Omep uno - gastroresistentne kõvakapsel (20mg)

ATC Kood: A02BC01
Toimeaine: omeprasool
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.
OMEP UNO
gastroresistentne kõvakapsel (20mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Omep Uno 20 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Omeprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Omep Uno ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Omep Uno võtmist

3.Kuidas Omep Unot võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Omep Unot säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Omep Uno ja milleks seda kasutatakse

Omep Uno gastroresistentsed kõvakapslid (maohappekindlad kapslid) sisaldavad toimeainena omeprasooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid vähendavad maos toodetava happe kogust.

Omep Uno kapsleid kasutatakse täiskasvanutel gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (näiteks kõrvetised, maohappe tagasivoolusümptomid) lühiajaliseks raviks.

Refluksiks nimetatakse maosisaldise tagasivoolu söögitorusse, mis võib põhjustada põletikku ja valu. See võib põhjustada valulikku kõrvetavat tunnet rinnus, mis tõuseb kuni kurguni (kõrvetised) ja haput maitset suus (happelise maosisaldise tagasivool söögitorusse).

Sümptomite leevendamiseks võib olla vaja võtta kapsleid 2…3 järjestikusel päeval.

2. Mida on vaja teada enne Omep Uno võtmist

Ärge võtke Omep Unot:

-kui olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te olete allergiline ravimite suhtes, mis sisaldavad teisi prootonpumba inhibiitoreid (näiteks pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool);

-kui te kasutate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (HIV infektsiooni raviks).

Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Omep Uno võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge võtke Omep Unot üle 14 päeva ilma arstiga nõu pidamata. Kui teie sümptomid ei leevendu või süvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Omep Uno võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Kui mõni allpool toodud sümptomitest tekib teil enne Omep Uno kasutamise alustamist või kasutamise ajal, rääkige sellest kohe oma arstile:

-kui teie kehakaal langeb ilma selge põhjuseta ja kui teil esinevad neelamise probleemid;

1/6

-kui teil tekib kõhuvalu või seedehäired;

-kui te oksendate toitu või verd;

-kui teie väljaheide muutub mustaks (verest tingituna);

-kui teil tekib raske või pidev kõhulahtisus, sest omeprasooli kasutamist on seostatud veidi suurema riskiga infektsioosse kõhulahtisuse tekkeks;

-kui teil on kunagi olnud maohaavand või teile on tehtud mao-sooletrakti operatsioon;

-kui te kasutate pidevate seedehäirete või kõrvetiste sümptomaatilist ravi 4 nädalat või kauem;

-kui teil esinevad pidevad seedehäired ja kõrvetised 4 nädalat või kauem;

-kui teil esineb nahakollasus või raske maksahaigus;

-kui te olete üle 55 aasta vana ja sümptomid on esmakordsed või hiljuti muutunud;

-kui teil planeeritakse spetsiifilist vereanalüüsi (kromograniin A);

-kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Omep Uno sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Omep Unoga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Patsiendid ei tohi võtta omeprasooli ennetava ravimina.

Muud ravimid ja Omep Uno

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sest Omep Uno võib mõjutada teiste ravimite toimet ja mõned teised ravimid võivad mõjutada Omep Uno toimet.

Ärge kasutage Omep Unot, kui te võtate samal ajal ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (seda kasutatakse HIV infektsiooni raviks).

Kui te kasutate klopidogreeli (kasutatakse veretrombide ennetamiseks), peate rääkima oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

-digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis);

-diasepaam (kasutatakse ärevuse korral, lihaslõõgastina või langetõve ravis);

-fenütoiin (kasutatakse langetõve ravis). Kui te kasutate fenütoiini, peab teie arst jälgima teid Omep Uno kapslite võtmise alustamisel ja lõpetamisel;

-ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, näiteks varfariin või K-vitamiini teised blokaatorid. Teie arsti võib pidada vajalikuks teid jälgida Omep Uno võtmise alustamisel ja lõpetamisel;

-rifampitsiin (tuberkuloosi ravim);

-atasanaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis);

-takroliimus (elundite siirdamisel kasutatav ravim);

-naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis);

-tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise korral);

-sakvinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis);

-erlotiniib (kasutatakse vähiravis);

-metotreksaat (kemoterapeutikum, mida suurtes annustes kasutatakse vähiravis) – kui te võtate metotreksaati suures annuses, võib teie arst ajutiselt katkestada teie ravi Omep Unoga.

Omep Uno koos toidu ja joogiga

Te võite kapslid sisse võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas võite Omep Unot sel ajal kasutada.

Teie arst otsustab, kas võite Omep Unot rinnaga toitmise ajal kasutada.

2/6

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Omep Uno ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Tekkida võivad kõrvaltoimed, näiteks pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Kui need tekivad, ei tohi autot juhtida ega masinatega töötada.

Omep Uno sisaldab sahharoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

3.Kuidas Omep Unot võtta

Võtke Omep Unot alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks 20 mg kapsel üks kord ööpäevas 14 päeva jooksul. Kui selle aja jooksul ei ole sümptomid möödunud, võtke ühendust oma arstiga.

Sümptomite leevendamiseks võib olla vaja võtta kapsleid 2…3 järjestikusel päeval.

Ravimi võtmine

-Soovitatav on võtta kapsleid hommikul.

-Te võite kapslid sisse võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

-Neelake kapslid tervelt alla poole klaasi veega. Ärge närige ega purustage kapsleid. See on vajalik, sest kapslid sisaldavad kaetud graanuleid, mis ei lase ravimil maohappe mõjul laguneda. Oluline on vältida graanulite purustamist.

Mida teha, kui teil on raskusi kapsli neelamisega

-Kui teil on raskusi kapsli neelamisega

-Avage kapslid ja neelake nende sisu kohe alla koos poole klaasi veega või pange kapsli sisu klaasi tavalisse (gaseerimata) vette, ükskõik millisesse happelisse mahla (nt õuna-, apelsini- või ananassimahl) või õunapüreesse.

-Segage segu alati just enne joomist (segu ei ole selge). Seejärel jooge segu kohe või 30 minuti jooksul.

-Veendumaks, et olete joonud ära kogu ravimi, loputage klaasi põhjalikult poole klaasi veega ja jooge see ära. Ärge kasutage selleks piima ega mullivett. Tahked osakesed sisaldavad ravimit. Ärge närige ega purustage neid.

Lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Omep Unot rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem Omep Unot, kui ette nähtud, pöörduge kohe arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Omep Unot võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke see kohe, kui meelde tuleb. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu saabunud, jätke vahelejäänud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate allpool toodud ükskõik milliseid harva esinevaid, kuid tõsiseid kõrvaltoimeid, katkestage Omep Uno kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

-Äkki tekkiv vilistav hingamine, huulte, keele ja kõri või keha turse, nahalööve, minestamine või neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon).

3/6

-Naha punetus koos villide tekkega või naha koorumisega. Lisaks võib esineda tõsiseid ville ja veritsust huultel, silmades, suus, ninas ja suguelunditel. Tegemist võib olla Stevensi-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsiga.

-Kollane nahk, tume uriin ja väsimus, mis võivad olla maksaprobleemide sümptomid.

Teised kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-peavalu;

-mõjud maole või soolestikule: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus;

-iiveldus või oksendamine;

-healoomulised maopolüübid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-jalgade ja pahkluude turse;

-unehäired (unetus);

-pearinglus, surin või torkimistunne, unisus;

-peapööritus (vertiigo);

-muutused vereanalüüsides, mis näitavad maksa tööd;

-nahalööve, kupladega lööve (nõgestõbi) ja nahasügelus;

-üldine halb enesetunne ja energiapuudus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

-vereprobleemid, näiteks vere valgeliblede või trombotsüütide arvu vähenemine. See võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või soodustada infektsioonide teket;

-allergilised reaktsioonid, vahel väga rasked, sealhulgas huulte, keele ja kõri turse, palavik ja vilistav hingamine;

-veres madal naatriumisisaldus. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe;

-erutus-, segasusseisund või depressioon;

-maitsetundlikkuse muutused;

-nägemishäired, näiteks nägemise hägustumine;

-äkki tekkiv hingamistakistus või hingeldus (bronhospasm);

-suukuivus;

-suu limaskesta põletik;

-infektsioon, mida nimetatakse „sooriks“, mis võib mõjutada soolestikku ja mida põhjustab seen;

-maksaprobleemid, sealhulgas ikterus, mis võib põhjustada nahakollasust, uriini tumenemist ja väsimust;

-juuste väljalangemine (alopeetsia);

-nahalööve kokkupuutel päikesekiirgusega;

-valu liigestes (artralgia) või lihastes (müalgia);

-rasked neeruprobleemid (interstitsiaalne nefriit);

-suurenenud higistamine;

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

-muutused verevalemis, sealhulgas agranulotsütoos (vere valgeliblede puudus);

-agressiivsus;

-olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

-rasked maksaprobleemid, mis viivad maksapuudulikkuse ja ajupõletiku tekkele;

-ägeda algusega raske nahalööve või villide teke või naha koorumine. Sellega võib kaasneda kõrge palavik ja liigesevalud (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs);

-lihasnõrkus;

-rinnanäärmete suurenemine meestel;

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-soolepõletik (mis viib kõhulahtisuseni);

4/6

-kui te võtate Omep Unot kauem kui 3 kuud, võib magneesiumisisaldus teie veres väheneda. Väike magneesiumisisaldus võib tekitada selliseid sümptomeid nagu väsimus, tahtmatud lihastõmblused, desorientatsioon, krambid, pearinglus või kiire südamerütm. Kui teil tekivad sellised sümptomid, rääkige sellest kohe oma arstile. Väike magneesiumisisaldus võib põhjustada ka kaaliumi- ja kaltsiumisisalduse vähenemist veres. Teie arst võib teile teha regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida magneesiumisisaldust;

-lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Omep Uno kapslid võivad väga harvadel juhtudel mõjutada vere valgeliblesid ja põhjustada immuunpuudulikkust. Kui teil esineb infektsioon, mille sümptomiteks on palavik koos üldseisundi olulise halvenemisega, või palavik koos paikse põletiku tunnustega (näiteks kaela, kurgu või suu valu või urineerimishäired), siis pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole, et välistada vere valgeliblede puudus (agranulotsütoos) vereanalüüsiga. Te peate kindlasti sel juhul teavitama oma arsti ravimist, mida te kasutate.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Omep Unot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja pappkarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avatud pakendi kõlblikkusaeg HDPE pudelis on 100 päeva.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Omep Uno sisaldab

-Toimeaine on omeprasool.

Üks gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 20 mg omeprasooli. - Teised koostisosad on:

Kapsli sisu:

suhkrugraanulid (sahharoos ja maisitärklis), hüpromelloos, naatriumlaurüülsulfaat, raske magneesiumoksiid, povidoon K25, talk, metakrüülhappe kopolümeeri C tüübi dispersioon, 30% vesidispersioon, trietüültsitraat.

Kapsli kest:

želatiin titaandioksiid (E171).

Kuidas Omep Uno välja näeb ja pakendi sisu

Valge kaane ja kapslikehaga, mis sisaldab valkjaid kuni helepruune pelleteid.

Pakendi suurused:

Blister: 7 ja 14 gastroresistentset kõvakapslit.

5/6

Tabletipurk valgest plastikust ja avamist tuvastada lubava keeratava korgiga ning (integreeritud) kuivatusainega: 7, 10 ja 14 gastroresistentset kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovškova 57,

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57,

1526 Ljubljana Sloveenia

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varssav

Poola

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel. 6652400

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.

6/6

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Omep Uno 20 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

INN. Omeprazolum

TEADAOLEVAT TOIMET OMAV Abiaine:

Iga 20 mg gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 27,1 mg...39,7 mg of sahharoosi. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Gastroresistentne kõvakapsel (gastroresistentne kapsel).

Valge kaane ja kapslikehaga, mis sisaldab valkjaid kuni helepruune pelleteid.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid) ravi täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine täiskasvanutel

Soovitatav annus on 20 mg üks kord ööpäevas 14 päeva jooksul.

Vajalik võib olla võtta kapsleid 2…3 päeva, enne kui sümptomid leevenevad.

Enamikul patsientidest taanduvad kõrvetised täielikult 7 päeva jooksul. Kui sümptomid on täielikult taandunud, tuleb ravi lõpetada.

Patsientide erirühmad

Neerufunktsiooni häire

Neerufunktsiooni häirega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2).

Maksafunktsiooni häire

Enne Omep Uno kapslite kasutamist peab maksafunktsiooni häirega patsient pidama nõu arstiga (vt lõik 5.2).

1/11

Eakad (> 65-aastased)

Annuse kohandamine eakatel ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Manustamisviis

Omep Uno kapsleid on soovitatav võtta hommikul ja neelata alla tervelt koos poole klaasi veega. Kapsleid ei tohi närida ega purustada.

Neelamisraskusega patsiendid

Patsiendid võivad avada kapsli ja neelata alla kapsli sisu koos poole klaasi veega või lahustada kapsli sisu kergelt happelises vedelikus, näiteks puuviljamahlas või õunapürees või gaseerimata vees. Patsientidele tuleb selgitada, et lahus tuleb kohe (või 30 minuti jooksul) sisse võtta. Lahust peab alati enne joomist segama ja loputama poole klaasi veega.

Teise võimalusena võib patsient avada kapsli, imeda selle sisu suhu ja neelata graanulid koos poole klaasi veega. Gastroresistentse kattega graanuleid ei tohi närida.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus omeprasooli, asendatud bensimidasoolide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Sarnaselt teistele prootonpumba inhibiitoritele, ei tohi omeprasooli kasutada koos nelfinaviiriga (vt lõik 4.5).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ükskõik milliste hoiatavate sümptomite (näiteks oluline seletamatu kehakaalu langus, korduv oksendamine, neelamishäire, veriokse või veriroe) ilmnemisel ning maohaavandi kahtlusel või olemasolul tuleb välistada pahaloomuline protsess, sest ravi võib sümptomeid leevendada ja diagnoosimist edasi lükata.

Atasanaviiri manustamine koos prootonpumba inhibiitoritega ei ole soovitatav (vt lõik 4.5). Kui atasanaviiri kombinatsiooni prootonpumba inhibiitoriga peetakse vältimatuks, on soovitatav patsiendi hoolikas kliiniline jälgimine (nt viirustase veres) ning suurendada atasanaviiri annust 400 milligrammini koos 100 mg ritonaviiriga; omeprasooli 20 mg annust ei tohi ületada.

Omeprasool on CYP2C19 inhibiitor. Omeprasoolravi alustamisel või lõpetamisel tuleb arvestada koostoimete võimalusega CYP2C19 vahendusel metaboliseeruvate ravimitega. Klopidogreeli ja omeprasooli vahel on täheldatud koostoimet (vt lõik 4.5). Selle koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada. Ettevaatusabinõuna tuleb vältida omeprasooli ja klopidogreeli samaaegset kasutamist.

Ravi prootonpumba inhibiitoritega võib vähesel määral suurendada riski haigestuda seedetrakti infektsioonidesse, mida põhjustavad nt Salmonella ja Campylobacter (vt lõik 5.1).

Naha subakuutne erütematoosne luupus

Prootonpumba inhibiitoreid seostatakse väga harva naha subakuutse erütematoosse luupuse juhtudega. Kahjustuste ilmnemisel, eelkõige päikese eest katmata nahapiirkondadel, ja kui kaasneb artralgia, peab patsient pöörduma viivitamata tervishoiutöötaja poole, kes peab kaaluma Omep Uno kasutamise katkestamist. Naha subakuutse erütematoosse luupuse teke pärast varasemat ravi prootonpumba inhibiitoritega võib suurendada naha subakuutse erütematoosse luupuse tekke riski teiste prootonpumba inhibiitorite kasutamisel.

2/11

Häired laboratoorsete uuringute tegemisel

Kromograniin A (CgA) suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid. Selle häire vältimiseks tuleb ravi Omep Unoga lõpetada vähemalt 5 päeva enne CgA määramist (vt lõik 5.1). Kui CgA ja gastriini sisaldus ei ole pärast esmast mõõtmist referentsvahemikku langenud, tuleb mõõtmist korrata 14 päeva pärast prootonpumba inhibiitoriga ravi lõpetamist.

Pikka aega kestnud retsidiveeruvate seedehäirete või kõrvetiste sümptomitega patsiendid peavad käima regulaarselt oma arsti juures. Eeskätt peavad üle 55-aastased patsiendid, kes võtavad iga päev käsimüügiravimeid seedehäirete või kõrvetiste tõttu, informeerima oma arsti või apteekrit.

Patsientidele tuleb soovitada arsti konsultatsiooni:

kui neil on varem esinenud maohaavand või tehtud mao-sooletrakti operatsioon;

kui nad saavad pidevat sümptomaatilist ravi seedehäirete või kõrvetiste tõttu 4 nädala jooksul või kauem;

kui neil on ikterus või raske maksahaigus;

kui nad on vanemad kui 55 aastat ning kaebused on alles tekkinud või kaebuste iseloom on hiljuti muutunud.

Patsiendid ei tohi võtta omeprasooli ennetava ravimina.

Omep Uno sisaldab sahharoosi.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoos-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seetõttu seda ravimit võtta.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Omeprasooli toimed teiste toimeainete farmakokineetikale

Toimeained, mille imendumine sõltub pH-st

Mao happesuse vähenemine ravi ajal omeprasooliga võib suurendada või vähendada mao pH-st sõltuva imendumisega toimeainete imendumist.

Nelfinaviir, atasanaviir

Nelfinaviiri ja atasanaviiri plasmakontsentratsioon väheneb manustamisel koos omeprasooliga.

Omeprasooli ja nelfinaviiri samaaegne manustamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Manustamisel koos omeprasooliga (40 mg üks kord ööpäevas) vähenes nelfinaviiri keskmine ekspositsioon ligikaudu 40% ning farmakoloogiliselt aktiivse metaboliidi M8 keskmine ekspositsioon vähenes ligikaudu 75...90%. Koostoimed võivad hõlmata ka CYP2C19 inhibeerimist.

Omeprasooli manustamine koos atasanaviiriga ei ole soovitatav (vt lõik 4.4). Omeprasooli (40 mg üks kord ööpäevas) ja atasanaviiri 300 mg / ritonaviiri 100 mg koosmanustamine tervetele vabatahtlikele vähendas atasanaviiri ekspositsiooni 75%. Atasanaviiri annuse suurendamine 400 milligrammini ei kompenseerinud omeprasooli mõju atasanaviiri ekspositsioonile. Omeprasooli (20 mg üks kord ööpäevas) ja atasanaviiri 400 mg / ritonaviiri 100 mg koosmanustamisel tervetele vabatahtlikele vähenes atasanaviiri ekspositsiooni ligikaudu 30% võrreldes atasanaviiri 300 mg / ritonaviiri 100 mg annustamisega üks kord ööpäevas.

Digoksiin

Omeprasooli (20 mg ööpäevas) ja digoksiini samaaegne manustamine tervetele vabatahtlikele suurendas digoksiini biosaadavust 10%. Digoksiini toksilisusest on teatatud harva. Siiski peab olema ettevaatlik

3/11

juhul, kui eakatele patsientidele manustatakse omeprasooli suures annuses. Sel juhul tuleb digoksiini taset monitoorida.

Klopidogreel

Tervetel vabatahtlikel läbi viidud uuringute tulemused on näidanud farmakokineetilist (FK)/ farmakodünaamilist (FD) koostoimet klopidogreeli (300 mg küllastusannus, seejärel 75 mg ööpäevas säilitusannusena) ja omeprasooli (80 mg suukaudselt ööpäevas) vahel, põhjustades klopidogreeli aktiivse metaboliidi ekspositsiooni vähenemist keskmiselt 46% ja vereliistakute agregatsiooni maksimaalse inhibeerimise (ADP-st tingitud) vähenemist keskmiselt 16%.

Vaatlusuuringutest ja kliinilistest uuringutest saadud andmed on sellise farmakokineetilise/farmakodünaamilise koostoime kliinilise tähtsuse osas tõsiste kardiovaskulaarsete tüsistuste korral vasturääkivad. Ettevaatusabinõuna tuleb omeprasooli ja klopidogreeli samaaegset manustamist vältida (vt lõik 4.4).

Teised toimeained

Posakonasooli, erlotiniibi, ketokonasooli ja itrakonasooli imendumine väheneb oluliselt ning seega võib kliiniline efektiivsus väheneda. Omeprasooli kooskasutamist posakonasooli ja erlotiniibiga tuleb vältida.

CYP2C19 poolt metaboliseeritavad toimeained

Omeprasool on peamine omeprasooli metaboliseeriva ensüümi CYP2C19 mõõdukas inhibiitor. Seega võib väheneda teiste, samuti CYP2C19 poolt metaboliseeritavate toimeainete metabolism ja suureneda nende süsteemne ekspositsioon. Sellised ravimid on näiteks R-varfariin ja teised K-vitamiini antagonistid, tsilostasool, diasepaam ja fenütoiin.

Tsilostasool

Kliinilises ristuuringus manustati 40 mg omeprasooli tervetele vabatahtlikele, mille tagajärjel suurenes tsilostasooli CMAX 18% ja AUC 26% ning ühe selle aktiivse metaboliidi CMAX 29% ning AUC 69% võrra.

Fenütoiin

Fenütoiini plasmakontsentratsiooni jälgimine on soovitatav kahe esimese nädala jooksul pärast ravi alustamist omeprasooliga ning kui fenütoiini annust kohandatakse, tuleb ravi lõpetamisel omeprasooliga jälgida fenütoiini taset ja annust uuesti kohandada.

Teadmata mehhanism

Sakvinaviir

Omeprasooli koosmanustamine sakvinaviiri/ritonaviiriga põhjustas sakvinaviiri plasmakontsentratsiooni suurenemise ligikaudu 70% võrra, mida HIV infektsiooniga patsiendid talusid hästi.

Takroliimus

On teatatud, et samaaegne manustamine koos omeprasooliga suurendab takroliimuse sisaldust seerumis. Takroliimuse kontsentratsioone ja neerufunktsiooni (kreatiniini kliirensit) tuleb tähelepanelikult jälgida ja vajadusel takroliimuse annust kohandada.

Metotreksaat

Mõnedel patsientidel on metotreksaadi ja prootonpumba inhibiitorite samaaegsel manustamisel teatatud metotreksaadi sisalduse suurenemisest. Metotreksaadi suurte annuste manustamisel tuleb kaaluda omeprasoolravi ajutist katkestamist.

Teiste toimeainete toimed omeprasooli farmakokineetikale

CYP2C19 ja/või CYP3A4 inhibiitorid

4/11

Et omeprasooli metaboliseerivad CYP2C19 ja CYP3A4, võivad toimeained, mis teadaolevalt inhibeerivad CYP2C19 või CYP3A4 (näiteks klaritromütsiin ja vorikonasool), põhjustada omeprasooli sisalduse suurenemist seerumis, vähendades omeprasooli metabolismi kiirust. Samaaegne ravi vorikonasooliga põhjustas omeprasooli ekspositsiooni suurenemise rohkem kui kaks korda. Et omeprasooli suured annused on hästi talutavad, ei ole omeprasooli annuse kohandamine tavaliselt vajalik. Siiski tuleb annuse kohandamist kaaluda raske maksakahjustusega patsientidel ja juhul, kui on näidustatud pikaajaline ravi.

CYP2C19 ja/või CYP3A4 indutseerijad

Toimeained, mis teadaolevalt indutseerivad CYP2C19 või CYP3A4 või mõlemat (nagu rifampitsiin ja naistepuna), võivad põhjustada omeprasooli sisalduse vähenemist seerumis, suurendades omeprasooli metabolismi kiirust.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kolme prospektiivse epidemioloogilise uuringu tulemused (enam kui 1000 eksponeeritud tulemust) ei näidanud omeprasooli kahjulikku toimet rasedusele ega loote/vastsündinu tervisele. Omeprasooli võib raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Omeprasool eritub rinnapiima, kuid raviannuses ei mõjuta see tõenäoliselt lapse tervist.

Fertiilsus

Puuduvad andmed omeprasooli mõju kohta inimese fertiilsusele. Loomkatsetes ei avaldanud ravi omeprasooliga fertiilsusele mingit mõju.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Omep Unol tõenäoliselt ei ole toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Tekkida võivad ravimi kõrvaltoimed, näiteks pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4.8). Kui nimetatud toimed tekivad, ei tohi patsient autot juhtida ega masinatega töötada.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed (1…10%-l patsientidest) on peavalu, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus ja iiveldus/oksendamine.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud või on nende esinemist kahtlustatud omeprasooli kliiniliste uuringute programmis ja ravimi turuletulekujärgselt. Ükski kõrvaltoimetest ei olnud annusest sõltuv. Allpool toodud kõrvaltoimed on esitatud esinemissageduse ja organsüsteemi klassi alusel. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass/

Kõrvaltoime

sagedus

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

 

Harv:

leukopeenia, trombotsütopeenia.

 

 

Väga harv:

agranulotsütoos, pantsütopeenia.

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

Harv:

ülitundlikkusreaktsioonid, nt palavik, angioödeem ja anafülaktiline

 

reaktsioon/šokk.

 

 

 

5/11

OMEP UNO_1479124_SPC_14791246x1

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv:

 

hüponatreemia.

 

 

 

Teadmata:

 

hüpomagneseemia. Raske hüpomagneseemia võib põhjustada

 

 

hüpokaltseemiat. Hüpomagneseemia võib olla seotud ka hüpokaleemiaga.

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

Aeg-ajalt

 

unetus.

 

 

 

Harv:

 

agiteeritus, segasus, depressioon.

 

 

 

Väga harv:

 

agressiivsus, hallutsinatsioonid.

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

Sage:

 

peavalu.

 

 

 

Aeg-ajalt

 

pearinglus, paresteesia, unisus.

 

 

 

Harv:

 

maitsetundlikkuse häired.

 

 

 

Silma kahjustused

 

 

 

Harv:

 

hägustunud nägemine.

 

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

 

Aeg-ajalt

 

peapööritus.

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

Harv:

 

bronhospasm.

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

Sage:

 

kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, iiveldus/oksendamine,

 

 

maopõhja näärmete polüübid (healoomulised).

Harv:

 

suukuivus, stomatiit, seedetrakti kandidiaas

 

 

 

Teadmata:

 

mikroskoopiline koliit.

 

 

Maksa ja sapiteede häired

 

 

Aeg-ajalt

 

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

 

 

 

Harv:

 

hepatiit koos ikterusega või ilma.

 

 

 

Väga harv:

 

maksapuudulikkus, entsefalopaatia juba olemasoleva maksahaigusega

 

 

patsientidel.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

Aeg-ajalt

 

dermatiit, kihelus, lööve, urtikaaria.

 

 

 

Harv:

 

alopeetsia, valgustundlikkus.

 

 

 

Väga harv:

 

multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne

 

 

nekrolüüs (TEN).

 

 

 

Teadmata:

 

naha subakuutne erütematoosne luupus (vt lõik 4.4).

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

 

Harv:

 

artralgia, müalgia.

 

 

 

Väga harv:

 

lihasnõrkus.

 

 

Neerude ja kuseteede häired

 

 

Harv:

 

interstitsiaalne nefriit.

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

 

 

Väga harv:

 

günekomastia.

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Aeg-ajalt

 

halb enesetunne, perifeerne turse.

 

 

 

Harv:

 

suurenenud higistamine.

 

 

 

 

 

6/11

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Teave omeprasooli üleannustamise sümptomite kohta inimesel on piiratud. Kirjanduses on kirjeldatud annuseid kuni 560 mg ja teatatud on harvadest juhtudest, kus ühekordne suukaudne annus on olnud kuni 2400 mg (120 korda soovituslikust kliinilisest annusest suurem annus). Sümptomitena on kirjeldatud iiveldust, oksendamist, pearinglust, kõhuvalu, kõhulahtisust ja peavalu. Üksikjuhtudel on esinenud ka apaatiat, depressiooni ja segasusseisundit.

Omeprasooli üleannustamisega seotud sümptomid on olnud mööduvad ja tõsiseid tagajärgi kirjeldatud ei ole. Suurte annuste korral ei muutunud ka eliminatsioonikiirus (esmase järgu kineetika). Vajadusel rakendatakse sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: prootonpumba inhibiitorid, ATC-kood: A02BC01

Toimemehhanism

Omeprasool on kahe enantiomeeri ratseemiline segu, mis vähendab maohappe sekretsiooni väga kindla toimemehhanismi kaudu. Omeprasool on parietaalraku happepumba spetsiifiline inhibiitor. Toime on kiire ja ravim tagab pöörduva maohappe sekretsiooni pärssimise üks kord ööpäevas manustamise korral.

Omeprasool on nõrk alus, mis kontsentreeritakse ja konverteeritakse aktiivsesse vormi parietaalraku intratsellulaarsete kanalikeste happelises keskkonnas, kus ravim inhibeerib ensüümi H+K+-ATPaasi ehk happepumpa. See maohappe tootmise viimast etappi mõjustav toime on annusest sõltuv ja tagab nii basaalse happesekretsiooni kui ka stimuleeritud happesekretsiooni efektiivse inhibeerimise olenemata stiimulist.

Farmakodünaamilised toimed

Kõik farmakodünaamilised toimed on seletatavad omeprasooli toimega happesekretsioonile.

Toime maohappe sekretsioonile

Omeprasooli suukaudne manustamine üks kord ööpäevas tagab kiire ja püsiva päevase ning öise maohappe sekretsiooni inhibeerimise, kusjuures maksimaalne ravitoime saavutatakse 4-päevase ravi järel. 20 mg omeprasooli toimel saavutatakse kaksteistsõrmikuhaavandiga patsientidel keskmiselt 80%-line mao happesuse vähenemine 24 tunniks, kusjuures 24 tundi pärast annustamist on pentagastriini poolt stimuleeritud maksimaalne happesekretsiooni vähenemine keskmiselt ligikaudu 70%.

Kaksteistsõrmikuhaavandiga patsientidel säilitab 20 mg omeprasooli suukaudne manustamine maosisese pH ≥ 3 keskmiselt 17 tunniks 24-tunnisest perioodist.

Happesekretsiooni ja mao happesuse vähenemise tulemusena vähendab/normaliseerib omeprasool annusest sõltuvalt söögitoru happeekspositsiooni gastrointestinaalse reflukshaigusega patsientidel. Happesekretsiooni pärssimine on seotud omeprasooli plasmakontsentratsiooni-aja kõvera aluse pindalaga (AUC), kuid mitte tegeliku plasmakontsentratsiooniga konkreetsel ajahetkel.

7/11

Ravi ajal omeprasooliga ei ole tahhüfülaksiat kirjeldatud.

Muud happe inhibeerimisega seotud toimed

Pikaajalise ravi korral on mõnevõrra sagedamini kirjeldatud mao glandulaarseid tsüste. Need muutused on happesekretsiooni märkimisväärse inhibeerimise füsioloogiliseks tagajärjeks, tsüstid on healoomulised ja näivad olevat pöörduvad.

Maohappesuse vähendamine prootonpumba inhibiitorite või muude vahenditega põhjustab seedetraktis normaalselt elunevate bakterite hulga suurenemist maos. Ravi mao happesust vähendavate ravimitega võib vähesel määral suurendada riski haigestuda seedetrakti infektsioonidesse, mida põhjustavad nt

Salmonella ja Campylobacter.

Antisekretoorsete ravimitega ravi ajal suureneb seerumi gastriinisisaldus vastusena happesekretsiooni vähenemisele. Ka CgA sisaldus suureneb maohappesuse vähenemise tagajärjel. CgA suurenenud sisaldus võib mõjutada neuroendokriinkasvajate uuringuid. Olemasolevad avaldatud tõendid näitavad, et prootonpumba inhibiitorite manustamine tuleb lõpetada 5 päeva kuni 2 nädalat enne CgA mõõtmist. See võimaldab PPI-ravi järel suurenenud CgA sisaldusel langeda referentsvahemikku.

Mõnedel patsientidel (nii lastel kui ka täiskasvanutel) on pikaajalise omeprasoolravi ajal täheldatud enterokromafiinsete rakkude arvu suurenemist, mis võib olla seotud seerumi gastriinisisalduse suurenemisega. Seda ei peeta kliiniliselt oluliseks.

Nagu teiste hapet blokeerivate ravimite puhul, võib ka omeprasool vähendada B-vitamiini (tsüanokobalamiin) imendumist hüpo- või aklorhüüdria tõttu. Seda tuleb arvestada pikaajalist ravi saavatel patsientidel, kellel organismi varud on vähenenud või kellel on riskitegurid B-vitamiini imendumise vähenemiseks.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Omeprasool ja omeprasoolmagneesium on happetundlikud ja seetõttu manustatakse neid suu kaudu maohappekindlate graanulitena kapslites. Omeprasooli imendumine on kiire, maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 1…2 tunniga pärast manustamist. Omeprasooli imendumine toimub peensooles ja kestab tavaliselt 3…6 tundi.. Toiduga koosmanustamine ei mõjuta biosaadavust. Omeprasooli ühekordse suukaudse annuse süsteemne saadavus (biosaadavus) on ligikaudu 40%. Korduva üks kord ööpäevas manustamise järgselt suureneb biosaadavus ligikaudu 60%-ni.

Jaotumine

Tervetel inimestel on omeprasooli jaotusruumala ligikaudu 0,3 l/kg kehakaalu kohta. Omeprasool seondub 97% ulatuses plasmavalkudega.

Biotransformatsioon

Omeprasool metaboliseeritakse täielikult tsütokroom P450 süsteemi (CYP) vahendusel. Suurem osa selle metabolismist sõltub polümorfselt ekspresseeritud CYP2C19-st, mis vastutab plasmas leiduva peamise metaboliidi hüdroksüomeprasooli tekkimise eest. Ülejäänud osa sõltub teisest spetsiifilisest isovormist, CYP3A4-st, mis vastutab omeprasoolsulfooni tekkimise eest. Et omeprasoolil on suur afiinsus CYP2C19 suhtes, võib esineda konkureerivat inhibeerimist ja metaboolseid koostoimeid teiste CYP2C19 substraatidega. Kuid tulenevalt väikesest afiinsusest CYP3A4 suhtes ei ole omeprasoolil potentsiaali teiste CYP3A4 substraatide metabolismi inhibeerimiseks. Peale selle puudub omeprasoolil inhibeeriv toime peamistele CYP ensüümidele.

Ligikaudu 3%-l valgenahalistest ja ligikaudu 15…20%-l Aasia rassi esindajatest puudub funktsionaalne CYP2C19 ensüüm ning neid nimetatakse aeglasteks metaboliseerijateks. Nendel isikutel katalüüsib

8/11

omeprasooli metabolismi tõenäoliselt peamiselt CYP3A4. Pärast korduvat 20 mg omeprasooli manustamist üks kord ööpäevas oli aeglastel metaboliseerijatel keskmine AUC 5...10 korda suurem kui neil, kellel oli olemas talitlev CYP2C19 ensüüm (kiired metaboliseerijad). Ka keskmised maksimaalsed plasmakontsentratsioonid olid 3…5 korda suuremad. Nendel leidudel ei ole omeprasooli annustamise seisukohalt tähtsust.

Eritumine

Omeprasooli eliminatsiooni poolväärtusaeg plasmas on tavaliselt alla ühe tunni nii pärast ühekordset kui ka korduvat suukaudset annustamist üks kord ööpäevas. Omeprasool elimineeritakse plasmast annustamiste vahel täielikult ja üks kord ööpäevas annustamise korral ei ole kuhjumist täheldatud. Ligikaudu 80% omeprasooli suukaudsest annusest eritatakse metaboliitidena uriiniga, ülejäänud roojaga, peamiselt sapisekretsiooni vahendusel.

Omeprasooli AUC suureneb korduva manustamise korral. Suurenemine sõltub annusest ning pärast korduvat manustamist muutub annuse ja AUC suhe mittelineaarseks. Selle ajast ja annusest sõltuvuse põhjuseks on presüsteemse metabolismi ning süsteemse kliirensi vähenemine, mida tõenäoliselt põhjustab CYP2C19 ensüümi inhibeerimine omeprasooli ja/või selle metaboliitide (st sulfooni) poolt.

Ühelgi metaboliidil ei ole leitud mingit toimet maohappe sekretsioonile.

Patsientide erirühmad

Maksafunktsiooni häire

Maksafunktsiooni häirega patsientidel on omeprasooli metabolism häiritud ja põhjustab AUC suurenemise. Omeprasooli üks kord ööpäevas manustamise korral ei ole täheldatud kalduvust kuhjumiseks.

Neerufunktsiooni häire

Omeprasooli farmakokineetika, sealhulgas süsteemne biosaadavus ja eliminatsiooni kiirus, ei muutu vähenenud neerufunktsiooniga patsientidel.

Eakad

Omeprasooli metabolismi kiirus on eakatel patsientidel (vanuses 75…79 aastat) veidi vähenenud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Elukestvates uuringutes omeprasooliga ravitud rottidel on täheldatud mao enterokromatiinsete (ECL) rakkude hüperplaasiat ja kartsinoide. Need muutused on happe pärssimisest põhjustatud püsiva hüpergastrineemia tulemus. Sarnaseid leide on täheldatud pärast ravi H-retseptori antagonistide ja teiste prootonpumba inhibiitoritega ning pärast osalist fundektoomiat. Seega ei ole neid muutusi põhjustanud ühegi eraldi toimeaine otsene toime.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kapsli sisu:

suhkrugraanulid (sahharoos ja maisitärklis), hüpromelloos,

naatriumlaurüülsulfaat, raske magneesiumoksiid, povidoon K25,

talk,

9/11

metakrüülhappe kopolümeeri tüüp C 30% vesidispersioon, trietüültsitraat.

Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid E171.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

Pärast pakendi avamist HDPE pudelis: 100 päeva

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium//alumiinium blisterpakend.

Valge HDPE-st tabletipurk polüpropüleenist keeratava lapsekindla korgiga või võltsimiskindla sulguriga ning (integreeritud) kuivatusainega

Pakendi suurused:

Blister: 7 ja 14 gastroresistentset kõvakapslit.

Tabletipurk: 7, 10 ja 14 gastroresistentset kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Sanoz d.d.

Verovskova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Omep Uno 20 mg: 779812

10/11

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.03.2012

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.02.2017

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2017

11/11