Ospamox

Ravimi Nimetus: Ospamox Ravimi Nimetus: Ospamox

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE
Ospamox, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Ospamox, 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Amoksitsilliin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Ospamox ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Ospamox tablettide võtmist
3.
Kuidas Ospamox tablette võtta
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas Ospamox tablette säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON OSPAMOX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ospamox tablettide toimeaine amoksitsilliin on tugevatoimeline laia toimespektriga penitsilliinrühma
antibiootikum. Sarnaselt teiste penitsilliinidega pärsib amoksitsilliin mikroobiraku seina sünteesi.
Amoksitsilliini toime saabub väga kiiresti.

Milleks Ospamox tablette kasutatakse?

Ospamox tablette kasutatakse amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud
infektsioonide raviks.
Ospamox 500 mg tablette kasutatakse näiteks kõrvapõletiku, nina kõrvalurgete põletiku, kroonilise
bronhiidi ägenemise ja kuseteede infektsioonide korral.
Nii Ospamox 500 mg kui 1000 mg tablette kasutatakse südame sisekestapõletiku vältimiseks ning
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandi ravis.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE OSPAMOX TABLETTIDE VÕTMIST

Ärge võtke Ospamox tablette:

-
Kui te olete ülitundlik (allergiline) amoksitsilliini, teiste penitsilliinrühma antibiootikumide või
Ospamox tablettide mõne koostisosa suhtes.
-
Kui teil on diagnoositud infektsioosne mononukleoos (teatud viiruslik nakkushaigus) või
lümfoleukeemia (lümfoidkoe teatud kasvaja). Sellisel juhul esineb teil amoksitsilliini
kasutamisel suurem oht nahareaktsioonide tekkeks.
-
Kui te põete mõnda kõhulahtisuse või oksendamisega kulgevat haigust. Sellisel juhul ei pruugi
teil toimeainet piisavalt seedetraktist imenduda.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ospamox:

- Kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone tsefalosporiinrühma antibiootikumide suhtes.
Tsefalosporiinide ja penitsilliinide vahel võib esineda ristuvat allergiat.
1
- Kui teil esineb kalduvus allergiliste reaktsioonide tekkeks, teil on bronhiaalastma või
heinapalavik.

Kui teil tekib ravi ajal Ospamox tablettidega mistahes allergiline reaktsioon, võtke kindlasti ühendust
oma arstiga.

Ospamox-ravi ajal jooge kindlasti piisavalt vedelikku.

Kui teil tekib ravi ajal Ospamox tablettidega raske ja püsiv kõhulahtisus, katkestage tablettide võtmine
ja võtke koheselt ühendust oma arstiga - tegemist võib olla antibiootikumi kasutamisest tingitud
soolepõletiku pseudomembranoosse koliidiga.

Harva võib esineda mööduvat hammaste värvuse muutust. Seda saab ennetada hammaste regulaarse
suuhügieeni hoidmisega (hammaste regulaarne harjamine).

Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kuna amoksitsilliin toimib ainult paljunevatesse mikroorganismidesse, ei tohi seda kombineerida
bakterite paljunemist pärssivate antibiootikumidega (nt tetratsükliinid, klooramfenikool).
Allopurinooli samaaegsel kasutamisel on suurenenud oht nahareaktsioonide tekkeks.
Probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendab amoksitsilliini eritumist neerude kaudu.
Harva võib amoksitsilliin vähendada suukaudsete rasestumisvastaste ravimite toimet.
Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.
Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi
kontsentratsiooni veres.

Ospamox tablettide võtmine koos toidu ja joogiga:
Ospamox tablette võib võtta sõltumata söögiaegadest, kuid kindlasti koos rohke vedelikuga.

Rasedus:
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Kuigi amoksitsilliinil ei ole loomkatsetes loodet kahjustavat toimet täheldatud, kasutatakse Ospamox
tablette raseduse ajal ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Imetamine:
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Kuna amoksitsilliin imendub rinnapiima, ei tohiks ravi ajal last rinnaga toita.


3.
KUIDAS OSPAMOX TABLETTE VÕTTA

Võtke Ospamox tablette alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
arsti või apteekriga.

Tavaline amoksitsilliini suukaudne annus täiskasvanutel on 250...500 mg kolm korda ööpäevas.
Lastel kasutatakse suukaudselt annust 40...60 mg/kg ööpäevas, 3 võrdseks annuseks jagatuna.
Kehakaalule tuginedes väljaarvutatud laste annus ei tohi ületada maksimaalset annust täiskasvanutel.

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandi ravis kasutatakse
amoksitsilliini kombinatsioonis teiste ravimitega, tavaliselt annuses 1000 mg kaks korda ööpäevas, 7
päeva jooksul.

Südame sisekestapõletiku vältimiseks kasutatavad annused on suuremad. Annused määrab alati arst.

2
Neerupuudulikkuse korral võib arst teile tavalisest väiksema annuse määrata või pikendada ravimi
manustamiskordade vahelist intervalli.

Neelake tabletid alla koos rohke vedelikuga. Tablette tuleb võtta regulaarsete ajavahemike järel.

Ravikuuri pikkuse määrab arst. Isegi siis, kui te tunnete ennast hästi juba mõne ravipäeva möödumisel,
tuleb ravimit manustada kogu arsti poolt määratud aja jooksul. Kui te lõpetate ravimi kasutamise liiga
vara, võib haigus taastuda.

Kui teil on tunne, et Ospamox tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.

Kui te võtate Ospamox tablette rohkem kui ette nähtud:

Ärge võtke arsti määratust suuremaid annuseid!
Väga suure annuse amoksitsilliini sissevõtmine võib krampe esile kutsuda.
Üleannustamise kahtlusel pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate Ospamox tablette võtta:

Antibiootikume tuleb võtta regulaarselt, kindlate ajavahemike järel. Kui teil jääb mõni annus vahele,
siis võtke see nii kiiresti kui võimalik. Seejärel minge edasi oma tavapärase manustamisskeemiga.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi Ospamox kasutamise lõpetamist:
Kui te lõpetate ravimi kasutamise liiga vara, võib haigus taastuda. Ravikuuri piikuse määrab arst,
pidage tema juhistest kinni.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ospamox kõrvaltoimeid põhjustada, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on valdavalt harvad ja ajutise iseloomuga, peamiselt on kõrvaltoimed seotud
seedetraktiga (iiveldus, seedehäired, isutus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, limaskestade
põletik, keele värvuse muutus). Harva võib esineda mööduvat hammaste värvuse muutust.
Parema imendumise tõttu esineb amoksitsilliinil kõrvaltoimeid vähem kui ampitsilliinil.

Raske ja püsiva kõhulahtisuse tekkimisel tuleb ravimi kasutamine katkestada ning arstiga ühendust
võtta, kuna tegemist võib olla antibiootikumi kasutamisest tingitud soolepõletiku
pseudomembranoosse koliidiga.

Harva esineb ülitundlikkusreaktsioone, näiteks nõgestõbe, palavikku, liigesvalu, nahalöövet,
ketendavat nahapõletikku, huulte, näo- ja kaelapiirkonna turset ning muutusi verepildis
(trombotsütopeenia, agranulotsütoos, leukopeenia, eosinofiilia), maitsetundlikkuse häireid, suukuivust
ja veresoonepõletikku. Need kõrvaltoimed on üldiselt kerge kuluga ja mööduvad paari päevaga.

Sarnaselt kõigile penitsiliinidele, võib Ospamox"i kasutamisel väga harva esineda ka raskeid
ülitundlikkusreaktsioone.

Üksikutel juhtudel on kirjeldatud ka ketendavat nahapõletikku ja nahalöövet. Sarnaselt teistele
penitsilliinidele võib esineda peavalu, väsimust, keelepõletikku, suupõletikku, palavikku, liigesvalu,
huulte, näo- ja kaelapiirkonna turset ja interstitsiaalset nefriiti (neerupõletikku).

3
Sarnaselt teistele penitsiliinidele on suurte annuste kasutamisel epilepsia- ja/või meningiidihaigetel
ning kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel suurenenud oht närvisüsteemi kõrvaltoimete
(krampide) tekkeks.

Harva on täheldatud teatud maksaensüümide kerget ja ajutist aktiivsuse tõusu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


5.
KUIDAS OSPAMOX TABLETTE SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis.
Ärge kasutage Ospamox tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab
kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Ospamox sisaldab

-
Toimeaine on amoksitsilliin. Üks tablett sisaldab 500 mg või 1000 mg amoksitsilliini
(trihüdraadina).

-
Abiained on magneesiumstearaat, povidoon, karboksümetüültärklis, mikrokristalne tselluloos,
talk, titaandioksiid (E171) ja hüdroksüpropüülmetüültselluloos.

Kuidas Ospamox välja näeb ja pakendi sisu

Igas karbis on 10, 12 või 100 tabletti.
Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.
Valge kuni kreemika värvusega, piklikud tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.

Müügiloa hoidja ja tootja

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: +372 6652 400


Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2009

4


1. RAVIMPREPARAADI
NIMETUS

Ospamox, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg amoksitsilliini (trihüdraadina).
INN. Amoxicillinum
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1


3.
RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge kuni kreemika värvusega, piklikud tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Amoksitsilliinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid: otiit, sinusiit, kroonilise
bronhiidi ägenemine, kuseteede infektsioon, endokardiidi profülaktika.
Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.
Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke juhiseid.

Kliiniliselt oluline toimespekter:
Enterococcus (välja arvatud vankomütsiinresistentne Enterococcus),
Escherichia coli (esineb resistentseid tüvesid), Haemophilus influenzae (esineb resistentseid tüvesid),
Listeria, Proteus mirabilis (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (välja arvatud
penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Amoksitsilliini tavaline suukaudne annus on 250...500 mg kolm korda ööpäevas.
Lastel kasutatakse suukaudselt annust 40...60 mg/kg ööpäevas jagatuna 3 võrdseks annuseks.

Kehakaalule tuginedes väljaarvutatud laste annus ei tohi ületada maksimaalset annust täiskasvanutel.

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi:
1000 mg 2 korda päevas 7 päeva koos omeprasooli ja klaritromütsiiniga või ranitidiinvismuttsitraadi ja
klaritromütsiiniga.

Endokardiidi (südame sisekestapõletiku) profülaktika hammaste väljatõmbamise korral südameklapi
proteesiga patsiendil.
Täiskasvanutele 3000 mg amoksitsilliini üks tund enne hamba eemaldamist.
Seejärel 6 tunni pärast 1500 mg. Lastele 50 mg/kg, seejärel 6 tunni pärast 25 mg/kg, kuid täiskasvanu
annust ei tohi ületada. Arvestades laste kehakaaluga, on sobivamad väiksema toimeaine sisaldusega
amoksitsilliini preparaadid.

Manustamisviis

Ravimit võetakse sõltumata söögiaegadest koos rohke vedelikuga.

Annustamine neerupuudulikkusega patsientidel

Märkimisväärse neerupuudulikkuse korral ja/või juhul, kui kreatiniini kontsentratsioon vereplasmas ületab
4 mg (kreatiniini kliirens <30 ml/min), samuti enneaegsetel lastel ja vastsündinutel peab annust või
manustamisintervalli korrigeerima vastavalt renaalse eliminatsiooni kiirusele. Kui kreatiniini kliirens on
15...40 ml/min, tuleb amoksitsilliini manustada 12-tunniste intervallide järel.

4.3 Vastunäidustused

Teadaolev ja oletatav ülitundlikkus penitsilliini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Tuleb arvestada
ristuva allergia võimalusega tsefalosporiinidele ülitundlikel haigetel.

Amoksitsilliin-ravist tuleb hoiduda infektsioosse mononukleoosi ja lümfoleukeemiaga patsientidel, kuna
neil esineb suurem oht kõrvaltoimete (eksanteemi) tekkeks.

Suukaudne amoksitsilliin ei ole näidustatud püsiva kõhulahtisuse või oksendamisega kulgevate raskete
seedetraktihaiguste raviks, kuna ravimi imendumine võib vähenenud olla.

Antibiootikume ei kasutata mittebakteriaalsete infektsioonide raviks.
Ettevaatlik tuleb olla allergilise diateesi, bronhiaalastma või heinapalavikuga patsientide ravimisel.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendid peavad olema teadlikud allergiliste reaktsioonide tekkevõimalusest ning vajadusest nendest
arstile teatada.
Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb amoksitsilliini kasutamine katkestada ning rakendada standardset
ravi adrenaliini, antihistamiinikumide ja kortikosteroididega. Makulopapuloosse lööbe tekkimisel võib
ravi jätkata ainult juhtudel, mil amoksitsilliini kasutamine on möödapääsmatu ning patsienti jälgitakse
hoolikalt.

Ravi ajal peab patsient tarbima piisavalt vedelikku ning tagada tuleb piisav diurees.

Suurte annuste pikaajalisel manustamisel on soovitatav jälgida maksafunktsiooni; eelneva neerukahjustuse
olemasolul või nahareaktsioonide korral tuleb teha uriinianalüüs ja määrata neerufunktsiooni näitajad.

Raske neerupuudulikkuse korral võib amoksitsilliin vähendada samaaegselt parenteraalselt manustatava
aminoglükosiidi antimikroobset toimet.

Soovitatav on jälgida verenäitajaid, et avastada võimalikke antikehadega seotud reaktsioone
vereloomesüsteemis ning eriti hemolüütilise aneemia kujunemist.

Pikaajalisel kasutamisel on oht resistentsete mikroorganismide ja seente vohanguks. Sekundaarse
infektsiooni tekkimisel tuleb kasutusele võtta kohased ravivõtted.

Raske ja püsiva kõhulahtisuse esinemisel tuleb arvestada antibiootikumi kasutamisest tingitud
pseudomembranoosse koliidi võimalusega (sümptomid: verekiududega limane vesivedel väljaheide, tuim
difuusne kuni koolikutaoline kõhuvalu, palavik ja harva tenesmid). See võib olla eluohtlik.
Pseudomembranoosse koliidi tekkimisel tuleb Ospamox tablettide kasutamine viivitamatult lõpetada ning
määrata tekitaja-spetsiifiline ravi. Vastunäidustatud on ravimid, mis inhibeerivad soole peristaltikat.

Hammaste emaili vävi muutust saab ennetada hammaste regulaarse suuhügieeni hoidmisega (hammaste
regulaarne harjamine).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide tekkeohtu. Selle koostoime
põhjus on seni veel ebaselge.

Kuna penitsilliinid, sealhulgas ka amoksitsilliin, toimivad ainult paljunevatesse mikroorganismidesse, ei
tohi neid kombineerida bakteriostaatiliste antibiootikumidega (nt tetratsükliinid ja klooramfenikool).
Teiste bakteritsiidsete antibiootikumidega (tsefalosporiinid ja aminoglükosiidid) võib amoksitsilliini
kombineerida vastavalt antibiogrammi tulemustele.

Probenetsiidi (0,5 g 4 korda päevas suu kaudu, NB! alla 2-aastastele lastele vastunäidustatud) samaaegne
kasutamine põhjustab ravimi renaalse eliminatsiooni vähenemise tõttu kõrgemaid ja püsivamaid
kontsentratsioone vereplasmas. Selle koostoime abil on võimalik toimeaega pikendada. Teisalt võib
probenetsiid vähendada amoksitsilliini difusiooni ja kudedesse jaotumist.

Amoksitsilliin võib kahjustada suukaudsete kontratseptiivide ovulatsiooni inhibeerivat toimet, kuid selle
toime tekkemehhanism ei ole selge. Eeskätt puudutab see madala östrogeenisisaldusega preparaate
(<30...50 µg etinüülöstradiooli) ning esineb valdavalt juhtudel, kui kontratseptiivi võetakse
ebaregulaarselt või amoksitsilliini kõrvaltoimena on tekkinud kõhulahtisus.

Diureetikumid kiirendavad amoksitsilliini eritumist organismist, mis vähendab ravimi kontsentratsiooni
veres.

Samaaegsel antatsiidide kasutamisel väheneb amoksitsilliini imendumine.

Mitteensümaatilistel meetoditel määratud uriini suhkrusisalduse näitajad võivad olla valepositiivsed.

Urobilinogeeni testid võivad olla häiritud.

4.6 Rasedus ja imetamine

Kuigi loomkatsetes ei ole embrüotoksilisi, teratogeenseid või mutageenseid toimeid täheldatud, võib
Ospamox"i raseduse ajal kasutada ainult ettevaatusega pärast põhjalikku riski/kasu suhte hindamist.
Loote plasmakontsentratsioonid ulatuvad 25...30%-ni emal esinevast. Ravim kuhjub lootevees.

Amoksitsilliin eritub rinnapiima, seetõttu ei tohiks ravi ajal lapsi rinnaga toita.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on valdavalt harvad ja ajutise iseloomuga, peamiselt on kõrvaltoimed seotud seedetraktiga
(iiveldus, seedehäired, isutus, oksendamine, meteorism, kõhulahtisus, mukosiit, keele värvuse muutus).
Parema imendumise tõttu esineb amoksitsilliinil kõrvaltoimeid vähem kui ampitsilliinil. Kui kõhulahtisus
tekib ravi ajal, tuleb mõelda pseudomembranoosse koliidi võimalusele (vt lõiku 4.4).
Harva võib esineda mööduvat hammaste värvuse muutust.

Harva esineb ülitundlikkusreaktsioone, näiteks urtikaariat, palavikku, liigesvalu, erythema multiforme,
eksfoliatiivset dermatiiti, angioneurootilist ödeemi ning muutusi verepildis (trombotsütopeenia,
agranulotsütoos, leukopeenia, eosinofiilia), maitsetundlikkuse häireid, suukuivust ja vaskuliiti. Need
kõrvaltoimed on üldiselt kerge kuluga ja mööduvad paari päevaga.

Sarnaselt kõigile penitsiliinidele, võib Ospamox"i kasutamisel väga harva esineda ka raskeid
ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktiline shokk, Lyell"i sündroom, Stevens-Johnsoni sündroom).

Üksikutel juhtudel on kirjeldatud ka eksfoliatiivset dermatiiti ja erythema multiforme"t. Sarnaselt teistele
penitsilliinidele võib esineda peavalu, väsimust, glossiiti, stomatiiti, palavikku, liigesvalu angioneurootilist
ödeemi ja interstitsiaalset nefriiti.

Sarnaselt teistele penitsiliinidele on kõrgete plasmakontsentratsioonide juures suurenenud oht
neurotoksilise toime kujunemiseks epilepsia- ja/või meningiidihaigetel ning kahjustatud neerufunktsiooni
korral (võib provotseerida krampe).

Harva on täheldatud vereseerumi transaminaaside kerget ja mööduvat (ALT ja AST) aktiivsuse tõusu.

4.9 Üleannustamine

Väga suurte annuste manustamisel (sh parenteraalsel manustamisel neerupuudulikkusega haigetele) on
kõigi penitsilliinide korral suurenenud oht (epileptiliste) krampide tekkeks. Krampide tekkimisel
manustatakse diasepaami. Soovitatud annustes kasutamisel on penitsilliinid praktiliselt mitte-toksilised.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused


Amoksitsitsilliin on laia toimespektriga bakteritsiidne penitsilliin. Ta on väga tõhusa toimega, kiire toime
algusega ja laia toimespektriga penitsilliini-rea antibiootikum. Sarnaselt teistele penitsilliinidele on
amoksitsilliini toimemehhanismi aluseks rakuseina sünteesi inhibeerimine.


5.2 Farmakokineetilised omadused

Toit amoksitsilliini imendumist ei mõjuta. Peaaegu kogu annus imendub peensoolest. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon kujuneb 1...2 tundi peale suukaudset manustamist. Amoksitsilliin difundeerub
hästi kudedesse ja kehavedelikesse, sealhulgas ka rögasse ja mädasesse bronhisekreeti. Normaalse
maksafunktsiooni korral saavutab amoksitsiliin kõrge kontsentratsiooni ka sapis. Amoksitsilliini
poolväärtusaeg on ligikaudu 1...2 tundi (peamiselt eritub ta neerude kaudu). Üle poole raviannusest
eritatakse neerude kaudu terapeutiliselt aktiivse ravimina.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ühekordse manustamise toksilisus:
LD50 rottidel (intraperitoneaalsel manustamisel) on 2870 mg/kg kehakaalu kohta ja hiirel
(intraperitoneaalsel manustamisel) 3590 mg/kg kehakaalu kohta. Ägeda toksilisuse potentsiaal on seega
madal.
Korduva manustamise toksilisus:
Pikaaegsel suukaudsel manustamisel annustes kuni 4000 mg/kg kehakaalu kohta ei esinenud negatiivset
toimet kaaluiibele, hematoloogilistele, biokeemilistele ja histopatoloogilistele näitajatele.
Reproduktiivtoksilisus:
Tiinetel latentses vitamiinipuuduses loomadel ei avaldanud amoksitsilliini toksilisi toimeid
emasloomadele, loodetele ega 4-nädala vanustele poegadele. Toimed reproduktiivfunktsioonile avaldusid
alles suukaudsete annuste 162 g/kg kasutamisel (rottidel veel suuremate annuste juures).


6.
FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat, povidoon, karboksümetüültärklis, mikrokristalne tselluloos, talk, titaandioksiid
(E171), hüdroksüpropüülmetüültselluloos.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

4 aastat..

6.4 Säilitamise
eritingimused


Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis.

6.5 Pakendi
iseloomustus
ja
sisu

10 või 12 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria


8. MÜÜGILOA
NUMBER

234698


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV


11.12.1998/17.04.2009


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2009