Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Mydriacyl - Pakendi Infoleht

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

MYDRIACYL, 0.5%, silmatilgad, lahus
Tropikamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on MYDRIACYL 0,5% ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne MYDRIACYL 0,5%"i kasutamist
3. Kuidas MYDRIACYL 0,5%"i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas MYDRIACYL 0,5%"i säilitada
6. Lisainfo1. MIS RAVIM ON MYDRIACYL 0,5% JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

MYDRIACYL 0.5% kasutatakse silma uuringutes pupilli (silmaava) laiendamiseks ja
akommodatsiooni paralüüsiks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE MYDRIACYL 0,5%"i KASUTAMIST

Ärge kasutage MYDRIACYL 0,5%"i :
- kui Teil on kõrgenenud silmasisene rõhk (glaukoom või soodumus sellele).
- kui Te olete ülitundlik (allergiline) tropikamiidile või mõne MYDRIACYL 0,5%"i koostisosa
suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga MYDRIACYL 0,5%:

MYDRIACYL 0,5% on ainult lokaalseks kasutamiseks ­ mitte süstida!

MYDRIACYL 0,5% võib põhjustada kesknärvisüsteemi häireid, mis võivad olla kahjulikud
väikelastele.
Tuleb meeles pidada, et psühhootilised reaktsioonid ja käitumishäired võivad tekkida ülitundlikkusest
antikolinergiliste ainete suhtes.
Ettevaatlik peab olema müdriaatikumide ja tsüklopleegikumide manustamisel eakatele ja kõrgenenud
silmasisese rõhuga patsientidele.
Eeskambri nurga sulgumisele järgneva glaukoomihoo vältimiseks, peab arst enne ravimi kasutamist
määrama eeskambri nurga sügavuse. Ettevaatlikult tuleb kasutada antikolinergilisi aineid
prostatismiga patsientidel. Ühekordsel kasutamisel on probleemi tekkimise tõenäosus väga väike.
Süsteemse imendumise vähendamiseks on soovitatav sulgeda tilgutamise järgselt sõrmega 2...3
minutiks pisarakanalid ninapoolses nurgas.
Osa patsiente võivad muutuda väga valgustundlikeks. Pupilli laienemise ajal peab silmi kaitsma liiga
ereda valguse eest.
Ärge puudutage pudeli tilgutit. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast kasutamist. Ravim on
kasutuskõlblik ühe kuu jooksul pärast esimest avamist. Kontrollige kasutamistähtaega.

Kasutades MYDRIACYL 0,5%"i koos toidu ja joogiga:
Ei ole kohaldatav.

Rasedus:

Rasedatel tuleb ravimi kasutamisega olla ettevaatlik.
Puuduvad täpsed andmed kõrvaltoimete kohta lootele.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine:
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Kuni nägemise selginemiseni pole autojuhtimine või masinatega töötamine lubatud.

Oluline teave MYDRACYL 0,5%i ühe koostisaine kohta:
Ei ole kohaldatav.


3. KUIDAS KASUTADA MYDRIACYL 0,5%"i

Silmapõhja vaatlus: 1...2 tilka 0,5% lahust tilgutada silma(desse) 15...20 minutit enne uuringut.

Tugeva iirise pigmentatsiooniga patsiendid võivad vajada suuremat annust.

Kui Te kasutate MYDRIACYL 0,5%"i rohkem kui ette nähtud:
Vajadusel võib ravimi silma(de)st sooja veega välja pesta.

Pärast lokaalset manustamist võib esineda, eriti lastel, süsteemset toksilisust. Raskekujulist süsteemset
antikolinergilist toksilisust iseloomustab suukuivus, nahapunetus ja ­ kuivus (lastel võib esineda
lööve), kiire ja ebaregulaarne pulss, palavik, väikelastel meteorism, krambid, hallutsinatsioonid ja
psühhootiline käitumine, neuromuskulaarse koordinatsiooni langus, vereringe ja hingamiselundkonna
kollaps. Ravi on sümptomaatiline ja toetav. Imikutel ja väikelastel tuleb kehapinda niisutada.

Kui Te unustate MYDRIACYL 0,5%"i kasutada:
Kahekordse annuse manustamine unustatud korra tasategemiseks ei ole lubatud.

Kui Te lõpetate MYDRACYL 0,5%i kasutamise:
Ei ole kohaldatav.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka MYDRIACYL 0,5% põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Silmasisese rõhu tõus. Psühhootilised reaktsioonid, käitumishäired ja südame ning kopsude kollaps on
esinenud seda tüüpi ravimite manustamisel lastel. Esinenud on ka järgmisi kõrvaltoimeid: mööduv
torkimistunne silmas, suukuivus, halvenenud nägemine, fotofoobia koos ja ilma sarvkesta värvi
muutusega, tahhükardia, peavalu, autonoomse närvisüsteemi erutus ja allergilised reaktsioonid.

Te võite kogeda järgmisi kõrvaltoimeid oma silmades:
Sage ( neid võib esineda kuni ühel inimesel 10-st): valgustundlikkus, silmavalu, ähmastunud
nägemine.
Aeg-ajalt (neid võib esineda kuni ühel inimesel 100-st): kõrge silmasisene rõhk.

Te võite kogeda järgmisi reaktsioone oma kehas:
Aeg-ajalt (neid võib esineda kuni ühel inimesel 100-st): peavalu.
Harv (neid võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st): tahhükardia, suukuivus, psühhootilised
reaktsioonid, käitumishäired.
Pole teada (ei ole võimalik määrata olemasolevate andmete alusel): allergilised reaktsioonid,
närvisüsteemi häired.

Lisaks on esinenud südame ja kopsude kollabeerumist lastel, keda raviti sama tüüpi ravimitega.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. MYDRIACYL 0,5%"i SÄILITAMINE

Ravim tuleb ära visata 4 nädalat pärast esmakordset avamist, et vältida infektsioone.
Kirjutage pudeli avamise kuupäev allolevale reale.
Avatud: ..............................

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage MYDRACYL 0,5%i pärast pudelile märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavd säästa keskkonda.

6. LISAINFO

Mida MYDRIACYL 0,5% sisaldab
- Toimeaine on tropikamiid. 1 ml lahust sisaldab 5 mg (0,5%) tropikamiidi.
- Abiained on naatriumkloriid, dinaatriumededaat, bensalkooniumkloriid, kontsentreeritud
soolhape ja/või naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi 1ml.

Müügiloa hoidja ja tootja
s.a. ALCON-COUVREUR n.v.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia.


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Alcon Eesti
Tööstuse 47A - 71
10416 Tallinn
Telefon: 6 313 214
Faks: 6 313 215


Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2008