Klotrimasool gsk - kreem 10mg / g 20g - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01AC01
Toimeaine: Clotrimazole
Tootja: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Klotrimasool GSK, 10mg/g kreem

Klotrimasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Klotrimasool GSK kreem ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Klotrimasool GSK kreemi kasutamist

3.Kuidas Klotrimasool GSK kreemi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Klotrimasool GSK kreemi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Klotrimasool GSK kreem ja milleks seda kasutatakse

Klotrimasool GSK kreemi kasutatakse ravimi suhtes tundlike seente poolt põhjustatud naha seenhaiguste korral (kätel, jalgadel, kehal ja nahavoltide vahel). Naha seenhaiguse sümptomiteks on põletikuline lõhenev nahk või naha ketendus ja ebameeldiv kihelus või sügelemine. Raskematel juhtudel võib kaasneda turse, vesivilliline lööve, naha koorumine ja sügavad valulikud leemendavad haavandid.

Klotrimasool on paikselt kasutatav imidasooli derivaatide rühma kuuluv laia toimespektriga seenevastane ravim. Klotrimasool pärsib seenerakus nukleiinhapete, valkude ja ergosterooli sünteesi. Tulemuseks on seene rakuseina terviklikkuse lõhkumine ja seenraku hävimine.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.Mida on vaja teada enne Klotrimasool GSK kreemi kasutamist

Ärge kasutage Klotrimasool GSK kreemi:

- kui te olete klotrimasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Klotrimasool GSK kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik Klotrimasool GSK kreemiga:

-kui teil on esinenud ülitundlikkust (allergiat) teiste seenevastaste imidasooli derivaatide

suhtes.

-kui teil tekivad ravi ajal naha ärritusnähud, katkestage ravi ja konsulteerige oma arstiga.

-hoiduge kreemi sattumisest silma. Ärge pange kreemi suhu ega neelake seda alla.

-kõiki võimalikke nakatunud kohti tuleb ravida samal ajal.

Seenhaiguse raviks lastel tuleb alati eelnevalt arstiga nõu pidada.

Muud ravimid ja Klotrimasool GSK kreem

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasestumisvastased vahendid: Laborianalüüsid on näidanud, et kooskasutamisel võib see ravim latekskondoome või diafragmat kahjustada. Sellest tulenevalt võib nimetatud kontratseptiivsete vahendite toime väheneda. Kui kreemi määritakse genitaalpiirkonna nahale, tuleb patsientidele soovitada, et nad kasutaksid vähemalt 5 päeva vältel pärast ravimi kasutamise algust teisi rasestumisvastaseid meetmeid.

Rasedus, imetamineja viljakus

Hoiduge selle ravimi kasutamisest kolme esimese raseduskuu jooksul.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ärge kasutage kreemi imetamise ajal, kui seda ei ole soovitanud teie arst.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Klotrimasool GSK kreem sisaldab tsetostearüülalkoholi.

Kreem sisaldab abiainena tsetostearüülakloholi, mis võib põhjustada paikset nahaärritust (nt löövet, sügelust või punetust).

3.Kuidas Klotrimasool GSK kreemi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Klotrimasool GSK kreem on ainult välispidiseks kasutamiseks.

Jalgade ravi korral on oluline enne kreemi määrimist jalad ja eriti varbavahed puhtaks pesta ning hoolikalt kuivatada.

Kui 7 päeva jooksul puuduvad paranemise ilmingud, tuleb pöörduda arsti poole.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Kreemi manustatakse paikselt puhtale ja kuivale kahjustatud piirkonna nahale 2...3 korda päevas. Haiguse taastekke vältimiseks on soovitatav ravi jätkata veel vähemalt 2 nädalat pärast kõikide infektsiooninähtude kadumist.

Ravi kestvus sõltub haiguse raskusest, selle lokalisatsioonist ja ravi efektiivsusest. Soovitatavad ravikuuri kestvused:

-Dermatofüütinfektsioon – vähemalt üks kuu

-Candida infektsioon – vähemalt 2 nädalat

-Pityriasis versicolor – 1...3 nädalat.

Ravi kestvus varieerub sõltuvalt individuaalsetest asjaoludest, kuid ei tohiks olla lühem kui 3 nädalat. Infektsiooni taastekke vältimiseks on oluline ravi jätkata 1...2 nädala vältel pärast kõikide infektsiooninähtude kadumist.

Kui pärast 4 nädalat kestnud ravi haigus süveneb või ei parane, pidage nõu oma arstiga.

Alla 12-aastased lapsed

Andmed puuduvad.

Eakad, neeru- ja maksafunktsioonihäirega patsiendid

Andmed puuduvad.

Klotrimasool GSK kreemi ei kasutata järgmistel juhtudel:

-laiaulatuslike seenhaiguste, karvanääpsu haaravate seenhaiguste, krooniliste ja raskekujuliste seenhaiguste korral on vajalik süsteemne ravi suukaudsete seenevastaste preparaatidega.

-Kreemi ei kasutata küünte seenhaiguse raviks. Sellisel juhul on ravi alati süsteemne (suukaudne).

-Kreemi ei kasutata peanaha seenhaiguse raviks.

Süsteemne ravi võib osutuda vajalikuks ka labajalgade kuiva hüperkeratootilise seenhaiguse korral ning juhtudel, kui haigusnähud ei parane 4 ravinädala jooksul.

Süsteemset ravi vajavate seisundite üle otsustab teie arst.

Ärge ületage arsti poolt määratud annust või ravimi manustamise sagedust.

Kui te kasutate Klotrimasool GSK kreemi rohkem kui ette nähtud

Ravimi paikse manustamise korral on üleannustamise teke ebatõenäoline. Juhul, kui olete kogemata ravimit alla neelanud, pöörduge koheselt arsti poole või lähimasse haiglasse. Kui kreem satub kogemata silma või suhu, loputage otsekohe veega ja võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga. Üleannustamise kahtluse korral katkestage ravi ja pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Klotrimasool GSK kreemi manustada

Kui te unustate ravimit õigel ajal peale määrida, tehke seda nii kiiresti kui võimalik. Järgmine annus määrige tavalisel ajal. Ärge määrige kahekordset annust järgmisel päeval, kui ravim jäi eelmisel päeval manustamata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi kasutamine ja teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil tekib mõni järgmistest nähtudest:

-allergiline reaktsioon, näiteks sügelev lööve, neelamis- või hingamisraskus, huulte, näo, kõri või keele turse, nõrkus, pearinglus või minestustunne, vererõhu langus, iiveldus.

-kui 4 nädala möödudes teie haigus on süvenenud või ei ole paranenud. Sümptomiteks võivad olla põletustunne, valu või sügelus, punetus, lööve, turse.

Selle ravimi kasutamise ajal võivad tekkida ka:

kerge põletustunne, ärritusnähud, naha koorumine, villid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamat.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Klotrimasool GSK kreemi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25˚C. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Klotrimasool GSK kreem sisaldab

-Toimeaine on klotrimasool. 1 g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli.

-Abiained on: sorbitaanstearaat, polüsorbaat 60, tsetüülestrite vaha, tsetostearüülalkohol, oktüüldodekanool, bensüülalkohol, puhastatud vesi.

Kuidas Klotrimasool GSK kreem välja näeb ja pakendi sisu

Kreem on valge värvuse ning ühtlase konsistentsiga. Polüetüleenist keeratava korgiga alumiiniumist tuubis on 20 g kreemi. Pakendis on üks tuub.

Müügiloa hoidja ja tootja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.

Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati kooskõlastatud: mais 2015