Arimidex - õhukese polümeerikattega tablett (1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02BG03
Toimeaine: anastrosool
Tootja: AstraZeneca UK Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Arimidex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Arimidexi kasutamist
 3. Kuidas Arimidexi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Arimidexi säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Arimidex ja milleks seda kasutatakse

Arimidex sisaldab toimeainet, mille nimi on anastrosool. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse aromataasi inhibiitoriteks. Arimidexi kasutatakse rinnanäärmevähi raviks menopausi läbinud naistel.

Arimidex lõhustab hormooni nimega östrogeen, mida toodab keha. Selleks blokeerib ravim aromataasi nimelise ensüümi.

Mida on vaja teada enne Arimidexi kasutamist

Ärge kasutage Arimidexi:

 • kui olete anastrosooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik “Rasedus ja imetamine”).

Ärge kasutage Arimidexi, kui mõni ülaltoodud punktidest kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Arimidexi kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Arimidexi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil esinevad veel menstruatsiooniverejooksud ning menopausi ei ole tekkinud;
 • kui te kasutate ravimit, mis sisaldab tamoksifeeni või ravimeid, mis sisaldavad östrogeeni (vt lõik “Muud ravimid ja Arimidex”);
 • kui teil on kunagi esinenud mõni seisund, mis mõjutab teie luude tugevust (osteoporoos ehk luuhõrenemine);
 • kui teil on probleeme maksa või neerudega.

Kui te ei tea, kas mõni ülaltoodud punktidest puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Arimidexi kasutamist.

Kui te lähete haiglasse, teavitage meditsiinipersonali sellest, et te kasutate Arimidexi.

Muud ravimid ja Arimidex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ning ravimtaimedel põhinevad ravimid. Need võivad mõjutada Arimidexi toimet ning Arimidex võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Ärge kasutage Arimidexi, kui te juba kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • teatud rinnavähi ravis kasutatavad ravimid (selektiivsed östrogeenretseptori modulaatorid), nt ravimid, mis sisaldavad tamoksifeeni. Need ravimid võivad vähendada Arimidexi mõju;
 • östrogeeni sisaldavad ravimid, näiteks hormoonasendusravi.

Kui ülaltoodu puudutab teid, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • ravimid, mille kohta kasutatakse nimetust “LHRH analoog”. Nendeks on gonadoreliin, busereliin, gosereliin, leuproreliin ja triptoreliin. Neid ravimeid kasutatakse rinnavähi, teatud naistehaiguste ja viljatuse raviks.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Arimidexi kui te olete rase või toidate last rinnaga. Kui te rasestute, katkestage Arimidexi võtmine ning rääkige oma arstiga.

Küsige oma arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguse ravimi kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Arimidex mõjutab teie võimet juhtida autot või käsitseda seadmeid. Siiski on mõned patsiendid Arimidexi kasutamise ajal tundnud end vahel nõrga või unisena. Kui ka teil esineb selline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arimidex sisaldab laktoosi

Arimidex sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid, rääkige oma arstiga enne selle ravimi kasutamist.

Kuidas Arimidexi kasutada

Kasutage Arimidexi alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas.
 • Püüdke tabletti võtta iga päev samal ajal.
 • Neelake tablett lonksu veega tervena alla.
 • Arimidexi võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutage Arimidexi nii kaua, kui arst või apteeker teile on öelnud. See on pikaajaline ravi ning seda kasutatakse mitmed aastad. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Arimidexi ei tohi anda lastele ega noorukitele.

Kui te kasutate Arimidexi rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate Arimidexi rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Arimidexi võtta

Kui te olete unustanud annuse võtta, siis lihtsalt võtke oma järgmine annus õigel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Arimidexi kasutamise

Ravi võib katkestada ainult arsti korraldusel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage kohe Arimidex´i võtmine ja pöörduge viivitamatult arstiabi poole, kui teil esineb ükskõik milline alljärgnevatest tõsistest, kuid harva esinevatest kõrvaltoimetest:

haavandite või villidega kulgev äärmiselt raskekujuline nahareaktsioon, mida tuntakse kui Stevensi-Johnsoni sündroom.

kõritursega kulgevad allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, mis võivad põhjustada neelamis- või hingamisraskusi. Seda nimetatakse angioödeemiks.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad enam kui 1 isikul 10-st)

peavalu;

kuumahood;

iiveldus;

nahalööve;

liigeste valu või jäikus;

liigeste põletik (artriit);

nõrkustunne;

luuhõrenemine (osteoporoos).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 isikul 100-st)

söögiisu kadumine;

rasvade (tuntud kolesteroolina) kõrge tase veres. Seda saab määrata vereanalüüsil;

unisus;

karpaalkanali sündroom (käelaba tundehäired, valu, külma- või nõrkustunne);

naha tuimus, torkimis- või sügelustunne, maitsetundlikkuse kadumine/häire;

kõhulahtisus;

oksendamine;

muutused maksafunktsiooni näitavates vereanalüüsides;

juuste hõrenemine (juuste väljalangemine);

allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid, sealhulgas näol, huultel või keelel;

valu luudes;

tupekuivus;

veritsus tupest (tavaliselt paaril esimesel ravinädalal – kui veritsus jätkub, teavitage sellest oma arsti);

lihasvalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 isikul 1000-st)

muutused maksafunktsiooni testides (gamma-GT ja bilirubiin);

maksapõletik (hepatiit);

kublad või nõgestõbi;

päästiksõrm (seisund, mille puhul üks sõrmedest või pöial takerdub kõverdunud asendisse ning sirutub plõksuga);

kaltsiumi taseme tõus veres. Kui teil tekivad iiveldus, oksendamine ja janu, rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, sest võib-olla on vaja teha vereanalüüs.

Harva esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 isikul 10 000-st)

harvaesinev nahapõletik, mille korral võivad tekkida punased laigud või villid;

ülitundlikkusest tekkinud nahalööve (võib olla seotud allergilise või anafülaktoidse reaktsiooniga);

väikeste veresoonte põletik, mis põhjustab naha punaseks või lillakaks värvumist. Väga harva võivad esineda liigestega seotud haigusnähud ja valu mao või neerude piirkonnas; seda nimetatakse Henoch-Schönleini purpuraks.

Toime luudele

Arimidex vähendab teie kehas östrogeeni nimelise hormooni sisaldust. See võib vähendada teie luude mineraalisisaldust. Teie luud võivad muutuda hapramaks ning luumurrud võivad tekkida kergemini. Teie arst saab luumurdude riski vähendada vastavalt ravijuhistele, kus on kirjas, kuidas menopausi läbinud naiste luude tervist hoida. Palun rääkige oma arstiga riskidest ja ravivõimalustest.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Arimidexi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoidke tablette turvalises kohas, kus lapsed neid ei näe ega ulatu nendeni. Teie tabletid võivad lapsi kahjustada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendil kõlblik kuni“ või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida tablette originaalpakendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arimidex sisaldab

 • Toimeaine on anastrosool. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg anastrosooli.
 • Muud koostisained on laktoosmonohüdraat, povidoon, naatriumtärklisglükolaat, magneesiumstearaat, hüpromelloos, makrogool 300, titaandioksiid.

Kuidas Arimidex välja näeb ja pakendi sisu

Valge ümmargune kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett suurusega ligikaudu 6,1 mm, mille ühele küljele on märgitud ʽA’ ning teisele küljele ʽAdx1’.

PVC alumiiniumfooliumist blisterpakendis, mis sisaldab 20, 28, 30, 84, 98, 100 või 300 õhukese polümeerikattega tabletti pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Charter Way Macclesfield

Cheshire,

SK10 2NA Ühendkuningriik

Tootja

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

Vabastajad

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

AstraZeneca

Parc Industriel Pompelle Chemin de Vrilly

Box 1050

51689 Reims Cedex Prantsusmaa

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

D-22880 Wedel

Saksamaa

Brecon Pharmaceuticals Ltd Forest Road

Hay-on-Wye

Herefordshire HR3 5EH Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9 11314 Tallinn Tel: 6549 600

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: Arimidex

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

Üksikasjaline teave selle toote kohta on olemas Eesti Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee