Klotrimasool gsk - Pakendi Infoleht

PAKENDI INFOLEHT

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.
Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama
Klotrimasooli kreemi täpselt juhistele vastavalt.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
-
Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga
ühendust võtma.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Klotrimasool GSK 1% kreem ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Klotrimasool GSK 1% kreemi kasutamist
3.
Kuidas Klotrimasool GSK 1 % kreemi kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Klotrimasool GSK 1% kreemi säilitamine
6. Lisainfo


Klotrimasool GSK, 1% kreem
Klotrimasool

-
Toimeaine on klotrimasool. Kreem sisaldab 1% (10 mg/g) klotrimasooli.
-
Abiained: sorbitaanmonostearaat, polüsorbaat 60, spermatseet, tsetostearüülalkohol, 2-
oktüüldodekanool, bensüülalkohol, destilleeritud vesi.

Polüetüleenist keeratava korgiga alumiiniumist tuubis on 20 g kreemi.

Tootja ja müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. , Grunwaldzka 189, Poznan, Poola.


1.
MIS RAVIM ON KLOTRIMASOOL GSK 1% KREEM JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE

Klotrimasool GSK kreemi kasutatakse ravimi suhtes tundlike seente poolt põhjustatud naha
seenhaiguste korral (kätel, jalgadel, kehal ja nahavoltide vahel). Naha seenhaiguse sümptomiteks on
põletikuline lõhenev nahk või naha ketendus ja ebameeldiv kihelus või sügelemine. Raskematel
juhtudel võib kaasneda turse, vesivilliline lööve, naha koordumine ja sügavad valulikud leemendavad
haavandid.
Klotrimasool on paikselt kasutatav imidasooli derivaatide rühma kuuluv laia toimespektriga
seenevastane ravim. Klotrimasool pärsib seenerakus nukleiinhapete, valkude ja ergosterooli sünteesi.
Tulemuseks on seene rakuseina terviklikkuse lõhkumine ja seenraku hävimine.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE KLOTRIMASOOL GSK KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage Klotrimasool GSK kreemi:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) klotrimasooli või mõne teise Klotrimasool GSK kreemi
koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik Klotrimasool GSK kreemiga:

-
kui teil on esinenud ülitundlikkust (allergiat) teiste seenevastaste imidasooli derivaatide
suhtes.
-
kui teil tekivad ravi ajal naha ärritusnähud, katkestage ravi ja konsulteerige oma arstiga.

Seenhaiguse raviks lastel tuleb alati eelnevalt arstiga nõu pidada.

Rasedus
Raseduse ajal tohib ravimit manustada vaid juhul, kui arst seda soovitab.
Klotrimasooli võimalik risk inimesele raseduse ajal ei ole teada. On uuritud ravimi vaginaalset
kasutamist raseduse ajal ning ei ole täheldatud lootele toksilist toimet.

Imetamine
Imetamise ajal tohib ravimit manustada vaid juhul, kui arst seda soovitab.
Ravimi eritumist rinnapiima ei ole uuritud.
Loomuuringutes ei ole täheldatud klotrimasooli kartsinogeenset toimet.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ravimeid, kaasa arvatud ilma
retseptita ostetud ravimeid.

Klotrimasool võib pärssida teiste lokaalselt manustatavate seenevastaste ravimite, eriti
polüeenantibiootikumide (nüstatiin, natamütsiin) toimet. Suurtes annustes deksametasoon võib
pärssida klotrimasooli seenevastast toimet. Klotrimasooli toimet tugevdab kõrges kontsentratsioonis p-
hüdroksübensoehappe propüülester.


3.
KUIDAS KLOTRIMASOOL GSK KREEMI KASUTADA


Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.
Klotrimasool GSK kreem on ainult välispidiseks kasutamiseks.

Tavaliselt manustatakse kreemi lokaalselt 2...3 korda päevas 2...4 nädala vältel.
Jalgade ravi korral on oluline enne kreemi määrimist jalad ja eriti varbavahed puhtaks pesta ning
hoolikalt kuivatada.

Kui 7 päeva jooksul puuduvad paranemise ilmingud, tuleb pöörduda arsti poole.

Klotrimasooli GSK kreemi ei kasutata järgmistel juhtudel:
- laiaulatusliku seenhaiguste, karvanääpsu haaravate seenhaiguste, krooniliste ja raskekujuliste
seenhaiguste korral on vajalik süsteemne ravi suukaudsete seenevastaste preparaatidega.
- Kreemi ei kasutata küünte seenhaiguse raviks. Sellisel juhul on ravi alati süsteemne (suukaudne).
- Kreemi ei kasutata peanaha seenhaiguse raviks.
Süsteemne ravi võib osutuda vajalikuks ka labajalgade kuiva hüperkeratootilise seenhaiguse korral
ning juhtudel, kui haigusnähud ei parane 4 ravinädala jooksul.

Süsteemset ravi vajavate seisundite üle otsustab Teie arst.
Ärge ületage arsti poolt määratud annust või ravimi manustamise sagedust.

Kui Te kasutate Klotrimasool GSK kreemi rohkem kui ette nähtud:
Ravimi paikse manustamise korral on üleannustamise teke ebatõenäoline. Juhul, kui olete kogemata
ravimit alla neelanud, pöörduge koheselt arsti poole või lähimasse haiglasse. Üleannustamise kahtluse
korral katkestage ravi ja pöörduge arsti poole.

Kui Te unustate Klotrimasool GSK kreemi manustada:
Kui te unustate ravimit õigel ajal peale määrida, tehke seda nii kiiresti kui võimalik. Järgmine annus
määrige tavalisel ajal. Ärge määrige kahekordset annust järgmisel päeval, kui ravim jäi eelmisel
päeval manustamata.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Klotrimasool GSK kreem põhjustada kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimed
esinevad väga harva. On teatatud järgmiste kõrvaltoimete tekkest:
·
allergiline kontaktdermatiit
·
vistrikud
·
punetus
·
turse
·
sügelus
·
põletav valu ja põletustunne
·
nõgestõbi
·
naha pragunemine

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KLOTRIMASOOL GSK KREEMI SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte külmutada.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Pärnu mnt. 67A, 10134 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati kooskõlastatud juuni 2006