Preductal mr - Pakendi Infoleht

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PREDUCTAL MR, 35 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid
Trimetasidiindivesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik
isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Preductal MR ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Preductal MR"i võtmist
3.
Kuidas Preductal MR"i võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Preductal MR"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON PREDUCTAL MR JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravimit kasutatakse stenokardia (rinnaangiini) profülaktikaks nii monoteraapiana kui ka
kombinatsioonis teiste ravimitega. Trimetasidiin parandab südamelihase ainevahetust.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE PREDUCTAL MR"i VÕTMIST

Ärge võtke Preductal MR"i:
-
kui te olete ülitundlik (allergiline) trimetasidiini või mõne Preductal MR tablettide koostisosa
suhtes.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Preductal MR:
Ravim ei ole mõeldud stenokardiahoogude ega ebastabiilse stenokardia esmaseks raviks. Samuti mitte
südamelihase infarkti raviks.
Stenokardiahoo puhul teavitage oma arsti, kes vajadusel teeb lisauuringud ja korrigeerib ravi.
Kahtluse korral pidage nõu arsti või apteekriga.

Võtmine koos teiste ravimitega:
Uuringud ei ole näidanud koostoimeid teiste ravimitega.
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus:
Ravimit ei ole soovitatav raseduse ajal kasutada. Kui avastate, et olete ravi ajal rasestunud, teavitage
oma arsti, kes otsustab edasise ravitaktika.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine:
Kuna puuduvad kliinilised andmed ravimi eritumise kohta rinnapiima, ei ole ravi ajal rinnaga toitmine
soovitatav.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
1

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Preductal MR ei oma või omab ebaolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Preductal MR tablettide koostisainete suhtes:
Puudub.


3.
KUIDAS PREDUCTAL MR"i VÕTTA

Võtke Preductal MR tablette alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu arsti või apteekriga.
Tavaline annus on 1 tablett hommikul ja õhtul.
Preductal MR tablette võetakse suukaudselt. Neelake tablett söögi ajal piisava koguse vedelikuga ­
näiteks ühe klaasitäie veega.

Kui te võtate Preductal MR tablette rohkem kui ette nähtud:
Kui te olete võtnud tablette rohkem kui ette nähtud, konsulteerige otsekohe arsti või apteekriga.

Kui te unustate Preductal MR tablette võtta:
Kui te unustate annuse võtta, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui
ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Preductal MR põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimed võivad olla:
Sage:
· Seedetrakti häired (kõhuvalu, kõhulahtisus, düspepsia, iiveldus ja oksendamine).
· Üldised häired nagu: jõuetus.
· Närvisüsteemi häired: pearinglus, peavalu.
· Naha ja nahaaluskoe kahjustused (lööve, kihelus, nõgestõbi).
Harv: madal vererõhk püstitõusmisel ja nahaõhetus.
Väga harv: värisemine, jäikus, liikumisraskused, mis taanduvad pärast ravi lõpetamist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5. KUIDAS PREDUCTAL MR"i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Preductal MR"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Preductal MR sisaldab
2
Toimeaine on trimetasidiindivesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 35 mg trimetasidiindivesinikkloriidi.
Abiained:
Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat; hüpromelloos, povidoon, veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat.
Tableti kate: titaandioksiid (E171), glütserool, hüpromelloos, makrogool 6000, punane raudoksiid
(E172), magneesiumstearaat.

Kuidas Preductal MR välja näeb ja pakendi sisu
Preductal MR tablett on roosa, läätsekujuline toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.
Tabletid on saadaval blisterpakendis 60 tableti kaupa, mis on pakendatud pappkarpi.

Müügiloa hoidja:
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
Prantsusmaa

Tootja:
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy
Prantsusmaa

või

ANPHARM PRZEDSIEBIORSTWO
Farmaceutyczne S.A
03-236 Warszawa, ul. Annopol 6B
Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

CentralPharma Communications OÜ
Toompuiestee 30
10149 Tallinn
Tel/faks: 00 372 640 00 07

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2008


3