Gliclada 30 mg - Pakendi Infoleht


PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Gliclada 30 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid
Gliklasiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Gliclada 30 mg ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Gliclada 30 mg´i võtmist
3. Kuidas Gliclada 30 mg´i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Gliclada 30 mg´i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON GLICLADA 30 MG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Gliclada 30 mg on veresuhkru taset langetav ravim (suukaudne antidiabeetiline ravim).
Gliclada 30 mg´i kasutatakse täiskasvanutel teatud suhkurtõve vormide korral (II tüüpi suhkurdiabeet),
kui dieedi, kehalise koormuse või kehakaalu vähendamisega ei ole soovitud tulemust saavutatud.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE GLICLADA 30 MG´i VÕTMIST

Ärge võtke Gliclada 30 mg´i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) glikasiidi, teiste sulfonüüluurea preparaatide, sulfoonamiidide
või Gliclada 30 mg´i mõne koostisosa suhtes,
-
kui teil on insuliinsõltuv (I tüüpi) diabeet,
-
kui teil esinevad ketokehad ja suhkur uriinianalüüsis (see tähendab, et teil võib olla diabeetiline
ketoatsidoos), diabeetiline prekooma või kooma,
-
kui teil on raske neeru- või maksakahjustus,
-
kui te kasutate seeninfektsiooni vastaseid ravimeid (mikonasool)
-
kui te toidate last rinnaga.
Kui te arvate, et mõni ülalpool loetletud seisunditest kehtib teie puhul, konsulteerige oma arsti,
meditsiiniõe või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Gliclada 30 mg
Antud ravimit võib võtta ainult siis, kui te toitute regulaarselt (kaasa arvatud hommikusöök).
Regulaarne süsivesikute manustamine on oluline, et vähendada madala veresuhkru taseme
(hüpoglükeemia) tekkimise riski, kui söögikord hilineb või jääb vahelt ära, kui süüakse liiga väike
kogus toitu või kui toit on süsivesikutevaene.

Gliklasiidravi ajal on vajalik teie vere suhkrutaseme (ja võimalik, et ka uriini suhkrutaseme)
regulaarne kontrollimine. Teie arst võib määrata vereproove ka glükosüleeritud hemoglobiini (HbA1c)
taseme kontrollimiseks.

Soovitud veresuhkruväärtuste saavutamiseks peate täpselt järgima arsti poolt teile ette kirjutatud
raviplaani. See seisneb regulaarses tablettide võtmises lisaks dieedi järgimisele ja füüsilisele
koormusele.


Ravi esimestel nädalatel võib olla suurenenud risk liiga madala veresuhkru taseme (hüpoglükeemia)
tekkeks. Seetõttu on väga oluline, et arst teid jälgiks.

Hüpoglükeemia võib tekkida:
-
kui te toitute ebaregulaarselt või jätate toidukordi vahele,
-
kui te paastute,
-
kui te olete alatoidetud,
-
kui te muudate oma toitumisharjumusi,
-
kui te suurendate füüsilist aktiivsust ilma süsivesikute osakaalu dieedis adekvaatselt
suurendamata,
-
kui te tarvitate alkoholi, eriti kombineeritult toidukordade vahelejätmisega,
-
kui te samaaegselt kasutate teisi ravimeid või looduslikke abivahendeid,
-
kui te võtate suurtes kogustes gliklasiidi,
-
kui te kannatate teatud hormonaalsete häirete all (kilpnäärme, ajuripatsi või neerupealse
funktsionaalsed häired),
-
kui teie neeru- või maksafunktsioon on oluliselt halvenenud.

Kui teil on madal veresuhkru tase, võivad teil esineda järgmised sümptomid: peavalu, näljatunne,
kahvatus, nõrkus, kurnatus, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, ärevus, agressiivsus,
halvenenud keskendumisvõime, vähenenud tähelepanelikkus ja reaktsioonivõime, depressioon,
segasus, kõne- või nägemishäired, värinad, tunnetushäired, pearinglus ja abitus. Esineda võivad ka
järgnevad sümptomid: higistamine, jahe nahk, rahutus, kiire või ebaregulaarne südametegevus, kõrge
vererõhk ja järsk tugev valu rinnus (stenokardia), mis võib kiirata ka lähipiirkondadesse.

Kui teie veresuhkru väärtused langevad jätkuvalt võib teil tekkida arvestamisväärne segasus
(delirium), kujuneda tsentraalsed krambihood, te võite kaotada enesekontrolli, hingamine võib
muutuda pindmiseks ning südame löögisagedus võib aeglustuda; võimalik on ka teadvusetusseisundi
teke mille tulemuseks võib olla isegi kooma. Veresuhkru väga madal tase võib põhjustada infarktile
sarnase kliinilise pildi kujunemist.

Enamikel juhtudel madalast veresuhkru tasemest tingitud sümptomid kaovad, kui manustada mõnda
suhkru vormi nt. suhkrutükke, magusat mahla, suhkruga teed. Seetõttu tuleb alati endaga kaasas kanda
teatud kujul suhkrut (glükoos, suhkrutükid). Tasub meeles pidada, et suhkruasendajad ei mõju
veresuhkru taset tõstvalt. Kui suhkru manustamine ei aita või sümptomid korduvad, võtke palun
ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

On võimalik, et vererõhu väärtuse langusest tingitud sümptomeid ei esine, et need arenevad välja
aeglaselt või te ei taju õigeaegselt, et teie veresuhkru tase on langenud.
See võib juhtuda, kui te olete vanem patsient ning tarvitate teatud ravimeid (nt. kesknärvisüsteemile
mõjuvad ravimid ja beeta-blokaatorid). Samuti võib see juhtuda, kui te kannatate teatud
endokriinsüsteemi häirete all (nt teatud kilpnäärmefunktsiooni häired ja ajuripatsi või neerupealise
funktsiooni puudulikkus).

Kui teil on pingeline olukord (nt õnnetus, ootamatu operatsioon, palavikuga infektsioon), võib teie arst
teid ajutiselt üle viia insuliinravile.

Veresuhkrutaseme kõrgenemise (hüperglükeemia) sümptomiteks võivad olla janu, sage urineerimine,
suukuivus, kuiv sügelev nahk, nahainfektsioonid ja võimekuse vähenemine.
Selline olukord võib olla tingitud veresuhkru ebaadekvaatsest kontrollist kas raviskeemi
ebaadekvaatse järgimise tõttu või stress-situatsioonide (nagu näiteks infektsioonide) tõttu. Sel juhul
võtke ühendust oma arstiga.

Gliclada 30 mg´i ei kasutata laste või alla 18 aastaste noorte diabeedi raviks.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Gliclada 30 mg´i toime ja ohutus võivad muutuda, kui seda võtta samaaegselt teiste teatud ravimitega.
Samamoodi võivad teiste ravimite toimed muutuda, kui neid võtta samaaegselt Gliclada 30 mg´ga.
Glikasiidi veresuhkru taset langetav toime võib tugevneda ning põhjustada madalale veresuhkru
tasemele omase sümptomaatika tekke, kui te kasutate mõnd järgnevatest ravimitest:
-
teised kõrge veresuhkru taseme langetamiseks kasutatavad ravimid (suukaudselt manustatavad
diabeediravimid) või insuliin
-
antibakteriaalsed ravimid (nt sulfoonamiidid),
-
kõrgenenud vererõhu või südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid (beeta-blokaatorid,
angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, näiteks kaptopriil või enalapriil),
-
seenifektsioonide raviks kasutatavad ravimid (mikonasool, flukonasool),
-
seedehäirete ja mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavandite raviks kasutatavad ravimid (H2
retseptori antagonistid, näiteks ranitidiin),
-
depressiooni raviks kasutatavad ravimid (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid),
-
valuvaigistid või reumavastased ravimid (ibuprofeen, fenüülbutasoon),
-
alkoholi sisaldavad ravimid.

Gliklasiidi veresuhkru taset langetav toime võib nõrgeneda ning põhjustada kõrgele veresuhkru
tasemele omase sümptomaatika tekke, kui te kasutate mõnd järgnevatest ravimitest:
-
kesknärvisüsteemi haiguste raviks kasutatavad ravimid (kloorpromasiin),
-
põletikuvastased ravimid (glükokortikoidid),
-
astma korral kasutatavad ravimid (salbutamool süstituna),
-
sünnituse käigus kasutatavad ravimid (ritodriin ja terbutaliin süstituna),
-
rinnanäärmete haiguste, suure vereeritusega menstruatsioonide ja endometrioosi raviks
kasutatavad ravimid (danasool).

Gliklasiid võib suurendada verehüübimisvastast toimet samaaegse ravi ajal varfariiniga (ravim, mis
vähendab vere hüübimist).

Enne kui hakkate võtma mõnda muud ravimit, konsulteerige oma arstiga. Kui te lähete haiglasse,
rääkige meditsiinipersonalile, et te kasutate Gliclada 30 mg´i.

Gliclada 30 mg´i võtmine koos toidu ja joogiga
Gliclada 30 mg´i võib võtta koos söögi ja mittealkohoolsete jookidega.
Hoiduge alkoholist, kuna see võib ettearvamatul viisil muuta teie diabeedi kontrolli all hoidmist ning
viia isegi koomani.

Rasedus ja imetamine
Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Gliclada 30 mg´i kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.
Informeerige arsti, kui planeerite rasestumist või jääte rasedaks.
Gliclada 30 mg´i kasutamine rinnaga toitmise ajal on vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui teie veresuhkru tase on liiga madal (hüpoglükeemia) või liiga kõrge (hüperglükeemia) või kui teil
seetõttu tekivad nägemishäired, võib kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime halveneda. Pidage meeles,
et te võite ohtu seada nii ennast kui teisi (nt autojuhtimisel või masinatega töötamisel). Palun
konsulteerige auto juhtimise suhtes oma arstiga:
-
kui teil esinevad sagedased hüpoglükeemia hood,
-
kui teil esineb vähe hüpoglükeemiale viitavaid sümptomeid või ei esine neid üldse.

Oluline teave mõningate Gliclada 30 mg´i koostisainete suhtes
Gliclada 30 mg sisaldab laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.
3.
KUIDAS GLICLADA 30 MG´i VÕTTA

Võtke Gliclada 30 mg´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Gliclada 30 mg´i annus on määratud arsti poolt olenevalt suhkru kogusele veres ja võibolla ka uriinis.
Väliste tunnuste muutused (nt. kaalu vähenemine, elustiili muutused, stress) või positiivne veresuhkru
taseme muutus võib tingida vajaduse muuta glikasiidi annuse suurust.
Ravi alguses on soovituslik annus 1 tablett üks kord päevas. Tavaline ööpäevane annus on 1 kuni
maksimaalselt 4 tabletti. Annuse suurus sõltub ravitulemustest.
Kui vere glükoositase ei ole adekvaatselt kontrollitud, võib teie arst annust teatud määral suurendada ­
tavaliselt mitte sagedamini kui ühekuulise intervalliga.
Gliclada 30 mg toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette võib kasutada teiste suukaudsete
diabeediravimite asendamiseks ­ seda tuleb teha alati täpselt nii nagu arst on seda selgitanud. Kui te
alustate Gliclada 30 mg´i ravi kombineeritult metformiini, alfa-glükosidaasi inhibiitori või insuliiniga,
määrab iga ravimi annuse teile isiklikult teie arst.
Kui teil on tunne, et Gliclada 30 mg´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Võtke tablette hommikusöögi ajal, neelates need alla tervelt, koos klaasitäie veega; soovitav on
ravimit võtta iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui te olete Gliclada 30 mg´i võtnud, on väga tähtis, et
te ei jätaks toidukorda vahele.

Kui te võtate Gliclada 30 mg´i rohkem kui on ette nähtud
Kui te võtate liiga palju glikasiidi või võtate mõne lisaannuse, esineb oht, et veresuhkru tase langeb
(hüpoglükeemia sümptomite kohta vt lõik 2), mistõttu tuleb koheselt manustada piisavas koguses
suhkrut (nt. väike pakk glükoositablette, suhkrutükke, magusat mahla, suhkruga teed) ning teavitada
oma arsti viivitamatult. Samamoodi tuleb toimida, kui keegi teine, näiteks laps, on kogemata võtnud
Gliclada 30 mg´i tablette. Teadvuseta patsiendile ei tohi anda sööki ega jooki.
Kuna hüpoglükeemiline seisund võib kesta mõnda aega, tuleb patsienti ohu möödumiseni hoolikalt
jälgida. Hospidaliseerimine võib olla vajalik kui ettevaatusabinõu. Rasked hüpoglükeemia juhud,
millega kaasneb teadvuskadu ja tõsised neuroloogilised häired, on erakorralised ning nõuavad kohest
meditsiinilist abi ja hospidaliseerimist. Olge veendunud, et teie läheduses viibib alati eelnevalt
informeeritud isik, kes vajadusel kiirabi kutsub.

Kui te unustate Gliclada 30 mg´i võtta
Kui unustate ühel päeval oma tableti(d) võtmata, jätkake ravi järgmisel päeval tavalisel viisil.
Järgmisel päeval ei ole vaja annust suurendada.
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gliclada 30 mg´i võtmise
Kui te katkestate ravi, võib teie veresuhkru taseme kontroll halveneda. Kui muutused ravimi võtmises
on vajalikud, tuleb esmalt kindlasti ühendust võtta oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Gliclada 30 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid hinnatakse nende sageduse järgi.
Sage (esineb vähem kui 1 patsiendil 10-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 100-st):
· Hüpoglükeemia (madal veresuhkru tase). Sümptomiteks on higistamine, kahvatus,
näljatunne, ebaregulaarne või kiirenenud südamerütm ning teadvuskaotus ja muud
sümptomid (vt alapunkt 2 "Mida on vaja teada enne Gliclada 30 mg võtmist"). Neid
sümptome saab leevendada kui süüa glükoosi või juua suhkrut sisaldavaid jooke,
mille järel tuleb süüa korralikum eine. Kui patsiendi seisund suhkru manustamisel ei


parane või patsient ei ole teadvusel, kutsuge otsekohe kiirabi. Ärge pange kunagi
mitte midagi teadvusetu patsiendi suhu!

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1 patsiendil 100-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 1000-st):
· Kõhuvalu
· Iiveldus
· Oksendamine
· Seedehäired
· Kõhulahtisus
· Kõhukinnisus.
Need sümptomid kaovad, kui Gliclada 30 mg´i võtta söögikorra ajal vastavalt ettekirjutustele.

Harv (esineb vähem kui 1 patsiendil 1000-st, kuid rohkem kui 1 patsiendil 10 000-st):
· Vererakkude arvu vähenemine (aneemia).
· Verenäitajate muutused (võivad põhjustada kahvatust, vere hüübimise halvenemist,
verevalumeid, kurguvalu ja palavikku) enamasti kaovad, kui ravi katkestatakse.
· Nahareaktsioonid nagu punetus, sügelus ja nõgestõbi (lööve). Tekkida võivad ka
tõsised nahareaktsioonid.
· Ebanormaalsed maksa funktsioonid, muutused maksas (võivad põhjustada naha ja silmade
kollasust).
· Nägemine võib olla lühiajaliselt häiritud, eriti ravi alguses. See näht on põhjustatud veresuhkru
taseme muutustest.
Need nähud tavaliselt kaovad, kui ravimi võtmine katkestada.

Teiste sulfonüüluurea preparaatide kasutamisel on väga harva täheldatud tõsiseid muutusi vererakkude
hulgas ning veresoonte allergilist põletikku. Teiste sulfoonkarbamiidide kasutamisel on harva
täheldatud maksakahjustusi (nt. kollatõbi), mis enamikel juhtudel kaovad sulfoonkarbamiidi võtmise
katkestamisel, kuid üksikutel juhtudel võib viia eluohtliku maksapuudulikkuse tekkeni.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS GLICLADA 30 MG´i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Gliclada 30 mg´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril, karbil ja tabletipurgil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Gliclada 30 mg sisaldab
-
Toimeaine on gliklasiid. Iga toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 30 mg
gliklasiidi.
-
Abiained on laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, kaltsiumkarbonaat, kolloidne veevaba
ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Kuidas Gliclada 30 mg välja näeb ja pakendi sisu


Toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad.
Gliclada 30 mg´i tabletid on saadaval blisterpakendis ja karbis, milles 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84,
90, 100, 120 või 180 tabletti ja purgis, milles 90, 120 või 180 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Name of the Member State
Name of the medicinal product
Germany Gliclazide/Gliclada
United Kingdom
Nazdol MR 30 mg modified-release tablets
France
Gliclazide EG 30 mg, comprimé à libération prolongée
Denmark Gliclazide
Krka
Netherlands
Gliclazide retard CF 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Portugal Gliclazida
Krka
Spain
Gliclazida Teva 30 mg prolonged release tablets
Belgium
Gliclazide EG 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte
Ireland
Gliclada 30 mg modified release tablets
Italy
Gliclazide Eurogenerici 30 mg compresse a rilascio modificato
Czech Republic
Glyclada 30 mg tablety s izenym uvolovanim
Poland Gliclada
Slovak Republic
Gliclada 30 mg
Estonia
Gliclada 30 mg
Lithuania
Gliclada 30 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes
Latvia
Gliclada 30 mg ilgstosas darbibas tabletes
Greece
Gliclazide Teva 30 mg
Austria
Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 139c
11317 Tallinn
Tel. 6597365

Infoleht on viimati kooskõlastatud juunis 2009