Puudub Eestis kehtiv müügiluba

Panangin - inj 40mg 45,2mg / ml 10ml n5 - Pakendi infoleht

ATC Kood: A12CX80
Toimeaine: Magnesium aspartate Potassium aspartate
Tootja: Gedeon Richter Plc.

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

PANANGIN, 40/45,2 mg/ml süstelahus

Kaalium-magneesiumaspartaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on PANANGIN süstelahus ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne PANANGIN süstelahuse kasutamist

3.Kuidas PANANGIN süstelahust kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas PANANGIN süstelahust säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON PANANGIN SÜSTELAHUS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

PANANGIN süstelahus on mineraalne lisand, mis sisaldab magneesiumi ja kaaliumi, mis on olulised katioonid rakkude töös. Nad mängivad olulist rolli mitmetes ensüümides, on olulised rakustruktuuride koostisosad ning osalevad lihaste töös (molekulaarsel tasandil). PANANGIN süstelahust kasutatakse ravimina magneesiumi ja kaaliumi puuduse korral, mis on tingitud nt ioonide omastamise häiretest ja elektrolüütide olulisest kaotusest (diureetikumide või kõhulahtistite pikaajaline kasutamine, kõhulahtisus).

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANANGIN SÜSTELAHUSE KASUTAMIST

Ärge kasutage PANANGIN süstelahust

-kui teil on äge või krooniline neerupuudulikkus

-kui teil on Addisoni tõbi

-kui teil esineb 3. astme atrioventrikulaarne blokaad või kardiogeenne šokk (vererõhk alla 90 mmHG)

-kui teil esineb hüperkaleemia (kaaliumiliig)

-kui te kasutate kaaliumi säästvaid diureetikume

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PANANGIN:

-hüperkaleemiaga kulgevate haiguste korral, mil on vajalik regulaarselt kontrollida kaaliumi sisaldust plasmas

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. PANANGIN süstelahus võib mõjutada teiste ravimite toimet. Veeni manustamisel suureneb vererõhku alandavate ravimite toime. Samaaegsel kasutamisel koos kaaliumi säästvate diureetikumidega ja/või angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoritega võib kujuneda hüperkaleemia (kaaliumiliig).

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Andmed PANANGIN süstelahuse ohutuse ja efektiivsuse kohta raseduse või rinnaga toitmise ajal puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed PANANGIN süstelahuse mõju kohta masinatega töötamise ja autojuhtimise ajal puuduvad. Pikaajaline kogemus näitab, et selle ravimi kasutamise ajal ei ole seadmetega töötades ja autot juhtides täiendavaid ohutusmeetmeid vaja rakendada.

3.KUIDAS PANANGIN SÜSTELAHUST KASUTADA

Tavaline ööpäevane annus on 1...2 ampulli PANANGIN 40/45,2 mg/ml süstelahust, lahjendatuna 50 kuni 100 ml 5% glükoosilahuses, aeglase tilkinfusioonina veeni. Annust võib vajadusel korrata iga 4...6 tunni möödudes. Süstelahuse manustamist võib jätkata, kuni seerumi magneesiumi ja kaaliumi normaalse kontsentratsiooni saavutamiseni.

PANANGIN sobib ka kombineeritud raviks.

Kui te kasutate PANANGIN süstelahust rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtumeid teada ei ole. Üleannustamise korral võivad ilmneda kaaliumi- ja magneesiumiliia tunnused:

Hüperkaleemia tunnused: üldine väsimus, paresteesiad, paralüüs, südametegevuse häired (nt bradükardia, arütmiad, kardiaalne depressioon või südametegevuse lakkamine).

Hüpermagneseemia tunnused: iiveldus, oksendamine, letargia, hüpotensioon, bradükardia, väsimus. Ülepiiriliselt kõrge magneesiumi kontsentratsioon vereseerumis võib põhjustada reflekside nõrkust, lihashalvatust, hingamise ja südametegevuse seiskumist.

Üleannustamise kahtluse korral teatage sellest koheselt arstile või apteekrile.

Üleannustamise juhtudel on soovitatav PANANGIN süstelahuse manustamine lõpetada ja rakendada sümptomaatilist ravi (kaltsiumkloriid i.v. 100 mg/min, vajadusel dialüüs).

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka PANANGIN süstelahus põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Liiga kiirel manustamisel võivad ilmuda nahapunetus ja kaaliumi või magneesiumi üleannustamise nähud.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5.KUIDAS PANANGIN SÜSTELAHUST SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage PANANGIN süstelahust pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida PANANGIN süstelahus sisaldab:

-Toimeained on: 1 ml süstelahust sisaldab 40 mg magneesiumaspartaati (Mg++ = 3,37 mg) ja 45,2 mg kaaliumaspartaati (K+ = 10,33 mg). Üks ampull sisaldab 10 ml süstelahust.

-Abiaine on süstevesi.

Kuidas PANANGIN süstelahus välja näeb ja pakendi sisu

10 ml värvitust klaasist ampullid. 5 ampulli pakituna pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc. Gyömröi ut 19-21 1101 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filial Kitsas 8

51003 Tartu

Tel: +372 742 7056

Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2009