insuldi 5 aasta jooksul keskmiselt 8 naist. 1000-st 50-ndates aastates naisest, kes saavad HAR, diagnoositakse insulti 5 aasta jooksul keskmiselt 11-l (st 3 lisajuhtu).

Teised seisundid

HAR ei hoia ära mälu halvenemist. On mõningaid andmeid selle kohta, et mälu halvenemine on suurem naistel, kes hakkasid HAR kasutama pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

-Kui teil on neerufunktsiooni häired ja kõrge kaaliumi tase seerumis, eriti juhul, kui te võtate teisi kaaliumitaset suurendavaid ravimeid, võib arst esimesel ravikuul kontrollida teie vere kaaliumisisaldust.

-Kui teil on kõrge vererõhk, võib Angeliq’i kasutamine seda alandada. Siiski ei tohi Angeliq’i kasutada kõrgenenud vererõhu raviks.

-Kui teil on soodumus pigmendilaikude (kloasmid) tekkeks näol, peaksite vältima Angeliq’i kasutamise ajal otsest päikese- või ultraviolettvalgust.

Muud ravimid ja Angeliq

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Mõned ravimid võivad põhjustada Angeliq’i toime muutumist, mille tulemusel võib tekkida ebaregulaarne veritsus.

See kehtib allpool loetletud ravimite kohta:

-epilepsia ravimid (nt barbituraadid, fenütoiin, primidoon, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat ja felbamaat);

-tuberkuloosi ravimid (nt rifampitsiin ja rifabutiin);

-HIV ja C-hepatiidi viirusinfektsiooni ravimid (nn proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid, nt nevirapiin, efavirens, nelfinaviir ja ritonaviir);

-ravimtaim naistepuna (Hypericum perforatum);

-seennakkuse ravimid (nt griseofulviin, itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool, flukonasool);

-bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin);

-teatud südamehaiguste ja kõrge vererõhu ravimid (nt verapamiil, diltiaseem);

-greibimahl.

Järgnevad ravimid võivad põhjustada vereseerumis kaaliumisisalduse väikest tõusu: Ravimid, mida kasutatakse ravimaks:

-põletikku või valu (nt aspiriin, ibuprofeen);

-teatud tüüpi südamehaigusi või kõrget vererõhku, nt diureetikumid (vett väljutavad ravimid), AKE-inhibiitorid (nt enalapriil), angiotensiin II retseptori antagonistid (nt losartaan). Kui te võtate vererõhku alandavaid ravimeid ja Angeliq’i, võib teie vererõhk veelgi langeda.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, ravimtaimi või loodustooteid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile tehakse vereproovi, öelge oma arstile või laboritöötajatele, et te võtate Angeliq’i, kuna see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Angeliq’i kasutatakse postmenopausaalsetel naistel.

Kui te olete rasestunud, tuleb Angeliq’i kasutamine viivitamatult katkestada ning võtta ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole viiteid selle kohta, et Angeliq mõjutaks autojuhtimist ja masinatega töötamist.

Angeliq sisaldab laktoosi

Angeliq sisaldab laktoosi (suhkru tüüp). Kui te ei talu mõnda tüüpi suhkruid, pidage enne Angeliq’i kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Angeliq’i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kui kaua peaksite Angeliq’i võtma.

Võtke üks tablett iga päev, soovitavalt samal kellaajal. Tablett tuleb neelata alla tervelt koos vähese vedelikuga. Angeliq’i võib võtta koos toiduga või ilma. Kui te lõpetasite ühest pakendist tablettide võtmise, tuleb järgmisel päeval alustada uue pakendiga.

Tablettide võtmine peab olema pidev.

Kui te olete kasutanud teisi HAR preparaate: kasutage oma praegune pakend lõpuni, kuni olete ära võtnud kõik selleks kuuks ettenähtud tabletid ning võtke oma esimene Angeliq’i tablett järgmisel päeval. Ärge jätke vahet vanade tablettide ja Angeliq’i võtmise vahele.

Kui see on teie esmakordne HAR: võite Angeliq’i kasutamist alustada vabalt valitud ajal.

Kui te võtate Angeliq’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Angeliq’i tablette, võib teil tekkida iiveldus, oksendamine või menstruatsioonilaadne vereeritus. Spetsiifiline ravi ei ole vajalik, kuid kui te olete mures, peaksite konsulteerima oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Angeliq’i võtta

Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 24 tundi, võtke tablett niipea kui võimalik. Järgmine tablett võtke tavapärasel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 24 tundi, jätke unustatud tablett pakendisse. Jätkake ülejäänud tablettide võtmist iga päev tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui tablettide võtmisesse tekib mitmepäevane paus, võib esineda ebaregulaarset veritsust.

Kui te lõpetate Angeliq’i võtmise

Teil võivad tekkida jälle menopausi tavalised sümptomid, sh kuumahood, unehäired, närvilisus, pearinglus või tupe kuivus. Samuti hakkab peale Angeliq’i kasutamise lõpetamist vähenema teie luutihedus. Kui te soovite lõpetada Angeliq’i võtmist, pidage enne nõu oma arsti või apteekriga. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teid on vaja opereerida

Kui teile on planeeritud operatsioon, teavitage kirurgi, et te kasutate Angeliq’i. Vähendamaks verehüüvete tekkeriski, võib olla vajalik Angeliq’i kasutamise lõpetamine 4…6 nädalat enne operatsiooni (vt ka lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige oma arstilt, millal te võite uuesti alustada Angeliq’i võtmist.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevaid haigusi on teatatud rohkem HAR kasutavatel naistel, võrrelduna HAR mittekasutajatega:

-rinnanäärmevähk;

-emakalimaskesta ülemäärane vohamine või vähk (endometriaalne hüperplaasia või vähk);

-munasarjavähk;

-trombid jala- või kopsuveenides (venoosne trombemboolia);

-südamehaigused;

-insult;

-mälu nõrgenemine, kui HAR alustatakse peale 65-ndat eluaastat.

Lisainformatsiooni nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Järgnev on loetelu Angeliq’i kasutamisega seotud kõrvaltoimetest.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel patsiendil 10-st):

-ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus (vt ka lõik 2 „Hormoonasendusravi ja vähk“);

-rindade tundlikkus;

-rindade valulikkus.

Ootamatu menstruatsioonilaadne vereeritus ilmneb Angeliq-ravi esimeste kuude jooksul. See on tavaliselt mööduv ning kaob ravi käigus. Kui seda ei juhtu, võtke ühendust oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 100-st):

-depressioon, meeleolu kõikumine, närvilisus;

-peavalu;

-kõhuvalu, iiveldus, kõhu suurenemine;

-tükid rindades (rinnanäärme healoomuline neoplasma), rindade suurenemine;

-emaka fibroidide suurenemine;

-healoomuline emakakaela rakkude vohamine (healoomuline emakakaela kasvaja);

-ebaregulaarsed vaginaalsed verejooksud;

-eritis tupest;

-jõuetus, paikne veepeetus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st):

-kehakaalu tõus või langus, söögiisu tõus või isutus, kõrgenenud lipiidide tase veres;

-unehäired, ängistus, sugutungi langus;

-põletuse või torkimise tunne, keskendumisvõime langus, pearinglus;

-probleemid silmadega (nt silmade punetus), nägemishäired (nt hägune nägemine);

-südamepekslemine;

-veenisisesed verehüübed, venoosne tromboos (vt ka lõik 2 „Trombid veenides (tromboos)“), kõrge vererõhk, migreen, veenipõletik, veenilaiendid;

-õhupuudus;

-seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus, kõhupuhitus, maitsetundlikkuse muutused;

-maksaensüümide muutused (tuvastatakse vereanalüüsiga);

-naha probleemid, akne, juuste väljalangemine, nahasügelus, liigkarvasus;

-seljavalu, liigesevalu, valu jäsemetes, lihaskrambid;

-kuseteede häired ja infektsioonid;

-rinnanäärmevähk, emakalimaskesta paksenemine, ebatavaline healoomuline kasvaja emakas, soor, tupe kuivus ja sügelemine;

-tükid rindades (fibrotsüstilised rinnad), munasarjade, emakakaela ja emaka häired, vaagnavalu;

-vedelikupeetus, valu rinnus, üldine halb enesetunne, suurenenud higistamine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni 10-l patsiendil 10 000-st):

-aneemia;

-peapööritus;

-helin kõrvus;

-sapikivid;

-lihasvalu;

-munajuhade põletik;

-piimja vedeliku eritumine rinnanibudest;

-külmavärinad.

Järgnevad kõrvaltoimed ilmnesid kliiniliste uuringute käigus kõrge vererõhuga naistel:

-kõrge kaaliumi tase veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada lihaskrampe, kõhulahtisust, iiveldust, pearinglust või peavalu;

-südamepuudulikkus, südame suurenemine, kodade laperdus, südamerütmihäired;

-aldosteroonitaseme tõus veres.

Järgnevad kõrvaltoimed on esinenud teiste hormoonasendusravimite kasutamisel:

-sapipõie haigused;

-erinevad nahakahjustused:

-naha värvimuutus, eriti näo või kaela piirkonnas (nn „raseduslaigud“ e kloasmid);

-valulikud punakad nahakühmud (nodoosne erüteem);

-lööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega (mitmekujuline erüteem).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Angeliq’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Angeliq ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Angeliq sisaldab

-Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) ja drospirenoon. Iga tablett sisaldab 1 mg östradiooli ja 2 mg drospirenooni.

-Abiained on tableti sisus – laktoosmonohüdraat, maisitärklis, preželatiniseeritud maisitärklis, povidoon ja magneesiumstearaat (E470b); tableti kattes – hüpromelloos (E464),

makrogool 6000, talk (E553b), titaandioksiid (E171) ja raudoksiid (E172).

Kuidas Angeliq välja näeb ja pakendi sisu

Angeliq tabletid on punased, ümmargused ja kumerad kaetud tabletid, mille ühele küljele on korrapärase kuusnurga sisse pressitud tähed DL.

Tabletid on pakendatud 28 kaupa nädalapäevadega märgistatud blisterpakendisse. Karbis on 1 või 3 blistrit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja:

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Telefon: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Angeliq - Austria, Belgia, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Ühendkuningriik.

Angemin - Taani, Island, Rootsi.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Angeliq, 1 mg/2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 2 mg drospirenooni.

INN. Drospirenonum, Estradiolum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 46 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Punane kumer ümmargune tablett, mille ühele küljele on korrapärase kuusnurga sisse pressitud tähed DL.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi postmenopausis naistel, kellel on menopausist möödunud rohkem kui üks aasta.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud osteoporoosi profülaktika.

(Vt ka lõik 4.4.).

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Naised, kes ei saa hormoonasendusravi (HAR) või naised, kes lähevad üle teiselt pidevalt kombineeritud preparaadilt, võivad alustada ravi ükskõik millal. Naised, kes on eelnevalt kasutanud tsüklilist kombineeritud hormoonasendusravi, peavad alustama eelmise ravirežiimi lõpetamisele järgneval päeval.

Annustamine

Iga päev võetakse üks tablett. Iga blisterpakend sisaldab tablette 28-päevaseks raviks.

Manustamisviis

Tabletid tuleb neelata alla tervelt koos vähese vedelikuga, hoolimata sellest, kas ollakse söönud või mitte. Ravi on pidev, st ühe paki lõppemisel tuleb kohe kasutusele võtta järgmine. Tablette tuleb eelistatult võtta iga päev ühel ja samal ajal. Kui on ununenud tablett võtta, tuleb seda teha niipea kui

võimalik. Kui tableti võtmine on hilinenud üle 24 tunni, ei ole vaja lisatabletti võtta. Kui mitu korda järjest on ununenud tablett võtta, võib esineda vereeritust tupest.

Postmenopausaalsete sümptomite ravimiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust. Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Lisainfo patsientide erirühmade kohta

Lapsed

Angeliq ei ole näidustatud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Eakad

Puuduvad andmed annuse kohandamise vajalikkuse kohta eakatel patsientidel. 65-aastased või vanemad naised, vt lõik 4.4.

Maksakahjustusega patsiendid

Kerge või mõõduka maksakahjustusega naised taluvad drospirenooni hästi (vt lõik 5.2). Angeliq on vastunäidustatud raske maksahaigusega naistele (vt lõik 4.3).

Neerukahjustusega patsiendid

Kerge või mõõduka neerukahjustusega naistel täheldati kliiniliselt mitteolulist drospirenooni taseme kerget tõusu (vt lõik 5.2). Angeliq on vastunäidustatud raske neeruhaigusega naistele (vt lõik 4.3).

4.3Vastunäidustused

Ebaselge põhjusega tupekaudne vereeritus.

Teadaolev, varem esinenud või kahtlustatav rinnanäärmevähk.

Teadaolevad või kahtlustatavad östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt endomeetriumi vähk).

Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.

Varem esinenud või praegu esinev venoosne trombemboolia (süvaveenitromboos, kopsuarteri trombemboolia).

Aktiivne või hiljuti esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).

Äge maksahaigus või maksahaiguse esinemine anamneesis, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.

Teadaolev trombofiilne häire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).

Raske või äge neerupuudulikkus.

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Porfüüria.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausaalsete sümptomite ravimiseks tuleb HAR alustada vaid siis, kui sümptomid mõjutavad ebasoodsalt elukvaliteeti. Kõikidel juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt hinnata kasu ja riski suhet ning jätkata HAR ainult juhul, kui sellest saadav kasu kaalub üles riski.

Enneaegse menopausi HAR korral on tõendusmaterjal seonduvate riskide kohta piiratud. Tulenevalt madalast absoluutsest riskist noorematel naistel, võib nendel kasu/riski suhe olla soodsam, kui vanematel naistel.

Meditsiiniline läbivaatus/jälgimine

Enne HAR alustamist või selle jätkamist tuleb naiselt võtta täielik isiklik ja perekondlik meditsiiniline anamnees. Juhindudes meditsiinilisest anamneesist, vastunäidustustest ja hoiatustest, tuleb teostada üldarstlik (kaasa arvatud vaagna ja rindade) läbivaatus. Ravi käigus on soovitatav perioodiline kontroll, mille sagedus ja uuringute olemus määratakse igale naisele individuaalselt. Naisi tuleb

teavitada, millistest muutustest rindades tuleb arsti või õde informeerida. Uuringud, kaasa arvatud sobivad uurimismeetodid, nt mammograafia, tuleb läbi viia kaasaegsete nõuete kohaselt, arvestades konkreetset ravivajadust.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal esineb, on varem esinenud ja/või on raseduse ajal või varasema hormoonravi ajal ägestunud ükskõik milline alljärgnevatest seisunditest. Tuleb arvestada, et need seisundid võivad Angeliq-ravi ajal korduda või ägeneda, eriti:

-leiomüoom (emaka fibromüoom) või endometrioos;

-trombemboolsete haiguste riskifaktorite esinemine (vt allpool);

-riskifaktorid östrogeensõltuvate kasvajate tekkimiseks, nt rinnavähk lähisugulastel;

-hüpertensioon;

-maksahaigused (nt maksaadenoom);

-suhkurtõbi vaskulaarse haaratusega või ilma;

-sapikivitõbi;

-migreen või (tugev) peavalu;

-süsteemne erütematoosne luupus;

-endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool);

-epilepsia;

-astma;

-otoskleroos.

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks

Ravi tuleb lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ning järgnevate seisundite korral:

-ikterus või maksafunktsiooni näitajate halvenemine,

-märkimisväärne vererõhu tõus,

-migreenitaolise peavalu esmakordne tekkimine,

-rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja vähk

Pikaajaline monoteraapia östrogeenidega tõstab endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi tekkeriski kahjustamata emakaga naistel. Endomeetriumivähi tekkerisk on ainult östrogeeni kasutavate naiste seas võrreldes mittekasutajatega 2...12 korda suurem, sõltudes ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib kõrgenenud risk püsida vähemalt 10 aastat.

Naistel, kellel emakas ei ole eemaldatud, vähendab ainult östrogeen HAR-ga seotud liigset riski gestageeni lisamine raviskeemi vähemalt 12 päevaks/28-päevase tsükli kohta, või pidev kombineeritud östrogeen-gestageen ravi.

Ravi esimestel kuudel võib esineda läbimurdeveritsust ja määrimist. Kui läbimurdeveritsus või määrimine tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi lõpetamist, tuleb selle põhjuseid uurida, näiteks endomeetriumi biopsiaga, et välistada endomeetriumi pahaloomuliste kasvajate olemasolu.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib eeldada, et östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saavatel naistel ja võimalik, et ka ainult östrogeeni sisaldava HAR korral on rinnanäärmevähi tekkerisk suurenenud, see sõltub HAR kasutamise kestusest.

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud Women’s Health Initiative uuring (WHI) ning epidemioloogilised uuringud on näidanud, et ligikaudu 3 aasta pärast suureneb rinnanäärmevähi risk naistel, kes kasutavad HAR-iks östrogeeni-gestageeni kombinatsioone (vt lõik 4.8). Kõrgenenud risk ilmneb juba mõneaastase kasutamise järel, kuid väheneb eakohasele tasemele mõne (maksimaalselt viie) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

HAR, eriti kombineeritud ravi östrogeeni-gestageeniga, suurendab mammograafiliste kujutiste tihedust, mis võib halvendada rinnavähi radioloogilist tuvastamist.

Venoosne trombemboolia

HAR-i on seostatud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboos või kopsuarteri trombemboolia, tekkeriski 1,3...3-kordse suurenemisega. Nende juhtude esinemine on tõenäolisem hormoonasendusravi esimesel aastal, kui hiljem (vt lõik 4.8).

VTE üldtunnustatud riskifaktorite hulka kuuluvad: östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, ulatuslik lõikus, ülekaalulisus (BMI > 30 kg/m) nii isiklikus kui perekondlikus anamneesis, rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus (systemic lupus erythematosus, SLE) ja vähk. Puudub kindel seisukoht varikoossete veenide võimalikust seosest VTE tekkes.

Teadaoleva trombofiilse häirega patsientidel on suurenenud risk VTE tekkeks ning HAR võib tõsta seda riski veelgi. Setõttu on neil patsientidel HAR vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide puhul, tuleb kaaluda profülaktiliste meetmete kasutamist vältimaks VTE tekkimist operatsioonijärgselt. Kui pikaajaline liikumatus on tingitud plaanilisest operatsioonist on soovitatav 4...6 nädalat enne operatsiooni HAR ajutiselt katkestada. Ravi ei tohi jätkata enne, kui naine on täielikult liikumisvõimeline.

Naistele, kelle anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud noores eas tromboos, võib pärast hoolikat nõustamist pakkuda sõeluuringut, selgitades uuringu piiratust (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus). Kui trombofiilne häire avastatakse kas perekondliku tromboosi näol või kui defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, S-valgu või C-valgu puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb enne ravi alustamist hoolikalt kaaluda HAR kasu/riski suhet.

Kui VTE tekib pärast ravi alustamist, tuleb ravimi võtmine lõpetada. Patsientidele tuleb öelda, et nad peavad pöörduma arsti poole kohe, kui ilmnevad potentsiaalse trombemboolia sümptomid (nt jala valulik paistetus, äkiline valu rinnakorvis, düspnoe).

Südame koronaarhaigus (Coronary artery disease, CAD)

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole näidanud östrogeen-gestageenkombinatsiooni või ainult östrogeeni sisaldava HAR kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes CAD-iga või ilma CAD-ita naistel. Östrogeen-gestageen HAR kasutamisel on CAD-i suhteline tekkerisk veidi tõusnud. Kuna CAD-i absoluutne tekkerisk on tugevasti east sõltuv, on östrogeeni ja gestageeni kombinatsiooni kasutamisel lisandunud CAD-i juhtude arv tervetel menopausieas naistel väga väike, kuid see suureneb vanuse tõustes.

Isheemiline insult

Östrogeen-gestageeni kombineeritud ravi ja ainult östrogeeni sisaldavat ravi seostatakse isheemilise insuldi tekkeriski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna insuldi tekkerisk on east sõltuv, suureneb HAR kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes (vt lõik 4.8).

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki.

Ulatuslikust metaanalüüsist saadud epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravimit; see risk suureneb pärast 5-aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist.

Mõned teised uuringud, sh WHI uuring, viitavad sellele, et kombineeritud hormoonasendusravimite kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedeliku retentsiooni ja seetõttu tuleb südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente hoolikalt jälgida.

Juba eelnevalt olemasoleva hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeenasendus- või hormoonasendusravi ajal hoolikalt jälgida, sest harvadel juhtudel võib östrogeenraviga kaasneda triglütseriidide plasmakontsentratsiooni suur tõus, mis võib põhjustada pankreatiiti.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (thyroid binding globulin, TBG) kontsentratsiooni, mis tõstab üldist veres ringlevate kilpnäärmehormoonide kontsentratsiooni, mõõdetuna valguga seotud joodi (PBI), T4 kontsentratsiooni (kolonn- või radioimmuunanalüüsiga) või T3 kontsentratsiooni (radioimmuunanalüüs) järgi. T3 resiiniga seondumine väheneb, mis näitab TBG kontsentratsiooni suurenemist. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioon ei muutu. Seerumis võivad suureneda ka teiste siduvate valkude, st kortikoide siduva globuliini (corticoid binding globulin, CBG), suguhormoone siduva globuliini (sex-hormone-binding globulin, SHBG) kontsentratsioonid, mis põhjustab vastavalt veres ringlevate kortikosteroidide ja suguhormoonide kontsentratsiooni suurenemist. Vaba või bioloogiliselt aktiivse hormooni kontsentratsioon ei muutu. Suureneda võivad ka teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-antitrüpsiin, tseruloplasmiin) kontsentratsioonid.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse suurenenud tekkeriski kohta naistel, kes alustasid pideva kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldava HAR-ga pärast 65-ndat eluaastat.

Angeliq’i progestiinkomponent on aldosterooni antagonist, millel on nõrk kaaliumi säästev toime. Enamikel juhtudel ei ole oodata kaaliumi kontsentratsiooni suurenemist. Siiski esines kliinilises uuringus drospirenooni manustamisel mõnedel kerge või keskmise neerukahjustusega patsientidel, kes kasutasid samaaegselt kaaliumi säästvaid ravimeid (nagu AKE inhibiitorid, angiotensiin II retseptori antagonistid või MSPVA-d), kaaliumi kontsentratsiooni kerget, kuid mitte olulist tõusu. Seetõttu on soovitatav esimesel ravikuul kontrollida seerumi kaaliumitaset neerupuudulikkusega patsientidel, kelle ravieelne kaaliumi kontsentratsioon on ülemises soovitavas vahemikus ning eriti juhul, kui samaaegselt tarvitatakse kaaliumi-säästvaid ravimeid (vt ka lõik 4.5).

Kõrgenenud vererõhuga naistel võib Angeliq-ravi ajal esineda vererõhu alanemine drospirenooni aldosteroon-antagonistliku toime tõttu (vt lõik 5.1). Angeliq’i ei tohi kasutada hüpertensiooni raviks. Hüpertensiooniga naisi tuleb ravida vastavalt hüpertensiooni juhistele.

Naistel, kellel on esinenud rasedusaegseid kloasme, võivad need mõnikord tekkida ka HAR käigus. Kloasmi kalduvusega naised peavad HAR ajal hoiduma otsesest päikese- või ultraviolettkiirgusest.

Selle ravimi iga tablett sisaldab 46 mg laktoosi. Selle kogusega peaksid arvestama laktoosivabal dieedil olevad patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tähelepanu: võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda teiste samaaegselt kasutatavate ravimite ravimiteavet.

Teiste ravimite toimed Angeliq’ile

Suguhormoonide kliirensit suurendavad ained (ensüümide induktsiooni tagajärjel väheneb efektiivsus)

Östrogeenide (ja gestageenide) metabolism võib suureneda ravimeid metaboliseerivaid ensüüme (eriti tsütokroom P450 ensüümid) indutseerivate ainete samaaegsel kasutamisel, nagu seda on antikonvulsandid (nt barbituraadid, fenütoiin, primidoon, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ained (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens) ning tõenäoliselt ka felbamaat, griseofulviin, okskarbasepiin, topiramaat ja naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja gestageenide metabolismi suurenemine põhjustada nende toime nõrgenemist ja muutusi emaka verejooksu profiilis.

Ensüümide induktsioon on märgatav juba mõnepäevase ravi järel. Maksimaalne ensüümide induktsioon ilmneb tavaliselt mõne nädala jooksul. Pärast ravikuuri lõppu võib ensüümide induktsioon püsida kuni 4 nädalat.

Ained, millel on erinevad toimed suguhormoonide kliirensile

Suguhormoonidega koosmanustamisel võivad mitmed HIV-proteaasi inhibiitorite kombinatsioonid ja mitte-nukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (sh kombinatsioonid HCV-inhibiitoritega) suurendada või vähendada östrogeeni või progestiinide plasmakontsentratsioone. Nende muutuste kogumõju võib mõnel juhul olla kliiniliselt oluline.

Seetõttu tuleb võimalike koostoimete ja kaasuvate soovituste väljaselgitamiseks lugeda samaaegselt manustatavate HIV/HCV-ravimite ravimi omaduste kokkuvõtteid.

Suguhormoonide kliirensit vähendavad ained (ensüümide inhibiitorid)

CYP3A4 tugevad ja mõõdukad inhibiitorid, nagu asooli tüüpi seenevastased ained (nt flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool), verapamiil, makroliidid (nt klaritromütsiin, erütromütsiin), diltiaseem ja greibimahl võivad suurendada östrogeeni ja/või progestiini plasmakontsentratsioone. Drospirenooni (3 mg ööpäevas) ja östradiooli (1,5 mg ööpäevas) kombinatsiooni korduvannustega uuringus suurendas ketokonasooli (tugev CYP3A4 inhibiitor) 10-päevane samaaegne manustamine drospirenooni AUC-d(0-24 H) 2,3 korda (90% CI 2,08; 2,54). Muutusi östradioolitasemes ei täheldatud, kuigi östradiooli nõrgema toimega metaboliidi östrooni AUC(0-24 H) suurenes 1,39 korda (90% CI 1,27; 1,52).

Angeliq’i mõju teistele ravimitele

In vitro tingimustes on drospirenoon nõrk kuni mõõdukas tsütokroom P450 ensüümide CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4 inhibiitor.

Põhinedes in vivo koostoimeuuringutel naissoost vabatahtlikel, kes kasutasid markerainena omeprasooli, simvastatiini või midasolaami, on drospirenooni (annuses 3 mg) kliiniliselt oluline koostoime tsütokroom P450 ensüümi poolt vahendatud teiste ravimite metabolismiga ebatõenäoline.

Angeliq’i kasutamisel kas koos MSPVA-de või AKE inhibiitorite / angiotensiin II retseptori antagonistidega on seerumi kaaliumitaseme tõus ebatõenäoline. Kõigi nende kolme tüüpi ravimite koosmanustamine võib põhjustada seerumi kaaliumitaseme väikese tõusu, mis on rohkem väljendunud suhkurtõvega naistel.

Hüpertensiivsetel naistel, keda ravitakse Angeliq’i ja antihüpertensiivsete ravimitega, võib vererõhk veelgi alaneda (vt lõik 4.4).

Teised koostoimed

Laboratoorsed analüüsid

Suguhormoonide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, sh maksa-, kilpnäärme-, neerupealiste- ja neerufunktsiooni biokeemilisi parameetreid, (kandja)valkude plasmatasemeid, nt suguhormoone siduva globuliini ja lipiidi/lipoproteiini fraktsioone, süsivesikute metabolismi näitajaid ning koagulatsiooni ja fibrinolüüsi parameetreid. Muutused jäävad üldjuhul normaalsesse laboratoorsesse vahemikku. Drospirenoon põhjustab plasmas reniini aktiivsuse tõusu ja aldosterooni induktsiooni oma kerge antimineralokortikoidse toime tõttu.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Angeliq ei ole näidustatud kasutamiseks raseduse ajal. Kui naine Angeliq-ravi ajal rasestub, tuleb ravi koheselt lõpetada. Kliinilised andmed drospirenooni toime kohta rasedusele puuduvad. Loomkatsetes on ilmnenud reproduktsioonitoksiline toime (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada.

Enamiku seniste epidemioloogiliste uuringute tulemused loodete tahtmatu kokkupuute kohta östrogeenide ja gestageenide kombinatsiooniga ei ole näidanud teratogeenset või fetotoksilist toimet.

Imetamine

Angeliq ei ole näidustatud rinnaga toitmise ajal.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Angeliq ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Alljärgnevas tabelis on kõrvaltoimed ära toodud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa (MedDRA system organ classes, MedDRA SOC). Kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad kliiniliste uuringute andmetel. Kõrvaltoimed registreeriti 7-s III faasi kliinilises uuringus (n=2424 naist) ning neid peetakse vähemalt võimalikult seotuks Angeliq’i kasutamisega (E2 1 mg/DRSP annused 0,5; 1; 2 või 3 mg).

Kõige sagedamini esines rindade valu (> 10%) ning esimestel kasutuskuudel veritsust ja määrimist (> 10%). Edaspidise ravi käigus ebaregulaarsed veritsused tavaliselt mööduvad (vt lõik 5.1). Kestva raviga veritsuste sagedus väheneb.

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

(≥ 1/100 kuni < 1/10)

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)

(< 1/1000)

Vere ja lümfisüsteemi

 

 

Aneemia

häired

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Kehakaalu tõus või

 

toitumishäired

 

kehakaalu langus,

 

 

 

anoreksia, söögiisu tõus,

 

 

 

hüperlipeemia

 

Psühhiaatrilised häired

Depressioon,

Unehäired, ärevus, libiido

 

 

emotsionaalne

langus

 

 

labiilsus, närvilisus

 

 

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Paresteesia,

Peapööritus

 

 

keskendumisvõime

 

 

 

langus, pearinglus

 

Silma kahjustused

 

Silma kahjustus,

 

 

 

nägemishäired

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Tinnitus

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

Palpitatsioonid

 

Vaskulaarsed häired

 

Emboolia, venoosne

 

 

 

tromboos, hüpertensioon,

 

 

 

migreen, tromboflebiit,

 

 

 

varikoossed veenid

 

Respiratoorsed, rindkere ja

 

Düspnoe

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Kõhuvalu, iiveldus,

Seedetrakti häire,

 

 

kõhu suurenemine

kõhulahtisus,

 

 

 

kõhukinnisus,

 

 

 

oksendamine, suukuivus,

 

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

(≥ 1/100 kuni < 1/10)

(≥ 1/1000 kuni < 1/100)

(< 1/1000)

 

 

kõhupuhitus,

 

 

 

maitsehäired

 

Maksa ja sapiteede häired

 

Maksafunktsiooni häired

Sapikivitõbi

Naha ja nahaaluskoe

 

Naha kahjustus, akne,

 

kahjustused

 

alopeetsia, nahasügelus,

 

 

 

lööve, hirsutism, juuste

 

 

 

kahjustus

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

Valu jäsemes, seljavalu,

Müalgia

kahjustused

 

artralgia, lihaskrambid

 

Neerude ja kuseteede

 

Kuseteede häire,

 

häired

 

kuseteede infektsioon

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Rinnanäärme

Rinnanäärme kartsinoom,

Salpingiit,

rinnanäärme häired

healoomuline

endomeetriumi

galaktorröa

 

neoplasma,

hüperplaasia, emaka

 

 

rinnanäärmete

healoomuline neoplasma,

 

 

suurenemine, emaka

rinnanäärme

 

 

fibromüoomide

fibrotsüstiline haigus,

 

 

suurenemine,

emaka häire, munasarjade

 

 

emakakaela

häire, emakakaela häire,

 

 

healoomuline

vaagnavalu,

 

 

neoplasma,

vulvovaginaalne häire,

 

 

menstruatsiooni häired,

vaginaalne kandidoos,

 

 

eritis tupest

vaginiit, tupe kuivus

 

Üldised häired ja

Asteenia, paikne turse

Generaliseerunud turse,

Külmavärinad

manustamiskoha

 

valu rinnus, halb

 

reaktsioonid

 

enesetunne, suurenenud

 

 

 

higistamine

 

Kindla kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite kirjeldamisel on kasutatud kõige sobivamat MedDRA terminit.

Lisainformatsioon patsientide erirühmade kohta

Hüpertensiivsetel naistel leiti kahes kliinilises uuringus järgnevaid kõrvaltoimeid, mis on uurija klassifitseeringu kohaselt vähemalt võimalikult seotud Angeliq-raviga.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüperkaleemia.

Südame häired

Südamepuudulikkus, kodade laperdus, QT-intervalli pikenemine, kardiomegaalia.

Uuringud

Vere aldosteroonitaseme tõus.

Hormoonasendusravi preparaatide kasutamisel on esinenud järgnevaid kõrvaltoimeid: nodoosne erüteem, mitmekujuline erüteem, kloasmid ja hemorraagiline dermatiit.

Rinnanäärmevähi tekkerisk

Enam kui 5 aastat östrogeen-gestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud rinnanäärmevähi tekkeriski kuni 2-kordset suurenemist. Ainult östrogeen-ravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-gestageen kombinatsiooni kasutajatel. Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4). Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on järgnevad:

ANGELIQ_1165711_SPC_11657119x1

MILLION WOMEN uuring – eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Lisajuhud 1000 HAR-i

RiskisuheB

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

mittekasutaja kohta 5 aasta

 

kasutaja kohta 5 aasta

 

jooksulA

 

jooksul (95%CI)

 

 

Ainult östrogeeni sisaldav HAR

50…65

9...12

1,2

1...2 (0...3)

 

 

Östrogeen-gestageeni kombinatsioon

50…65

9...12

1,7

6 (5...7)

A lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides.

B üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutusaja pikenedes.

Märkus: kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus on EL riikides erinev, muutub proportsionaalselt ka rinnanäärmevähi lisajuhtude arv.

US WHI uuringud – rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta 5 aasta

 

5 aasta jooksul

 

jooksul (95%CI)

 

 

CEE ainult östrogeen

50...79

0,8 (0,7...1,0)

-4 (-6...0) A

 

 

CEE + MPA östrogeen ja gestageen B

50...79

1,2 (1,0...1,5)

+4 (0...9)

A WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi tekkerisk ei suurenenud.

B ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR-i kasutanud. Pärast 5. aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi tekkerisk

Postmenopausis emakaga naised

Endomeetriumivähi tekkerisk on ligikaudu 5-l emakaga HAR mittekasutaval naisel 1000-st. Emakaga naistel ainult östrogeeni sisaldava HAR kasutamine ei ole soovitatav, kuna see suurendab endomeetriumivähi tekkeriski (vt lõik 4.4). Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50...65 aastat.

Gestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päevaks tsükli jooksul võib ära hoida selle suurenenud riski tekkimist. Million Women uuringus ei esinenud kombineeritud HAR (järjestikulisel või pideval) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi tekkeriski suurenemist (RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähk

Ainult östrogeeni või östrogeeni-gestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi diagnoosimise riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4).

Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval ajal hormoonasendusravi saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi hormoonasendusravi saanud (RR 1,43; 95% usaldusvahemik 1,31...1,56). 50…54-aastastel naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, tähendab see ligikaudu üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk ligikaudu kahel naisel 2000-st.

Venoosse trombemboolia tekkerisk

HAR-i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE), st süvaveenide tromboos või kopsuarteri trombemboolia, 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud – VTE lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta

 

5 aasta jooksul

 

 

 

 

Ainult suukaudne östrogeen A

50...59

1,2 (0,6...2,4)

1 (-3...10)

 

 

Suukaudne östrogeen-gestageeni

 

 

kombinatsioon

 

50...59

2,3 (1,2...4,3)

5 (1...13)

A Uuring emakata naistel.

Südame koronaarhaiguse tekkerisk

Südame koronaarhaiguse risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-gestageen HAR kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi tekkerisk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-gestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk HAR kasutamise ajal ei suurene.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise kestusest, kuid kuna riski lähteväärtus on vanusest sõltuv, suureneb HAR kasutavatel naistel üldine insuldi risk vanuse tõustes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud – isheemilise insuldiA lisarisk kasutamisel 5 aasta jooksul

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000 naise

Riskisuhe &

Lisajuhud 1000 HAR

(aastad)

kohta platseeborühmas

95%CI

kasutaja kohta 5 aasta

 

5 aasta jooksul

 

jooksul

50...59

1,3 (1,1...1,6)

3 (1...5)

A isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud

Teised kõrvaltoimed, mida seostatakse östrogeen/progestageen-raviga:

-sapipõie haigused;

-naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, mitmekujuline erüteem, nodoosne erüteem, vaskulaarne purpur;

-võimalik dementsus vanuses üle 65 aasta (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Meesvabatahtlikega läbi viidud kliinilistes uuringutes taluti hästi kuni 100 mg-st drospirenooni annust. Olemasolevate üldiste kogemuste põhjal on kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste vahendite üleannustamise korral võimalikeks sümptomiteks iiveldus ja oksendamine ning noortel tüdrukutel ja mõnedel naistel tupekaudne veritsus. Spetsiifiline antidoot puudub ja seetõttu on ravi sümptomaatiline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid; ATC-kood: G03FA17.

Östradiool

Angeliq sisaldab sünteetilist 17-beeta-östradiooli, mis on keemiliselt ja bioloogiliselt sarnane inimese endogeensele östradioolile. See asendab östrogeeni produktsiooni vähenemist menopausaalsetel naistel ning leevendab menopausi sümptomeid. Östrogeenid takistavad luumassi vähenemist postmenopausis või ovariektoomia korral.

Drospirenoon

Drospirenoon on sünteetiline gestageen.

Kuna östrogeenid soodustavad endomeetriumi kasvu, suurendab vastandamata östrogeenravi endomeetriumi hüperplaasia ja vähi tekkimise riski. Gestageeni lisamine vähendab, kuid ei kõrvalda östrogeenist põhjustatud endomeetriumi hüperplaasia riski naistel, kellel ei ole emakas eemaldatud. Drospirenoon avaldab aldosterooni antagoniseerivat toimet. Seetõttu võib täheldada naatriumi ja vee eritumise suurenemist ning kaaliumi eritumise vähenemist.

Loomuuringutes ei ole drospirenoonil täheldatud östrogeenset, glükokortikoidset või antiglükokortikoidset toimet.

Kliinilistest uuringutest saadud informatsioon

Östrogeenivaegusest tingitud sümptomite ja vereerituse vähendamine

Menopausi sümptomite leevenemine saavutati esimeste ravinädalate jooksul.

Amenorröad täheldati 10...12 ravikuu jooksul 73% naistest. Läbimurdeveritsust ja/või määrimist esines esimese kolme ravikuu jooksul 59% naistest ja 10...12 ravikuu jooksul 27% naistest.

Osteoporoosi vältimine

Östrogeenivaegust menopausis seostatakse luuresorptsiooni suurenemise ja luumassi vähenemisega. Östrogeeni toime luu mineraalsele tihedusele sõltub annusest. Kaitsev toime püsib ravi jooksul. Pärast HAR lõpetamist väheneb luumass samasuguse kiirusega kui HAR mittesaanud naistel.

WHI uuringu ja metaanalüüsuuringute tulemused näitavad, et HAR kasutamine üksi või kombinatsioonis gestageeniga, manustatuna peamiselt tervetele naistele vähendab reieluu proksimaalse osa, lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude riski. HAR võib vältida luumurde ka väikese luutihedusega ja/või diagnoositud osteoporoosiga naistel, kuid tõendid selle kohta on piiratud.

Pärast kaheaastast Angeliq-ravi suurenes osteopeeniaga patsientidel reieluu proksimaalse osa mineraalne tihedus (bone mineral density, BMD) 3,96 +/- 3,15% (keskmine +/- SH) ja osteopeeniata patsientidel 2,78 +/- 1,89% (keskmine +/- SH). Osteopeeniaga naiste protsent, kellel reieluu proksimaalse osa piirkonna BMD jäi samaks või suurenes, oli 94,4% ja osteopeeniata naiste protsent 96,4%.

Angeliq avaldab toimet ka lülisamba BMD-le. Osteopeeniaga naistel oli kaheaastase ravi järel suurenemine 5,61 +/- 3,34% (keskmine +/- SH) ja osteopeeniata naistel 4,92 +/- 3,02% (keskmine +/- SH). Osteopeeniaga naiste protsent, kellel lülisamba piirkonna BMD jäi samaks või suurenes, oli 100% ja osteopeeniata naistel 96,4%.

Antimineralokortikoidne aktiivsus

Drospirenoonil on aldosterooni antagonisti omadused, mille tulemusel võib hüpertensiivsetel naistel vererõhk alaneda. Topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus hüpertensiivsetel postmenopausaalsetel naistel (n=123), kes said 8 nädala jooksul Angeliq-ravi, alanes süstoolne/diastoolne vererõhk märkimisväärselt (mansetiga mõõdetud näit vs algtase -12/-

9 mmHg, vs platseebo -3/-4 mmHg; 24 h jooksul ambulatoorselt mõõdetud vererõhu näidud vs algtase -5/-3 mmHg, vs platseebo -3/-2 mmHg).

Angeliq ei ole näidustatud hüpertensiooni raviks. Hüpertensiooniga naisi tuleb ravida vastavalt hüpertensiooni juhistele.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Drospirenoon

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub drospirenoon kiiresti ja täielikult. Ühekordsel manustamisel saavutatakse ligikaudu ühe tunni pärast maksimaalne kontsentratsioon vereseerumis, mis on ligikaudu 21,9 nanogrammi/ml. Korduval manustamisel saavutatakse maksimaalne tasakaalukontsentratsioon

35,9 nanogrammi/ml ligikaudu 10 päeva pärast. Absoluutne biosaadavus on 76...85%. Manustamine koos toiduga ravimi biosaadavust ei mõjuta.

Jaotumine

Pärast suukaudset manustamist langeb drospirenooni kontsentratsioon seerumis kahefaasiliselt, mida iseloomustab keskmine terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 35...39 tundi. Drospirenoon seondub seerumi albumiiniga ega seondu suguhormoone siduva globuliiniga (sex hormone binding globulin, SHGB) või kortikosteroide siduva globuliiniga (corticoid binding globulin, CBG). Ainult 3...5% kogu ravimi kontsentratsioonist seerumis esineb vaba steroidina. Drospirenooni keskmine suhteline jaotusruumala on 3,7...4,2 l/kg.

Biotransformatsioon

Pärast suukaudset manustamist metaboliseeritakse drospirenoon ulatuslikult. Peamisteks metaboliitideks plasmas on drospirenooni happevorm, mis tekib laktoontsükli avanemise tulemusel, ja 4,5-dihüdrodrospirenoon-3-sulfaat (moodustub reduktsiooni ja sellele järgneva sulfaatimise teel). Mõlemad peamised metaboliidid on farmakoloogiliselt inaktiivsed. Drospirenoon läbib ka CYP3A4 poolt katalüüsitava oksüdatiivse metabolismi.

Eritumine

Drospirenooni metaboolne kliirens seerumis on 1,2...1,5 ml/min/kg, mis varieerub indiviiditi ligikaudu 25% ulatuses. Drospirenoon eritub muutumatul kujul ainult jälgedena. Drospirenooni metaboliitide väljaheite ja uriiniga eritumise konstant on ligikaudu 1,2...1,4. Metaboliitide uriini ja väljaheitega eritumise poolväärtusaeg on ligikaudu 40 tundi.

Püsiv plasmakontsentratsioon ja lineaarsus

Pärast Angeliq’i igapäevast suukaudset manustamist saavutatakse drospirenooni püsiv plasmakontsentratsioon ligikaudu 10 päeva pärast. Drospirenooni kontsentratsiooni suurenemine seerumis toimub koefitsiendiga ligikaudu 2...3, vastavalt terminaalse poolväärtusaja ja annustamisintervalli suhtele. Pärast Angeliq’i suukaudset manustamist kõigub drospirenooni keskmine kontsentratsioon tasakaaluolekus 14...36 nanogrammi/ml vahel. Drospirenooni farmakokineetika sõltuvus annusest on annuse vahemikus 1...4 mg lineaarne.

Östradiool

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub östradiool kiiresti ja täielikult. Imendumisel ja esimesel maksapassaažil metaboliseerub östradiool ulatuslikult, mis vähendab östrogeeni absoluutset biosaadavust suukaudsel manustamisel kuni 5%-ni annusest. Angeliq’i ühekordsel suukaudsel manustamisel saavutatakse maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas, mis on ligikaudu

22 pikogrammi/ml, ligikaudu 6...8 tunni pärast. Biosaadavuse seisukohalt ei ole tähtis, kas ravimit manustatakse täis või tühja kõhuga.

Jaotumine

Pärast Angeliq’i suukaudset manustamist täheldatakse 24 tunni jooksul östradiooli kontsentratsiooni aeglast muutumist seerumis. Tingituna veres ringlevate östrogeensulfaatide ja glükuroniidide suurest kogusest, samuti enterohepaatilisest retsirkulatsioonist, on östradiooli terminaalne poolväärtusaeg liitparameeter, mis sõltub kõikidest nendest protsessidest ja on pärast suukaudset manustamist vahemikus ligikaudu 13...20 tundi.

Östradiool seondub mittespetsiifiliselt seerumialbumiiniga ja spetsiifiliselt SHGB-ga. Ainult 1...2% veres ringlevast östradioolist esineb vaba steroidina, 40...45% on seotud SHGB-ga. Östradiooli näiline jaotusruumala pärast ühekordset intravenoosset manustamist on ligikaudu 1 l/kg.

Biotransformatsioon

Östradiool metaboliseeritakse kiiresti ja peale östrooni ning östroonsulfaadi moodustub veel suurel hulgal teisi metaboliite ja konjugaate. Östrooni ja östriooli tuntakse östradiooli farmakoloogiliselt aktiivsete metaboliitidena, ainult östrooni esineb plasmas olulises kontsentratsioonis. Östroon saavutab

seerumis ligikaudu 6 korda suurema kontsentratsiooni kui östradiool. Östrooni konjugaatide kontsentratsioon seerumis on ligikaudu 26 korda kõrgem kui vastav vaba östrooni kontsentratsioon.

Eritumine

On leitud, et metaboolne kliirens on ligikaudu 30 ml/min/kg. Östradiooli metaboliidid erituvad uriini ja sapiga poolväärtusajaga ligikaudu 1 päev.

Püsiv plasmakontsentratsioon ja lineaarsus

Pärast Angeliq’i igapäevast suukaudset manustamist saavutatakse östradiooli püsiv plasmakontsentratsioon ligikaudu viie päeva pärast. Östradiooli kontsentratsioon seerumis suureneb ligikaudu kaks korda. Suukaudselt manustatud östradiool indutseerib SHBG moodustumist, mis mõjutab jaotumist seerumivalkude vahel, põhjustades SHGB-ga seotud fraktsiooni suurenemist ja albumiiniga seotud ning seondumata fraktsiooni vähenemist, mis näitab östradiooli mittelineaarset farmakokineetikat pärast Angeliq’i manustamist. Angeliq’i manustamisel 24-tunnise intervalliga kõigub östradiooli keskmine kontsentratsioon seerumis tasakaaluolekus 20...43 pikogrammi/ml vahel. Östradiooli farmakokineetika sõltuvus annusest on annuste 1 ja 2 mg puhul lineaarne.

Patsientide erirühmad

Maksakahjustus

Ühekordse suukaudselt manustatud DRSP 3 mg annuse, mis oli kombineeritud östradiooli (E2) 1 mg annusega, farmakokineetika uuringus osales 10 keskmise maksakahjustusega naispatsienti (Child Pugh’ aste B) ja 10 tervet sobiva vanuse, kehakaalu ja suitsetamise anamneesiga naist. Mõlemas grupis võrreldi DRSP keskmisi kontsentratsiooniaja profiile seerumis imendumis- ja jaotumisfaasis samasuguste CMAX ja tMAX väärtustega, mis kinnitab, et maksakahjustus ei mõjutanud imendumiskiirust. Keskmise maksakahjustusega vabatahtlikel oli võrreldes normaalse maksafunktsiooniga naistega keskmine terminaalne poolväärtusaeg ligikaudu 1,8 korda suurem ja ilmne kliirens (ClO) pärast suukaudset manustamist alanes ligikaudu 50%.

Neerukahjustus

Neerupuudulikkuse toimet DRSP (3 mg ööpäevas 14 päeva jooksul) farmakokineetikale uuriti normaalse neerufunktsiooni ja kerge ning keskmise neerukahjustusega naissoost isikutel. Kerge neerukahjustusega patsientidel (ClCR 50..80 ml/min ) ja normaalse neerufunktsiooniga

(ClCR > 80 ml/min) naistel olid DRSP tasakaalukontsentratsioonid seerumis võrreldavad. Keskmise neerukahjustusega (ClCR 30...50 ml/min) isikute grupis oli DRSP kontsentratsioon seerumis keskmiselt 37% kõrgem kui normaalse neerufunktsiooniga isikute grupis. DRSP AUC(0-24H) väärtuste lineaarne regressioonanalüüs kreatiniinikliirensi suhtes näitas 3,5% suurenemist koos kreatiniini kliirensi vähenemisega 10 ml/min. Eeldatakse, et see kerge tõus ei ole kliiniliselt oluline

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomuuringutes östradiooli ja drospirenooniga on ilmnenud oodatud östrogeenne ja gestageenne toime. Puuduvad prekliinilised ohutusandmed, mida tuleks ravimi ordineerimisel arvestada ja mida ei ole juba käsitletud eelnevates peatükkides.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, preželatiniseeritud maisitärklis, povidoon, magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), makrogool 6000, talk (E553b), titaandioksiid (E171),

punane raudoksiid (E172).

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistev polüvinüülkilest (250 mikromeetrit) / alumiiniumfooliumist (20 mikromeetrit) nädalapäevadega märgistatud blisterpakend, mis sisaldab 28 tabletti.

Pakendi suurus: 1x28 tabletti ja 3x28 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.05.2005

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.04.2008

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

aprill 2017