Klerimed 500mg - Pakendi Infoleht

PAKENDI INFOLEHT


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Klerimed ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Klerimedi võtmist
3. Kuidas Klerimedi võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Klerimedi säilitamine
6. Lisainfo

Klerimed 250 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Klerimed 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

mycinum


- Toimeaine on klaritromütsiini .Tablett sisaldab 250 või 500 mg klaritromütsiini.
- Abiained on kroskarmelloos, mikrokristalne tselluloos, ränidioksiid, povidoon, stearhape,
magneesiumstearaat, talk, hüpromelloos, propüleenglükool, sorbitaanoleaat, vanilli maitselisand,
kinoliinkollane (E104), titaandioksiid (E171), hüdroksüpropüültselluloos ja sorbhape.

Müügiloa hoidja ja tootja:
Medochemie Ltd., p.o. box 51409, Limassol, CY-3505, Küpros.


1.
MIS RAVIM ON KLERIMED JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

1 tablett sisaldab 250 või 500 mg klaritromütsiini.
250 mg pakendis on 12, 14 või 20 tabletti.
500 mg pakendis on 12,14,20 või 98 tabletti.

Klerimed on antibiootikum, mis kuulub gruppi, mida nimetatakse makroliidideks.
Antibiootikumid peatavad infektsioone põhjustavate bakterite (parasiitide) kasvu.

Näidustused:
Klerimedi kasutatakse klaritromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonidide
raviks: kroonilise bronhiidi ägenemine, pneumoonia, tonsillofarüngiit (alates 2. eluaastast), sinusiit,
naha ja pehmete kudede infektsioon, otiit (alternatiivina penitsilliinallergia korral), erütrasm,
legionelloos, klamüdioos, atüüpilised mükobakterioosid, mükoplasmoos, läkaköha, difteeria,
kampülo¬bakterioos, Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi kombineeritud ravi.

Kliiniliselt oluline toimespekter. Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, Corynebacterium
diphtheriae, Corynebacterium minutissimum, Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae (esineb
resistentseid tüvesid), Legionella, Moraxella catarrhalis, Mycobacterium avium complex,
Mycoplasma, Staphylococcus (esineb resistentseid tüvesid), Streptococcus (välja arvatud
penitsilliinresistentne Streptococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (esineb resistentseid
tüvesid), Ureaplasma urealyticum.

2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE KLERIMEDI VÕTMIST

Ärge võtke Klerimedi:
1
- kui te olete ülitundlik (allergiline) klaritromütsiini, makroliid-antibiootikumide ja/või ravimi mõne
koostisosa suhtes
- kui te võtate samaaegselt ergotamiini derivaate
- kui te võtate samaaegselt tsisapriidi, pimosiidi või terfenadiini. Nende ravimite kontsentratsiooni
suurenemist on kirjeldatud samaaegselt klaritromütsiini saavatel patsientidel. See võib viia QT-
intervalli pikenemise ja südame rütmihäirete, sh vatsakeste fibrillatsiooni, ventrikulaarse
tahhükardia ja torsade de pointes"i tekkeni. Sarnaseid toimeid on täheldatud astemisooli ja teiste
makroliidide koosmanustamisel.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Klerimed:
- kui teil on probleeme maksa- kui neerufunktsiooni häiretega, konsulteerige enne tablettide võtmist
oma arstiga.
- kuna klaritromütsiin eritub peamiselt maksa ja neerude kaudu, peab olema ettevaatlik nende
patsientide ravimisel.
- klaritromütsiini pikaajalisel või korduval kasutamisel võib tekkida superinfektsioon mittetundlike
bakterite või seentega. Sellisel juhul tuleb klaritromütsiin ära jätta ning alustada sobivat ravi.
- väikesel arvul patsientidel võib tekkida H. pylori resistentsus klaritromütsiinile.

Klerimedi võtmine koos toidu ja joogiga:
Ravimi manustamisel ei pea toidukordi silmas pidama.

Rasedus
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga. Klaritromütsiini ohutus raseduse ja imetamise ajal
kasutamisel ei ole kindlaks tehtud. Klaritromütsiini tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui
oodatav kasu emale ületab võimalikud ohud lootele.

Imetamine
Klaritromütsiin eritub rinnapiima.
Klaritromütsiinravi vajadusel rinnaga toitmise ajal tuleb imetamine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:
Toimet reaktsioonikiirusele ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Klerimedi koostisainete suhtes:
Ravim sisaldab abiainena sorbitaanmonooleaati. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimeid suukaudsete kontratseptiividega (rasestumisvastaste ravimitega) ei ole täheldatud.
Konsulteerige oma arstiga, kui te kasutate mõnda järgnevatest ravimitest: digoksiin (südameravim),
varfariin (verevedeldaja), ergotamiin või dihüdroergotamiin (migreeni puhul), karbamasepiin või
fenütoiin (epilepsia ravimid), teofülliin (kergendab hingamist), terfenadiin või astemisool (heinanohu
või allergia vastu), triasolaam või midasolaam (rahustid), disopüramiid (südameravim), simvastatiin
või lovastatiin (kõrge kolesterooli vastu), tsisapriid (maovaevuste vastu), tsüklosporiin, pimosiid
(mõnede psühhiaatriliste seisundite korral), zidovudiin, rifabutiin (mõnede nakkuste raviks),
takroliimus (elundi siirdamise korral) ja kolhitsiin (podagra raviks).


3.
KUIDAS KLERIMEDI VÕTTA

Võtke Klerimedi alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti
või apteekriga.

Võtke Klerimedi tabletid sisse vähemalt poole klaasi veega.
2

Tavaline Klerimedi annus täiskasvanutele on 250 mg kaks korda ööpäevas (12-tunnise vahega) 7
päeva jooksul. Raskete infektsioonide korral võib annust suurendada 500 mg-ni kaks korda ööpäevas
14 päeva jooksul.
Üle 12-aastastel lastel kasutatakse täiskasvanu annuseid.
Alla 12-aastastel lastel kasutatakse ainult suukaudset suspensiooni.
Eakad patsiendid: annustamine nagu täiskasvanutel.

Neerupuudulikkusega patsientidel on annuse vähendamine tavaliselt vajalik vaid raske
neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens <30 ml/min). Nendel juhtudel tuleb raskete
infektsioonide raviks kasutada poole väiksemaid ööpäevaseid koguannuseid (250 mg üks või kaks
korda päevas).
Maksapuudulikkus: tavaliselt ei ole annuse vähendamine vajalik, kuid et ravimi metabolism toimub
põhiliselt maksas, peab olema ettevaatlik.

Kui teil on tunne, et Klerimedi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Klerimedi rohkem kui ette nähtud:
Kui te juhuslikult võtate päevas rohkem Klerimedi tablette, kui teie arst on teile määranud või kui teie
laps neelab mõne tableti kogemata alla, pöörduge abi saamiseks kohe arsti poole. Klerimedi tablettide
üleannustamine kutsub tõenäoliselt esile oksendamise ja kõhuvalu.

Kui te unustate Klerimedi võtta:
Kui unustasite Klerimedi tabletti võtta, siis võtke see sisse niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke
päevas rohkem tablette, kui teie arst teile määras.
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Klerimedi võtmise
Ärge katkestage Klerimedi tablettide võtmist sellepärast, et te tunnete end paremini. On oluline, et te
võtaksite neid tablette nii kaua, kui arst teile ütles, vastasel korral võib haigus ägeneda.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Klerimed põhjustada kõrvaltoimeid.

Nagu kõik ravimid, võib ka Klerimed põhjustada kõrvaltoimeid. Kõige sagedasemad klaritromütsiini
kõrvaltoimed täiskasvanutel on kõhulahtisus, iiveldus, maitsetundlikkuse muutused, düspepsia,
kõhuvalu, peavalu, oksendamine.
Kui ravi ajal tekib pikaajaline või tugev kõhulahtisus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada ja
konsulteerida arstiga.
On teateid liiges- ja lihasvalu esinemisest või lihaskoe kaotusest.
Klerimed-ravi ajal võib suureneda teatud maksaensüümide aktiivsus, mis pärast ravi lõppu
normaliseerub. Väga harva võivad tekkida sapipõie- või maksatalitluse häired. Üldise halva
enesetunde korral või juhul, kui tekib silmavalgete kollasus, uriin muutub tumedaks ja roe heledaks,
tuleb koheselt nõu pidada arstiga.
On olnud teateid neeruprobleemidest, sh tõusnud proteiinitasemed, mis normaalselt väljutatakse
neerude kaudu ja harva neerupuudulikkus. Mõnikord võib veretest näidata valgete vereliblede
madalaid tasemeid.

Mõnel inimesel võivad Klerimedi kasutamise ajal tekkida maitsetundlikkuse muutused, samuti võib
keel muutuda tumedamaks. Väga harva võib muutuda hammaste värvus, mis on tavaliselt kõrvaldatav
professionaalse hambapuhastusega. Nende sümptomite tõttu ei ole vaja ravi lõpetada. Klerimed võib
väga harva põhjustada valulikkust suus ja suuõõne kandidoosi.
Klaritromütsiini kasutamise ajal võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mis avalduvad
hingamisraskuse, nahalööbe, huulte või näo tursena. Allergilised lööbed võivad varieeruda oma
raskuselt kergetest sügelevatest nahalöövetest väga harva esineva tunduvalt tõsisema seisundini, mida
3
kutsutakse Stevens-Johnson"i sündroomiks (mis põhjustab rasket haigust haavanditega suus, huultel ja
nahal) või toksilist epidermaalset nekrolüüsi (mis põhjustab rasket haigust ja naha kestendamist).
Nende nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada ja koheselt arsti poole või haiglasse pöörduda.

On olnud harvu teateid kuulmise kadumisest klaritromütsiini võtmise ajal, mis on ajutise iseloomuga
ja ravi lõpetamisel harilikult pöörduv.

Väga harva on teatatud pearingluse, suunataju kadumise, "helina" kohta kõrvades, unehäirete,
hallutsinatsioonide, hirmuunenägude, segadus- ja paanikaseisundite ning reaalsustaju muutuste kohta.
Need mõjud on tavaliselt lühiajalised ja kaovad peagi.
Väga harva on teatatud minestamisest tänu madalale veresuhkrutasemele, meeleolu- ja
käitumishäiretest, mis rasketel juhtumitel on nõudnud haiglaravi. Väga harva võivad mõned patsiendid
täheldada ootamatuid sinakaid laike ja nende veri võib pärast naha vigastamist kauem hüübida. Harva
on esinenud teateid ka südame rütmihäiretest, kõhunäärmepõletikust ja krampidest.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest
oma arsti või apteekrit.


5. KLERIMEDI
SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Netdoktor OÜ, Seebi 3, 11316 Tallinn, tel. 620 8000


Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2008
4